About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

18 June 2010 / EL

Εδαφικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός Ενίσχυση της πολιτικής για τη συνοχή προς όφελος της ευημερίας των πολιτών

Δήλωση του Πόζναν από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP) στην Επιτροπή των Περιφερειών

Εκτός έδρας συνεδρίαση της Ομάδας του EPP στην ΕτΠ – Πόζναν, 18 Ιουνίου 2010

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών

 1. χαιρετίζει την ανακήρυξη του 2010 ως Ευρωπαϊκού Έτους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η καταπολέμηση κάθε μορφής φτώχειας ως μια από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 2. επισημαίνει ότι τουλάχιστον 78 εκατομμύρια άτομα είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να υφίστανται στερήσεις, να έχουν περιορισμένη και άνιση πρόσβαση στις υπηρεσίες και να πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό· τονίζει δε ότι τα 19 εκατομμύρια εξ αυτών είναι παιδιά·
 3. υπενθυμίζει ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν σύνθετα και πολυδιάστατα ζητήματα που σχετίζονται με το εισόδημα, το γενικό βιοτικό επίπεδο, την εκπαίδευση, τις ευκαιρίες αξιοπρεπούς εργασίας, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, την κατοικία, την πρόσβαση σε καλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες·
 4. πιστεύει ακράδαντα ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, ακριβώς επειδή βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες, συνιστούν την αποτελεσματικότερη κινητήρια δύναμη για την ενδεδειγμένη, άμεση και συντελεστική υλοποίηση μίας στρατηγικής που να αποσκοπεί στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ευαισθητοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών ως προς τις περιφερειακές διαφορές όσον αφορά την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·
 5. υπογραμμίζει ότι η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό αποτελεί αναγκαίο βήμα για την άρση των στερεοτύπων, καθώς και για την επίτευξη των στόχων και την εφαρμογή των πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής ένταξης·
 6. καθώς διαπιστώνει ότι η ανεργία κορυφώνεται σε ολόκληρη την ΕΕ, υπενθυμίζει ότι ειδικότερα οι νέοι αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και έχουν ανάγκη από υποστήριξη για να εξεύρουν κατάλληλα σχεδία που θα προετοιμάσουν την είσοδό τους στον κόσμο της εργασίας·
 7. επαναλαμβάνει ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προωθεί μια Ένωση αξιών: η αλληλεγγύη, η ελευθερία και η υπευθυνότητα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η επικουρικότητα αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους των πολιτικών του πεποιθήσεων. Η συλλογική και η ατομική ευθύνη πρέπει να υποστηριχθούν περαιτέρω για την προαγωγή του δικαιώματος σε έναν ενεργό βίο, προς όφελος του συνόλου των πολιτών·

  Πολιτική για τη συνοχή:
 8. εκτιμά ότι, με την εφαρμογή μιας φιλόδοξης πολιτικής για τη συνοχή, η ΕΕ μπορεί να προωθήσει μια πιο συνεκτική κοινωνία, προβάλλοντας την προστιθέμενη αξία της κοινωνικής συνοχής, διευκολύνοντας τη βιώσιμη διανομή του πλούτου και μειώνοντας στο ελάχιστο την περιθωριοποίηση·
 9. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί το κυριότερο μέσο για την αρμονική και βιώσιμη ανάπτυξη της επικράτειας της ΕΕ, μέσο το οποίο είναι σε θέση να διασφαλίσει την ευημερία των πολιτών και την ισότητα ευκαιριών για όλους, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσουν τον εαυτό τους·
 10. για να αποτραπεί ο κίνδυνος δημογραφικής ερήμωσης ελλείψει οικονομικής ανάπτυξης, εξαίρει τη σημασία της επένδυσης οικονομικών πόρων σε οριζόντια προγράμματα για την υποστήριξη περιφερειών που αντιμετωπίζουν γεωγραφικά και φυσικά μειονεκτήματα·

  Συστάσεις: 
 11. προτρέπει τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να συνεισφέρουν ενεργά στις πρωτοβουλίες που είναι αφιερωμένες στο Ευρωπαϊκό Έτος και να διασφαλίσουν ότι το έτος αυτό θα χρησιμεύσει ως καταλύτης για την ανάληψη πιο μακροπρόθεσμων δράσεων κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· 
 12. ζητά την καθιέρωση μιας πιο πολυεπίπεδης προσέγγισης σε αυτόν τον τομέα πολιτικής, με τη συμμετοχή του τοπικού, του περιφερειακού, του εθνικού και του ευρωπαϊκού επιπέδου, καθώς και την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας που αναγνωρίζεται και ενισχύεται από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας·
 13. χαιρετίζει το γεγονός ότι τίθενται πιο φιλόδοξοι στόχοι στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για τη μείωση της φτώχειας, παράλληλα με στόχους για την καινοτομία, την εκπαίδευση, την ανανεώσιμη ενέργεια και την απασχόληση, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των γενεών· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μεριμνήσει για τη συγχρηματοδότηση σχεδίων στον εν λόγω τομέα·
 14. δεσμεύεται να αναπτύξει την κοινή πρωτοβουλία που ανέλαβαν η ομάδες του ΕΛΚ της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την υποστήριξη του ΕΛΚ, για τη θέσπιση «Εδαφικού Συμφώνου των Περιφερειακών και των Τοπικών Αρχών για την στρατηγική Ευρώπη 2020», με στόχο την πολυεπίπεδη ανάληψη ίδιας ευθύνης για τη μελλοντική στρατηγική μέσω της αποτελεσματικής σύμπραξης των ευρωπαϊκών, εθνικών περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των κύριων στόχων και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της Στρατηγικής.
 15. πιστεύει ότι το «Εδαφικό Σύμφωνο» θα συμβάλλει στην υλοποίηση της εμβληματικής πρωτοβουλίας της στρατηγικής Ευρώπη 2020 «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας», με την ανάπτυξη μιας εδαφικής ατζέντας κοινωνικής ένταξης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών και της προσβασιμότητας σε αυτές, καθώς και για την ένταξη των πολιτών που έχουν αποκλεισθεί από την αγορά εργασίας·
 16. υπογραμμίζει ότι η παροχή υποστήριξης σε όλους τους νέους έχει ζωτική σημασία προκειμένου να τους δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουν πλήρως τα ταλέντα και τις δυνατότητές τους είναι της γνώμης ότι οι νέοι θα πρέπει να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους όχι μόνο στο σχολείο αλλά και μέσα στην οικογένειά τους, καθώς και με την εθελοντική εργασία και τη συμμετοχή σε σχετικές οργανώσεις· υπενθυμίζει ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές βρίσκονται πιο κοντά στη ζωή των νέων και μπορούν, επομένως, να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου για την εξέλιξή τους·
 17. προτρύνει τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές να μεριμνήσουν για την προστασία της οικογένειας, η οποία είναι η βάση για την αρμονική και βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας·
 18. εξαίρει τη σημασία της καθοδήγησης και της αρωγής των νοικοκυριών για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των οικογενειών και των μεμονωμένων ατόμων σχετικά με τις συνέπειες του δανεισμού. Ως προς το θέμα αυτό, θεωρεί σκόπιμη τόσο την επίδειξη περισσότερης υπευθυνότητας εκ μέρους των τραπεζών κατά την εξέταση του ενδεχόμενου χορήγησης δανείων όσο και τη διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις συγκαλυμμένες επιβαρύνσεις και έξοδα κίνησης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων·
 19. φρονεί ότι θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα στο πλαίσιο των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας για την ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη μικρών άτοκων δανείων σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν προσωρινές οικονομικές δυσκολίες και που σε διαφορετική περίπτωση θα έπεφταν θύματα των αποκαλούμενων “νέων” μορφών φτώχειας·
 20. ζητά να αυξήσουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές τις επενδύσεις τους στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης ως μέσο για την εξάλειψη του φαινομένου της διαγενεακής φτώχειας, πράγμα το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση του επιπέδου του κοινωνικού αποκλεισμού·
 21. τονίζει την ανάγκη προστασίας και ενθάρρυνσης της ανάπτυξης των ΜΜΕ, οι οποίες διατρέχουν επί του παρόντος κίνδυνο λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας· επαναλαμβάνει ότι οι ΜΜΕ προσφέρουν εργασία σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και συμβάλλουν στην επίτευξη οικονομικής συνοχής προάγοντας την αποκεντρωμένη παραγωγή·
 22. επισημαίνει ότι απαιτείται ισχυρότερη κοινωνική οικονομία και πιο εύρωστες κοινωνικές επιχειρήσεις ως καινοτόμο μέσο τοπικής ανάπτυξης, με στόχο τη δραστηριοποίηση ατόμων που ζουν υπό δυσχερείς συνθήκες. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, καθώς και η παροχή δημοσίων υπηρεσιών και η προσφορά αγαθών μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη και στην οικονομική μεγέθυνση των περιφερειών και των πόλεων·
 23. υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού προϋποθέτει την ανάληψη δράσης σε όλα τα επίπεδα· κατά συνέπεια, προτρέπει τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές να αναπτύξουν μόνιμο διάλογο με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και να υποστηρίξουν ενεργά πρωτοβουλίες πολιτών εκ των κάτω προς τα άνω· επιπλέον, παρακινεί τις εν λόγω αρχές να συνεργαστούν στο πλαίσιο τοπικών εταιρικών σχέσεων, οι οποίες εκπροσωπούν τον δημόσιο, τον μη κυβερνητικό και τον ιδιωτικό τομέα, και όπου οι μικρές κοινότητες αναπτύσσουν ενεργό δράση στον οικονομικό, τον εκπαιδευτικό και τον πολιτιστικό τομέα· ζητά να παρασχεθεί βοήθεια στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές με σκοπό τη δημιουργία κοινωνικής υποδομής κατάλληλης για τον συντονισμό μιας παρόμοιας συνεργασίας στο πλαίσιο τοπικών εταιρικών σχέσεων·
 24. υπογραμμίζει ότι ο Πολωνικός Χάρτης Αλληλεγγύης είναι σύμφωνος με τις χριστιανικές και τις δημοκρατικές αξίες και αποτελεί καλό παράδειγμα όσον αφορά την εδραίωση της κοινωνικής τάξης και την τήρηση του κανόνα της συλλογικής και της ατομικής ευθύνης στον δημόσιο βίο· ζητά δε οι εργαζόμενοι στον κοινωνικό τομέα να τυγχάνουν της δέουσας αναγνώρισης όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, να έχουν τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες και να λαμβάνουν αποδοχές που να ανταποκρίνονται στις ευθύνες τους.
 25. θεωρεί ότι η αλληλεγγύη είναι βασική αξία για την οικοδόμηση της σύγχρονης Ευρώπης. Η επιτυχημένη μελλοντική πορεία θα εξαρτηθεί από τον σεβασμό των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της επικουρικότητας, καθώς και από την συμμετοχή όλων των πολιτών στον δημόσιο και τον οικονομικό βίο της Ένωσης.