About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

01 June 2012 / EL

Ενίσχυση της εδαφικής ανταγωνιστικότητας Ο αειφόρος τουρισμός ως κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας

Διακήρυξη της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών:

 1. υπογραμμίζει ότι ο τουρισμός έχει τεράστια επίδραση στις προσπάθειες της ΕΕ για τη στήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς η Ευρώπη παραμένει ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο και ο τουρισμός είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κοινωνικοοικονομικός κλάδος ο οποίος, μαζί με τις συναφείς επιχειρήσεις και υπηρεσίες του κλάδου, μπορεί να δημιουργήσει έως και το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και αντιπροσωπεύει περίπου το 12% του συνόλου των θέσεων εργασίας·
 2. τονίζει την ευρωπαϊκή διάσταση του τουρισμού, η οποία έχει ενισχυθεί από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο του τουρισμού·
 3. εκφράζει τη λύπη της διότι ο κλάδος του τουρισμού στην Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και υπενθυμίζει το αναπτυξιακό δυναμικό που διαθέτει, δεδομένου ότι, κατά την τελευταία δεκαετία, ο τουρισμός έχει σημειώσει υψηλότερο ποσοστό αύξησης της απασχόλησης από άλλους κλάδους της οικονομίας, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάκαμψη αρκετών κρατών μελών·
 4. θεωρεί ότι οι νέες ευρωπαϊκές αρμοδιότητες όσον αφορά τον τουρισμό πρέπει να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη στήριξη όλων όσοι σχετίζονται με τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, με την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε μια βιώσιμη πολιτική για τον τουρισμό, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αειφορίας και με παράλληλο σεβασμό των τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων·
 5. θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας βιώσιμου τουρισμού και ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση πρέπει να αποτελέσει το κύριο μέσο για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στον κλάδο·

  Οικοδόμηση ενός ανταγωνιστικού τουριστικού κλάδου: υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020
 6. υπογραμμίζει τη στενή σύνδεση της ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, δεδομένου ότι ο τουρισμός αποτελεί ευκαιρία επένδυσης στη βιώσιμη ανάπτυξη και σε πρωτοβουλίες και πολιτικές οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης·
 7. υπογραμμίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να προσδιορίζει τους προορισμούς υψηλής ποιότητας μέσω της Ευρωπαϊκής πύλης εξαιρετικών προορισμών (EDEN) με κριτήριο πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης που ακολουθούν και προτρέπει τους εκπροσώπους αυτών των τόπων να συνεργαστούν ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές και ενισχύοντας τη σύμπραξη μέσω της καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού δικτύου τουριστικής αριστείας·
 8. ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας για τον τουρισμό που θα χρησιμεύσει για την προώθηση των εδαφικών ιδιαιτεροτήτων –συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται με την αγροτική παραγωγή και τη γαστρονομία–, καθώς και για την εδραίωση της «εμπορικής» εικόνας της Ευρώπης στον υπόλοιπο κόσμο·
 9. ζητά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων υπέρ της τεχνολογικής καινοτομίας στον κλάδο του τουρισμού στα πλαίσια του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, και εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στη συμβολή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες κυριαρχούν σε αυτόν τον κλάδο και χρειάζονται στήριξη προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις διαθέσιμες ευκαιρίες στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Επίσης, υπογραμμίζει τη σημασία των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στον κλάδο·
 10. πέραν της βαρύτητας των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στον κλάδο, τονίζει τη σημασία συγκρότησης συμπράξεων με τις ΜΚΟ, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά και τα αναπτυξιακά κέντρα με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας στον τουριστικό τομέα·
 11. συνιστά να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη του τουρισμού με την ενσωμάτωση και τη διαφύλαξη και την υποστήριξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και πλούτου σε καινοτόμες μορφές χάραξης πολιτικής, και πιστεύει ότι τούτο πρέπει να αποτελέσει τμήμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό και θεμελιώδη συνιστώσα της εδαφικής ελκυστικότητας·
 12. υποστηρίζει τη χρήση μεγάλων πολιτιστικών φεστιβάλ και διοργανώσεων, όπως οι πρωτοβουλίες για τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες οι οποίες παρέχουν στις πόλεις την ευκαιρία να επενδύσουν σε υποδομές, έχοντας έτσι σταθερό και διαρκή αντίκτυπο στην ποιότητα και την ελκυστικότητά τους ως τουριστικών προορισμών και ως τόπων διαβίωσης και εργασίας·
 13. τονίζει ότι η χρηματοδότηση μέσω της πολιτικής για τη συνοχή και μέσω άλλων ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη του τουρισμού στις πόλεις και τις περιφέρειες της ΕΕ, είτε για τη χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου, των υποδομών, των μεταφορών, της προστασίας της φύσης, της κατάρτισης καθώς και της διαφύλαξης των τεχνών, του πολιτισμού και των δημιουργικών κλάδων·
 14. στηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τον επιμερισμό συνεργιών και τη δημιουργία συνεργατικών πλατφορμών στον τομέα της διαχείρισης και του σχεδιασμού του τουρισμού μέσω ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας ή τα θεματικά δίκτυα πρώην, τωρινών και μελλοντικών Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης·

  Κοινωνιακές προκλήσεις στην ΕΕ:
 15. επισημαίνει ότι η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την παρακμή βιομηχανικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών, μπορεί δε να αποτελέσει και συγκεκριμένο τρόπο ανάπλασης και αναζωογόνησης περιοχών με κοινωνικό αποκλεισμό, μετανάστευση και αστική εξάπλωση·
 16. τονίζει τη σημασία της έννοιας του τουρισμού για όλους η οποία προωθεί την κινητικότητα και την κοινωνική ένταξη για όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες και για τα άτομα με σωματικές και ψυχικές αναπηρίες, εξασφαλίζοντας πρόσθετο εισόδημα σε τουριστικούς προορισμούς εκτός της περιόδου αιχμής·
 17. αναγνωρίζει ότι ο τουρισμός οφείλει να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και στηρίζει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και τον ιδιωτικό τομέα στην προσπάθειά τους να προωθήσουν πράσινες και βιώσιμες τουριστικές εναλλακτικές λύσεις που συνδέονται με τη γεωργία και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος.