About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

12 October 2010 / EL

Ο ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Οι πόλεις και οι περιφέρειες εφαρμόζουν το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη του 2020

Συμβολή της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών για την εφαρμογή του ψηφιακού θεματολογίου

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών

 1. υπενθυμίζει το στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» -και των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών της- για την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που αποσκοπεί στην οικονομική ανάκαμψη και σταθεροποίηση της Ευρώπης·
 2. επιδοκιμάζει την απήχηση που είχε η πρωτοβουλία της Ομάδας του ΕΛΚ για τη θέσπιση Εθνικών Εδαφικών Συμφώνων των Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με στόχο τη διασφάλιση πολυεπίπεδης οικείωσης μέσω μιας εποικοδομητικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δημοσίων αρχών, ιδίως όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πρωταρχικών στόχων και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»[1]·
 3. εφιστά την προσοχή στη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο[2] και τονίζει ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές πρωτοστατούν εκ των πραγμάτων στην εφαρμογή του·
 4. είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο για την επίτευξη των στόχων των βασικών επιδόσεων που τίθενται στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης 2011-2015[3] , όπως εκτίθεται κατωτέρω·

  Όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες
 5. επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί για την επίτευξη περισσότερων και καλύτερων ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών (e-government) και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-governance), με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής ένταξης και του χωροταξικού σχεδιασμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 6. δεσμεύεται για την ενίσχυση της καινοτομίας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 7. εξαίρει τις δυνατότητες που παρέχει το ψηφιακό θεματολόγιο για τη βελτίωση των δημοσίων συμβάσεων, δυνατότητες οι οποίες μπορούν να διαφοροποιήσουν ριζικά τις μεθόδους παροχής υπηρεσιών και τις επιδόσεις των περιφερειακών και των τοπικών διοικήσεων·
 8. προτρέπει τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να συμμετέχουν σε προγράμματα για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας της δημόσιας διοίκησης και της αποτελεσματικότητας των ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών μέσω εποικοδομητικών ανταλλαγών σε απευθείας σύνδεση (on line), τόσο σε διασυνοριακό όσο και σε διατομεακό επίπεδο, προάγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εδαφική ανάπτυξη·

  Όσον αφορά την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
 9. δίδει έμφαση στην υποστήριξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και προτίθεται να συνεκτιμήσει την εν λόγω παράμετρο από κοινού με οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, με φορείς αρμόδιους για την ανάπτυξη τομεακών δεξιοτήτων, με οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων και με εκπροσώπους του τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας
 10. σκοπεύει να αυξήσει περαιτέρω την προσφυγή σε συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και σε καινοτόμα πρότυπα αριστείας, με τη βοήθεια των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ανάπτυξη ΤΠΕ, αλλά και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στους επιχειρηματίες και στις ΜΜΕ διότι αποτελούν κινητήριες δυνάμεις της έρευνας και της ανάπτυξης
 11. δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε πιο αποδοτικό φωτισμό, ως συμβολή στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό κατά 20% έως το 2020 και είναι βέβαιη για τον αντίκτυπο της δέσμευσης αυτής, δεδομένου ότι το 60% της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται για το φωτισμό δημόσιων και εμπορικών κτιρίων·
 12. απευθύνει έκκληση για καινοτομία στον τομέα του αστικού σχεδιασμού και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, δεδομένου ότι πρόκειται για τομείς που έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και συγχρόνως συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

  Όσον αφορά την ψηφιακή ένταξη
 13. διαβεβαιώνει ότι η μεγαλύτερη ψηφιοποίηση της Ευρώπης θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ηλεκτρονικού γραμματισμού σε τοπική κλίμακα και επιδοκιμάζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμπεριλάβει την ψηφιακή ένταξη μεταξύ των στόχων του μελλοντικού κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
 14. αναλαμβάνει τη δέσμευση να υποστηρίξει τις περαιτέρω εξελίξεις του εκπαιδευτικού συστήματος, οι οποίες θα μεταθέσουν το κέντρο βάρους από τη διαβίβαση πληροφοριών προς τη διδασκαλία τρόπων αναζήτησης πληροφοριών, με την υιοθέτηση μιας πιο δυναμικής προσέγγισης η οποία παγιώνει τις γνώσεις μέσα από νέα ερεθίσματα και αντλεί χρήσιμα στοιχεία από πιο νεωτεριστικές και μακρόπνοες κοινωνικές προσεγγίσεις·
 15. εξαίρει το ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες αρχές προκειμένου να διασφαλισθεί ότι όλες οι γενεές μπορούν να ωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που παρέχει η απευθείας σύνδεση (on line) και προτίθεται να επενδύσει για την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών, ως χρηστών και καταναλωτών
 16. τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των δημογραφικών αλλαγών από τους πρωτεργάτες του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου με την εφαρμογή καινοτόμων και φιλόδοξων συστημικών λύσεων, υποβοηθούμενων από τις ΤΠΕ·
 17. επισημαίνει την ευθύνη που επωμίζεται με στόχο την παροχή καλύτερων εγγυήσεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία από έκθεση σε περιεχόμενο το οποίο ενδέχεται να είναι επιβλαβές, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά

  Όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία
 18. ενθαρρύνει τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να υποστηρίξουν τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας
 19. αιτείται ευρύτερη πανευρωπαϊκή συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων και συνεργασία μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, προκειμένου να επωφεληθούν από την έρευνα και την ανάπτυξη και να προσφέρουν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, πρακτικές λύσεις και πρωτοβουλίες στους πολίτες
 20. τονίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η υψηλής ποιότητας διεπιστημονική έρευνα από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στον ψηφιακό τομέα είναι ζωτικής σημασίας για τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές και εμμένει στην εξεύρεση νέων τρόπων για την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ δημοσίων ιδρυμάτων και πολιτών·
 21. ζητά τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων και του συντονισμού για έρευνα παγκοσμίου κύρους, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης μέσω της ανάπτυξης και της προώθησης τοπικών και περιφερειακών κέντρων αριστείας

  Όσον αφορά την αφομοίωση των ευρυζωνικών συνδέσεων
 22. πιστεύει ότι η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές υψηλής ποιότητας ευρυζωνικές συνδέσεις μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, της προσβασιμότητας και της ισότητας μεταξύ των ανθρώπων
 23. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές οφείλουν να δραστηριοποιηθούν επειγόντως για την εξασφάλιση ισότιμης και οικονομικά προσιτής ευρυζωνικής πρόσβασης σε περιοχές όπου η αγορά αποτυγχάνει και εφιστά την προσοχή στις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι απομακρυσμένες και οι χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας περιφέρειες και κοινότητες
 24. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκοί πόροι για τη δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών και δικτύων ΤΠΕ, όπου αυτό είναι δυνατό, ιδίως στις περιφέρειες και στις χώρες με γεωγραφικά ή φυσικά μειονεκτήματα

  Όσον αφορά τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς
 25. τονίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να προαχθεί η δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς και προβάλλει τα συνακόλουθα θετικά αποτελέσματα που θα γίνουν αισθητά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 26. συμφωνεί να επιδιωχθεί η δημοκρατική και ευρεία χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) σε δίκαιες και βιώσιμες τιμές μέσα από ένα δυναμικό περιβάλλον αγοράς
 27. σκοπεύει να προωθήσει οικονομικό κλίμα το οποίο να ευνοεί τις επενδύσεις σε απευθείας σύνδεση (on line) με τη σταδιακή άρση των εμποδίων και των περιττών κανονιστικών υποχρεώσεων που δεν αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις της αγοράς
 28. προτίθεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο δημόσιο τομέα, ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες και ευαισθητοποίηση ως προς την ενιαία διαφάνεια των κανόνων που διέπουν τις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές σε απευθείας σύνδεση (on line)

  Όσον αφορά την επιτόπια εφαρμογή
 29. είναι έτοιμη να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει φιλόδοξα σχέδια σε τοπική κλίμακα, σύμφωνα με την παρούσα επίσημη συμβολή
 30. προτρέπει τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να γίνουν πρωτεργάτες της κοινωνικής καινοτομίας και να επενδύσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της
 31. δεσμεύεται να προωθήσει ενεργά το ψηφιακό θεματολόγιο ως ζωτικό μέσο τόσο για την επίτευξη φιλόδοξης τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης όσο και για την υλοποίηση των κεντρικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπης 2020».

 

[1]           Ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα: Ισχυρότερη συμμετοχή των τοπικών και    περιφερειακών αρχών στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», CdR199-2010, το οποίο υιοθετήθηκε στις          10/06/2010

[2]           Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, CdR 104/2010, εισηγητής: ο κ. Markku Markkula (μέλος του   δημοτικού συμβουλίου του Espoo, FI/EPP), που υιοθετήθηκε στις 06/10/2010

[3]           Πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης 2011-2015 για την Ευρώπη, εννοιολογικό πλαίσιο που εγκρίθηκε από          τα κράτη μέλη της ΕΕ τον Νοέμβριο του 2009