About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Brindisi / 16 June 2017 / EL

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αναπτύσσουν εδαφικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Δήλωση της ομάδας του ΕΛΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Εμείς, τα μέλη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών,

  1. Αναγνωρίζουμε ότι οι μεταφορές συνεισφέρουν ουσιαστικά σε μια ευημερούσα οικονομία της ΕΕ δημιουργώντας εμπόριο, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη και παρέχοντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας μεταφορών της ΕΕ προωθώντας ασφαλείς, καινοτόμες, αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές. Θεωρούμε σχετικά ότι η πολιτική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών παρέχει αξιόλογη στήριξη στην κατασκευή και την ανάπτυξη μεταφορικών υποδομών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέποντας την ομαλή, ασφαλή και βιώσιμη κινητικότητα ατόμων και αγαθών.
  2. Επισημαίνουμε ότι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) επιτελούν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη μειζόνων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτοί ορίζονται στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», τη Λευκή Βίβλο του 2011 για τις μεταφορές και τις 10 προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker, όπως η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
  3. Υποστηρίζουμε μια εδαφική πολιτική ΔΕΔ-Μ που θα εξασφαλίζει την προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα όλων των περιφερειών της Ένωσης, συνεισφέροντας έτσι περαιτέρω στη βιώσιμη οικονομική τους ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά τους. Δεσμευόμαστε κατά συνέπεια να εργαστούμε για την επιτυχία μιας εδαφικής πολιτικής ΔΕΔ-Μ που θα συνδέει χώρες από τον νότο ως το βορρά και από την ανατολή ως τη δύση καθ’ όλη την επιφάνεια της ευρωπαϊκής ηπείρου, θα καλύπτει τα κενά μεταξύ των εθνικών σιδηροδρομικών δικτύων και θα εξαλείφει τα εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών και των πόλεών μας.
  4. Υπογραμμίζουμε ότι μια εδαφική πολιτική ΔΕΔ-Μ μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν γίνουν πράξη, με τον κατάλληλο τρόπο, οι αρχές της προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή που βασίζεται στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δηλαδή στη συμμετοχή, στο σχετικό έργο, όλων των βαθμίδων διακυβέρνησης, σε πλαίσιο εταιρικής σχέσης. Επιπλέον, εμμένουμε στην ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών (ΤΠΑ), που σε πολλές περιπτώσεις είναι αρμόδιες για τη συντήρηση των μεταφορικών υποδομών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΤΠΑ συμμετέχουν στους πολιτικούς, λειτουργικούς, τεχνικούς και εφαρμοστικούς διαχειριστικούς φορείς των έργων υποδομών ΔΕΔ-Μ. Ωστόσο, η διατήρηση του ρόλου των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαδικασία συντονισμού έχει καθοριστική σημασία.
  5. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε την εμπειρογνωσία μας και ισχυρή πολιτική ηγεσία για την πλήρη αξιοποίηση της πολιτικής ΔΕΔ-Μ ως μέσου εκσυγχρονισμού και επέκτασης των μεταφορικών δικτύων για όλα τα μέσα μεταφοράς και σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης. Προς τούτο, επιδοκιμάζουμε τη χρηματοπιστωτική και τεχνική στήριξη από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), το Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη (ΜΣΕ) και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το πρόγραμμα INTERREG και ο Ορίζοντας 2020.
  6. Στηρίζουμε σθεναρά τις στοχευμένες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε μεταφορικές υποδομές και συστήματα που μπορούν να φέρουν άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα στην απασχόληση σε μια συγκυρία όπου η ανεργία παραμένει υψηλή σε ορισμένες χώρες της ΕΕ. Ενθαρρύνουμε μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων μέσων χρηματοδότηση και των συνεισφορών από υπερεθνικές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πηγές, καθώς και συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα για την άμβλυνση της κατάστασης. Επιπλέον, εξαίρουμε την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας των ΤΠΑ να χρησιμοποιούν τα χρηματοδοτικά μέσα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για την υλοποίηση επενδύσεων, με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων της πολιτικής.
  7. Αναγνωρίζουμε ότι οι εννέα κύριοι διάδρομοι του δικτύου δείχνουν το δρόμο όσον αφορά την υλοποίηση των ΔΕΔ-Μ. Ωστόσο, επισημαίνουμε την έλλειψη χρηματοπιστωτικών πόρων για την ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών υποδομών και υποδομών μικρής κλίμακας σε παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρώπης. Προς τούτο, ζητούμε να ανανεωθεί η οικονομική δέσμευση του ΜΣΕ με την αύξηση της χρηματοδότησης και, εν μέρει, με την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για την υλοποίηση των εκτεταμένων δικτύων και του συστήματος συνδέσεων με το δίκτυο ΔΕΔ-Μ προκειμένου να καλυφθούν τα κενά.
  8. Υποστηρίζουμε την επέκταση του δικτύου ΔΕΔ-Μ μέσω της ολοκλήρωσης του διαδρόμου Βαλτικής-Αδριατικής, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του στο σύνολο των ακτών του Ιονίου και της Αδριατικής — έως το Μπρίντιζι, αφενός, και έως το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας, αφετέρου. Υποστηρίζουμε την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις συμμετέχουσες χώρες να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην υλοποίηση έργων που καλύπτονται από το δίκτυο ΔΕΔ-Μ και άλλων παρεμβάσεων για την επέκταση του δικτύου ΔΕΔ-Μ προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη/ακτή της Ανατολικής Αδριατικής. Αυτά τα έργα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τα υφιστάμενα κενά υποδομών στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου, όπως ο αυτοκινητόδρομος στην ανατολική ακτή Αδριατικής-Ιονίου, ο υψηλής ταχύτητας σιδηρόδρομος στην ιταλική ακτή της Αδριατικής και άλλα έργα ενίσχυσης των οδικών, θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ ανατολής και δύσης.