About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

22 May 2015 / EL

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι προοπτικές των περιφερειακών επενδύσεων

Συμπεράσματα της εκτός έδρας συνεδρίασης της Ομάδας ΕΛΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στο Μιλάνο

  1. ΠΡΟΣΔΟΣΗ ΙΣΧΥΡΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: Η παραγωγή τροφίμων οφείλει να συνδέσει τους ανθρώπους που καλλιεργούν, εκτρέφουν και παράγουν με εκείνους που αγοράζουν, μαγειρεύουν και καταναλώνουν. Καλούμε, συνεπώς, τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα να αποκαταστήσουν μιαν ισχυρή σύνδεση μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών, δίνοντας προτεραιότητα στην υποστήριξη της τοπικής παραγωγής και των βραχειών αλυσίδων εμπορίας και υπογραμμίζοντας την αξία των περιφερειακών και τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Πέρα από τα οικονομικά οφέλη, αυτή η μείωση των χιλιομέτρων μεταφοράς των τροφίμων θα συντελέσει και στη μείωση των εκπομπών, βοηθώντας έτσι την Ευρώπη να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της για το κλίμα.
  2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ: Σε ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από το 7% του πληθυσμού πάσχει από χρόνια θερμιδική έλλειψη, ενώ στο σύνολο της ΕΕ το ένα στα τρία παιδιά 6-9 ετών είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Επιπλέον, σε άλλα μέρη της Ένωσής μας, η συνολική πρόσληψη ενέργειας είναι μεν επαρκής, αλλά το διαιτολόγιο παραμένει μονότονο και μη ισορροπημένο, με αποτέλεσμα σοβαρές διατροφικές ανεπάρκειες. Ως τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη μας να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες, προωθώντας και δρομολογώντας στα σχολεία κοινωνικές και εκπαιδευτικές εκστρατείες για τη σημασία μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, με προτεραιότητα στην τοπική παραγωγή και στη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Για να επιτευχθεί ένα υποσχόμενο αποτέλεσμα, υπογραμμίζουμε ιδιαιτέρως ότι η εκπαίδευση σε σχέση με την υγεία και την ισορροπημένη διατροφή θα πρέπει να αρχίζει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, επειδή οι μέλλοντες γονείς δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουν τι είναι καλύτερο για την υγεία και την ευημερία του παιδιού τους. Υποστηρίζουμε την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ανακηρυχθεί το 2016 Ευρωπαϊκό Έτος κατά της Σπατάλης Τροφίμων.
  3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Υπογραμμίζουμε ότι η επιστημονική έρευνα παρέχει δυνατότητες συνδυασμού της καινοτομίας με την παράδοση στον τομέα των τροφίμων, όπου πολλά προϊόντα διατροφής θεωρούνται δημόσια και πολιτιστική κληρονομιά. Ζητούμε περισσότερη έρευνα και καινοτομία σε αυτόν τον τομέα, ιδίως για καινοτόμους μεθόδους παραγωγής στα τοπικά αγροκτήματα και νέες τεχνολογίες επεξεργασίας και συσκευασίας. Καλούμε τα κράτη μέλη να υποστηρίζουν τις επενδύσεις των τοπικών και των βιολογικών παραγωγών σε νέες τεχνολογίες επεξεργασίας των τροφίμων, ούτως ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια των τροφίμων και να διατηρηθούν οι γαστριμαργικές παραδόσεις και το οικονομικό μοντέλο των μικρών παραγωγών και βιοτεχνών. Πρέπει να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα, να άρουμε τα εμπόδια για τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιολογικής και της τοπικής παραγωγής, να βελτιώσουμε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά των γεωργικών προϊόντων διατροφής και των προϊόντων αλιείας και να διασφαλίσουμε αμερόληπτο ανταγωνισμό για τους αγρότες και τους φορείς της αγοράς, διότι έτσι μόνο θα διατηρηθεί μια διαφοροποιημένη και ευνοϊκή για την αγορά πρόσβαση στα τρόφιμα.
  4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜμΕ) ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Επαναλαμβάνουμε ότι οι ΜμΕ συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση στις περιφέρειες και στους δήμους μας και ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ. Ωστόσο, δεδομένης της δύσκολης πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, οι καινοτόμοι ΜμΕ που επενδύουν στους τομείς των τροφίμων και της καθαρής ενέργειας χρειάζονται βοήθεια για να προβούν σε επενδύσεις και να προσελκύσουν διεθνείς επενδυτές. Πρέπει, συνεπώς, να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου όσο το δυνατόν περισσότερες ΜμΕ, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, θα μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από τις κεφαλαιαγορές και δεν θα βασίζονται μόνο στις τράπεζες. Ζητάμε να αναπτυχθούν ισχυρές συνέργειες μεταξύ της πολιτικής για τη συνοχή, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και του μηχανισμού χρηματοδότησης των ΜμΕ από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ώστε να δημιουργηθούν επιχειρηματικά οικοσυστήματα. Πρέπει να απλοποιήσουμε και να εξορθολογίσουμε τις διαδικασίες πρόσβασης των ΜμΕ στις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ. Καλούμε τις ΜμΕ των τομέων των τροφίμων και της ενέργειας να χρησιμοποιούν αποδοτικά τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους για την προώθηση των τοπικών τους κοινοτήτων και τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς παρέχουν τροφή για τον πλανήτη και ενέργεια ως πηγή ζωής.
  5. ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ: Πολλές περιφέρειες και δήμοι της ΕΕ έχουν αρμοδιότητες και προϋπολογισμό για επενδύσεις σε καινοτομίες, ιδίως μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Τονίζουμε την ανάγκη να ενισχυθούν οι διασυνδέσεις των διάφορων τομέων που σχετίζονται με τα τρόφιμα και την ενέργεια, όπως η δασοκομία, οι θαλάσσιοι πόροι, τα ύδατα, τα απόβλητα, η γεωργία, η κλιματική αλλαγή και ορισμένες πτυχές της χρήσης της γης, διότι διαδραματίζουν όλοι τους σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πράσινης οικονομίας. Η καινοτόμος τοπική παραγωγή τροφίμων και ενέργειας δεν δημιουργεί μόνο νέες θέσεις εργασίας τοπικά και νέες δεξιότητες υψηλής τεχνολογίας, αλλά μπορεί και να αποτρέψει την εγκατάλειψη της υπαίθρου ή την υπερβολική δημογραφική πίεση στις πόλεις. Θέλουμε ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των τοπικών παραγωγών, των καταναλωτών και των τόπων προέλευσης, επειδή ο συνδυασμός τοπικής παραγωγής-τοπικής κατανάλωσης ωφελεί την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιφερειών μας. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζουμε ότι είναι σημαντικό να μην οδηγήσει η αυξανόμενη επιτυχία της βιολογικής παραγωγής σε αποδυνάμωση των ελέγχων ή σε παρερμηνείες των καθιερωμένων κανόνων προστασίας.
  6. ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΙΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: Ο κόσμος μας μεταβάλλεται ραγδαία λόγω των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η αύξηση του πληθυσμού, οι γεωπολιτικές μεταβολές και η αλλαγή του κλίματος, σε συνδυασμό με τη ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας, μας ωθούν να αναδιοργανώσουμε τις κοινωνίες μας με πιο βιώσιμο τρόπο. Οι περιφέρειες και οι δήμοι της ΕΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων των Ευρωπαίων πολιτών, για την προώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης με διατήρηση της βιοποικιλότητας, για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με τον σχεδιασμό μελλοντοστραφών προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων και καθαρής ενέργειας. Επικροτούμε το γεγονός ότι η έκθεση του 2015 «Τροφή για τον Πλανήτη: η Ενέργεια Πηγή Ζωής» συμπίπτει με το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης, καθώς και με τη χρονολογία-στόχο για την επίτευξη των οκτώ Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας όσον αφορά την εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας και την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
  7. ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ως αιρετοί εκπρόσωποι που παρέχουμε υπηρεσίες στους πολίτες, διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη έξυπνων προσεγγίσεων για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων για το 2030 και στη διαμόρφωση των μελλοντικών κοινωνιών. Εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων μας, συμβάλλουμε ενεργά στη μετατροπή της ενέργειας προωθώντας τα έξυπνα κτίρια, παρέχοντας οικολογικά συστήματα δημόσιου φωτισμού, φιλικές για το κλίμα και το περιβάλλον συγκοινωνίες και αποδοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποβλήτων. Χρειαζόμαστε περαιτέρω έρευνα και καινοτομία σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση και ιδίως με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών, ώστε να δημιουργηθούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ευφυή δίκτυα που συνδέουν με έξυπνο τρόπο τους παραγωγούς, τους καταναλωτές και τους παραγωγούς-καταναλωτές (prosumers) που συνδυάζουν τους δύο ρόλους. Ζητάμε την εξάπλωση της παραγωγής ενέργειας σε μικρή κλίμακα και την αποτελεσματική ένταξή της στα δίκτυα διανομής. Ζητάμε ένα νέο τεχνολογικό και οργανωτικό σύστημα παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης της ενέργειας, το οποίο θα εγγυάται τον βιώσιμο, οικονομικά προσιτό, ανταγωνιστικό και ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό των πολιτών, των τοπικών κοινοτήτων και των επιχειρήσεων.
  8. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε και να προβάλλουμε τις τοπικές και περιφερειακές βέλτιστες πρακτικές καινοτόμων διεργασιών και μεθόδων παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης τροφίμων και ενέργειας. Οφείλουμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και την κοινωνική αποδοχή, παρέχοντας διατροφική εκπαίδευση και ενθαρρύνοντας τις καλές συνήθειες για την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και άλλων πόρων. Υποστηρίζουμε σθεναρά το σχετικό αίτημα που διατυπώνεται στον Χάρτη του Μιλάνου, να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές δημόσιας πολιτικής που ανταποκρίνεται στις περιφερειακές και τοπικές απαιτήσεις για προώθηση της ανάπτυξης ασφαλών και εύρυθμα λειτουργούντων συστημάτων παραγωγής και διανομής των τροφίμων, καθώς και βιώσιμων ενεργειακών προτύπων για τη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών και την προώθηση δημόσιων έργων που στοχεύουν στην ανάπτυξη πράσινης επιχειρηματικής δραστηριότητας.