About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Ντουμπρόβνικ / 28 October 2016 / EL

Ο ρόλος της στρατηγικής της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) στην ενίσχυση της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ευρώπη

Δήλωση της ομάδας του ΕΛΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Εμείς, τα μέλη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών,

 1. υποστηρίζουμε την αντίληψη οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές να συνιστούν ολοκληρωμένα πλαίσια, με σκοπό να μπορούν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες να αντιμετωπίζουν τυχόν κοινές προκλήσεις και να βρίσκουν λύσεις, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας, του συντονισμού και των διασυνδέσεων, για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· πιστεύουμε ότι η μακροπεριφερειακή στρατηγική για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) θα συμπληρώσει άλλες δράσεις/πρωτοβουλίες της ΕΕ στην περιοχή και θα συνεισφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία στα έργα που υλοποιούνται στην περιφέρεια αυτή, τονώνοντας την ανάπτυξη και την ασφάλεια·
 2. ενθαρρύνουμε, συνεπώς, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εταίρων, για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της αποκέντρωσης και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης στη μακροπεριφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου· ενθαρρύνουμε, επίσης, όλους τους εταίρους να αξιοποιήσουν την πείρα που αποκτήθηκε, για την ενίσχυση της συνεργασίας με άλλες μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ, όπως αυτές για τη Βαλτική Θάλασσα, τη λεκάνη του Δούναβη και τις μακροπεριφέρειες των Άλπεων·
 3. τονίζουμε ότι τα ευρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά επίπεδα της δημόσιας διοίκησης πρέπει να έχουν λόγο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της EUSAIR· αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να προσφέρουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας μαζί με ισχυρή πολιτική βούληση, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που παρέχει η EUSAIR ως πλαίσιο συνεργασίας· επιπλέον, επισημαίνουμε ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές (ΤΠΑ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των δημοκρατικών αξιών, στη διεύρυνση της περιφερειακής συνεργασίας και στην εφαρμογή των πολιτικών αποκέντρωσης στην περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου·
 4. υπογραμμίζουμε ότι οι στόχοι της στρατηγικής θα μπορέσουν να επιτευχθούν μόνον εάν γίνει πράξη, με τον κατάλληλο τρόπο, η φιλοσοφία της προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή που βασίζεται στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δηλαδή στη συμμετοχή, στο σχετικό έργο, όλων των βαθμίδων διακυβέρνησης, σε πλαίσιο εταιρικής σχέσης· επιμένουμε ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η συμμετοχή των ΤΠΑ στα λειτουργικά, τεχνικά και εκτελεστικά διαχειριστικά όργανα της στρατηγικής, και παράλληλα να διατηρηθεί ο ρόλος της Επιτροπής στην διαδικασία συντονισμού·
 5. εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο των τεσσάρων πυλώνων της EUSAIR που ήδη υπάρχουν (γαλάζια ανάπτυξη, σύνδεση της περιοχής, ποιότητα του περιβάλλοντος και βιώσιμος τουρισμός)· ενθαρρύνουμε την προσθήκη άλλων σημαντικών πυλώνων, χάρη στους οποίους θα μπορούσαν να προκύψουν αναπτυξιακά οφέλη για τους λαούς της περιφέρειας της Αδριατικής και του Ιονίου, π.χ. όσον αφορά την ασφάλεια· επισημαίνουμε ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση ως προς όλους τους πυλώνες είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή των ΤΠΑ και άλλων εταίρων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και για την αύξηση της ανάληψης ευθύνης από τους πολίτες·
 6. υποστηρίζουμε ένθερμα τη χρήση χρηματοδοτικών και τεχνικών πόρων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) και από άλλα σχετικά προγράμματα και ταμεία της ΕΕ, όπως απαιτείται από το νομικό πλαίσιο της ΕΕ· για το σκοπό αυτό, ζητούμε μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των εθνικών ή περιφερειακών αναπτυξιακών στρατηγικών —μέσω των συμφωνιών εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ), των επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ), των εγγράφων στρατηγικής του ΜΠΒ και άλλων μέσων— με τους στόχους της EUSAIR· επιμένουμε, επιπλέον, ότι είναι αναγκαίο να απλουστευθεί ριζικά το συνολικό σύστημα διάθεσης των κονδυλίων της ΕΕ για τις διαχειριστικές αρχές και τους δικαιούχους·
 7. υπενθυμίζουμε τον σημαντικό αντίκτυπο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην συγκεκριμένη περιφέρεια και την επακόλουθη μείωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή· υπογραμμίζουμε την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις στοχευμένες επενδυτικές πρωτοβουλίες με βάση τοπικές ανάγκες, οι οποίες θα μπορούσαν να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη και να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνουμε την ομαδοποίηση των ταμείων —όπως τα ΕΔΕΤ, ο ΜΠΒ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)— και την αύξηση των συνεισφορών από υπερεθνικές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πηγές, καθώς και τη σύσταση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· επιπλέον, εξαίρουμε την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας των ΤΠΑ να χρησιμοποιούν τα χρηματοδοτικά μέσα που παρέχουν το πλαίσιο επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για την υλοποίηση επενδύσεων, με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής·
 8. επισημαίνουμε ότι η διασυνοριακή συνεργασία αποτελεί βασικό μέσο προώθησης της ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιοχές· ζητούμε, εν προκειμένω, το πρόγραμμα Interreg, ο ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) και το ΕΤΣΕ να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στην προώθηση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, καθώς και στην ανάπτυξη διασυνοριακών στρατηγικών στην μακροπεριφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου, καθώς αυτό θα στηρίξει την εδαφική διάσταση της στρατηγικής· υπογραμμίζουμε την ανάγκη να αρθούν τα εμπόδια που τίθενται στη διασυνοριακή και στη διακρατική συνεργασία, και αναμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της διασυνοριακής ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις αρχές του 2017·
 9. υποστηρίζουμε την επέκταση του δικτύου ΔΕΔ-Μ μέσω της ολοκλήρωσης του διαδρόμου Βαλτικής-Αδριατικής, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του στο σύνολο των ακτών του Ιονίου και της Αδριατικής — έως το Μπρίντιζι, αφενός, και έως τη Νότιο Ελλάδα, αφετέρου· υποστηρίζουμε, επίσης, την έκκληση που απηύθυνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις συμμετέχουσες χώρες να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στην υλοποίηση σχεδίων που συνδέονται με το δίκτυο ΔΕΔ-Μ και με άλλες τρέχουσες παρεμβάσεις, προκειμένου το δίκτυο ΔΕΔ-Μ να επεκταθεί στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στις ανατολικές ακτές της Αδριατικής, σχεδίων που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην κάλυψη του χάσματος υποδομών στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου, όπως τα σχέδια κατασκευής αυτοκινητόδρομου στην ανατολική ακτή Αδριατικής-Ιονίου, σιδηροδρομικής γραμμής μεγάλης ταχύτητας στις ιταλικές ακτές της Αδριατικής και άλλα σχέδια για την βελτίωση των οδικών, θαλάσσιων και εναέριων συνδέσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης·
 10. αναλαμβάνουμε δέσμευση έναντι της EUSAIR, καθώς αποτελεί ένα εργαλείο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που βασίζεται στις αρχές της σταθερότητας, της συμφιλίωσης και των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ τεσσάρων κρατών μελών της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία) και τεσσάρων υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ και δυνάμει υποψήφιων χωρών (Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη)· είμαστε πεπεισμένοι ότι η εν λόγω στρατηγική αποτελεί μια νέα μορφή περιφερειακής συνεργασίας, η οποία μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή της ένταξης στην ΕΕ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς παρέχει τη δυνατότητα σε γειτονικές χώρες να συνεργάζονται σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος· θεωρούμε, ταυτόχρονα, απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή χωρών που δεν έχουν ακόμη περιληφθεί στην στρατηγική αλλά είναι γεωγραφικά και οικονομικά συνδεδεμένες με τη μακροπεριφέρεια —ιδιαίτερα δε της πΓΔΜ και του Κοσσυφοπεδίου—, και να τους επιτραπεί, τουλάχιστον, να λαμβάνουν μέρος σε μεμονωμένη βάση και ανά επιμέρους έργο·
 11. ζητούμε τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών μεταξύ χωρών, εταίρων και περιφερειακών και τοπικών αρχών, όσον αφορά την ασφάλεια, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την προστασία των πολιτών και τις προκλήσεις της μετανάστευσης· για το σκοπό αυτό, προσδοκούμε ότι οι προτεραιότητες της EUSAIR θα επαναπροσδιοριστούν και ότι, κατ’ επέκταση, θα απαιτηθεί η προσαρμογή των δράσεων και των σχεδίων στις νέες αυτές ανάγκες που έχουν προκύψει.