About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

28 February 2013 / EL

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ο ρόλος της επιχειρηματικότητας και η απασχόληση των νέων στον πυρήνα της περιφερειακής ανάπτυξης

Δήλωση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών:

 1. υπογραμμίζει ότι η σταθερότητα, η ανάπτυξη και η απασχόληση συνιστούν ύψιστη προτεραιότητα της Ιρλανδικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στηρίζει τις προσπάθειες που αυτή καταβάλλει για την βιώσιμη ανάκαμψη από την κρίση που πλήττει πολλά κράτη μέλη·
 2. χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου 2013 να καθιερώσει μια «Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων», η χρηματοδοτική στήριξη της οποίας θα ανέλθει σε 6 δις ευρώ για το διάστημα 2014-2020, ως ένα σημαντικό μέσο για να αντιμετωπιστεί η δυσχερής κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι νέοι σε ορισμένες περιφέρειες·
 3. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση των νέων και, συγκεκριμένα, τη σύστασή της προς τα κράτη μέλη να θεσπίσουν την «Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τη Νεολαία». Τονίζει τη σημασία της σύνδεσης των προγραμμάτων της «Εγγύησης για τη Νεολαία» με την κινητικότητα των νέων μεταξύ των κρατών μελών και επισημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση», καθώς και των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στον τομέα αυτόν·
 4. ζητεί να παρασχεθεί στήριξη στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος δημοσιονομικούς περιορισμούς και πλήττονται από εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ανεργίας προκειμένου να εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι διατάξεις της «Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τη Νεολαία»·
 5. υπενθυμίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως διατυπώνονται στο Πρόγραμμα Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020, το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει μια διέξοδο από την ανεργία για τους νέους Ευρωπαίους. Υπογραμμίζει ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δράσεων που προτείνονται στο πλαίσιο των τριών πυλώνων·
 6. πιστεύει ότι το πρότυπο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, το οποίο βασίζεται στις θεμελιώδεις για το ΕΛΚ αξίες της επικουρικότητας και της αλληλεγγύης, μπορεί να αποτελέσει την κατάλληλη μέθοδο για την αντιμετώπιση της κρίσης και πρωτίστως του αρνητικού της αντίκτυπου στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση των νέων·

  Όσον αφορά τον ρόλο των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ:
 7. υπενθυμίζει ότι οι επιχειρήσεις συμβάλλουν ζωτικά στην ανάπτυξη και την απασχόληση· για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τόσο η ανταγωνιστικότητα όσο και η καινοτομία πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων και να ενθαρρύνονται και να προωθούνται σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο·
 8. υπογραμμίζει την ανάγκη να στηριχθούν με τα κατάλληλα μέτρα καινοτόμοι τομείς που δημιουργούν θέσεις εργασίας, όπως η ψηφιακή αγορά και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·
 9. επισημαίνει ότι, παρά την κρίση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) διατήρησαν τη θέση τους ως δυναμικοί παράγοντες στην ευρωπαϊκή οικονομία, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό μεγαλύτερο από το 98% του συνόλου των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται 90 εκατομμύρια άτομα και εξασφαλίζοντας υψηλά ποσοστά επενδύσεων στην καινοτομία·
 10. πιστεύει ακράδαντα ότι οι καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους βασικούς πόρους στον οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθούν επενδύσεις, προκειμένου να στηριχθεί η ανάπτυξη, να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλους και να ενημερωθούν οι πολίτες για το τι συγκεκριμένα μπορεί να επιτευχθεί στις πόλεις και τις περιφέρειές τους·
 11. ζητεί να θεσπιστεί άμεσα έξυπνη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτως ώστε να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ιδίως οι ΜμΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις·
 12. είναι πεπεισμένη ότι οι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις θα πρέπει να θεωρούνται ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ πανεπιστήμιων και κυριότερων βιομηχανικών κλάδων, παραδοσιακής γνώσης και τεχνολογίας, ταλαντούχων νέων και έμπειρων διοικητικών στελεχών, τοπικών και περιφερειακών αρχών και διεθνών επενδυτών· ζητεί, συνεπώς, τη σύναψη περαιτέρω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ούτως ώστε οι συνέργειες αυτές να καταστούν αποτελεσματικότερες, διατομεακές και αδιάσπαστες·
 13. υπογραμμίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης· εμμένει, επομένως, στη σημασία της πραγματοποίησης επενδύσεων για τη δημιουργία ισχυρών περιφερειακών συσπειρώσεων με στόχο να διευκολυνθεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών και, παράλληλα, να διασφαλιστεί η μοναδική υψηλή ποιότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων·
 14. τάσσεται υπέρ της μεταρρύθμισης της ενιαίας αγοράς, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην προθυμία και τη δέσμευση σε πολιτικό επίπεδο. Οι νομοθετικές και διοικητικές παραδόσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη από την αρχή των προπαρασκευαστικών εργασιών σχετικά με τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή·

  Όσον αφορά την απασχόληση των νέων:
 15. τονίζει ότι στην αγορά εργασίας, ένας στους τέσσερις νέους αδυνατεί να βρει θέση εργασίας, με αποτέλεσμα να παραμένει μακροχρόνια άνεργος. Καλεί, ως εκ τούτου, τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να δημιουργήσουν γραφεία ευρέσεως εργασίας τα οποία θα παρέχουν στους νέους υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής εκπαίδευσης προκειμένου να ενταχθούν καλύτερα στις μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας·
 16. ενθαρρύνει την ιδέα της μεγαλύτερης εργασιακής κινητικότητας για τους νέους εργαζομένους, καθότι είναι πεπεισμένη ότι η κινητικότητα μπορεί να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης. Υπενθυμίζει, ωστόσο, τον κίνδυνο του κοινωνικού ντάμπινγκ και ζητεί δίκαιο ανταγωνισμό και ισότιμη μεταχείριση όλων των εργαζομένων, παράμετροι που πρέπει να αποτελέσουν τα κύρια δομικά στοιχεία μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς εργασίας σε όλους τους τομείς·
 17. επικροτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για τον «Ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης», η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες των σπουδαστών και την αγορά εργασίας. Τονίζει, επομένως, τη σημασία να θεσπιστεί ένα ισχυρό πλαίσιο για υψηλής ποιότητας θέσεις πρακτικής άσκησης και μάθησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να συμπληρωθούν οι ελλείψεις που συνδέονται με την περίπλοκη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία·
 18. ενθαρρύνει τους νέους που βρίσκονται στο στάδιο της εκπαίδευσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν στο μέλλον δική τους επιχείρηση και να επενδύσουν στο ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να προαχθεί η φιλόδοξη νοοτροπία της αυτοαπασχόλησης, η οποία θεμελιώνεται στις αξίες της υπευθυνότητας, της επιδίωξης μιας καλύτερης ζωής και της συνεχούς ανανέωσης.