About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

16 September 2016 / EL

Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης: κοινή πρόκληση, συλλογική απάντηση

Δήλωση της ομάδας του ΕΛΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2016

_________________________

 

Εμείς, τα μέλη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών,

 

  1. Τονίζουμε ότι αυτό που προσδοκούν οι πολίτες είναι μια ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζεται ομαλά. Αυτός είναι ο στόχος που θα πρέπει να επιδιώκουν όλοι οι αρμόδιοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, τόσο στο επίπεδο της ΕΕ όσο και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Προκειμένου η προσδοκία αυτή να γίνει πραγματικότητα, όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, ιδίως δε οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, πρέπει να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής, επιδεικνύοντας, με απτό τρόπο, πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η πολιτική της ΕΕ για τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση πρέπει να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των προσφύγων που έχουν σαφώς ανάγκη διεθνούς προστασίας και των οικονομικών μεταναστών.
  2. Φρονούμε ότι η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών —οι οποίοι πρέπει να αναγνωρίζονται ως κάτοχοι δικαιωμάτων—, την προώθηση της ισότητας και την ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου. Ταυτόχρονα, έχει καίρια σημασία να αναγνωριστεί η αρχή της αμοιβαιότητας, σύμφωνα με την οποία μια πολιτική αυτού του είδους πρέπει να εγγυάται τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ κοινοτήτων μεταναστών και κοινοτήτων υποδοχής. Η αρχή αυτή διασφαλίζει το πρότυπο της ελεύθερης, δημοκρατικής και ανεκτικής κοινωνίας που οικοδόμησαν οι Ευρωπαίοι.
  3. Υπενθυμίζουμε ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την παροχή βοήθειας σε μετανάστες που βρίσκονται σε ανάγκη και καταφθάνουν στην ΕΕ, είναι δε αξιέπαινες για την αλληλεγγύη τους απέναντι στους συνανθρώπους μας που προσπαθούν να διαφύγουν από τον πόλεμο, τη βία και την πείνα. Με περιορισμένους, συχνά, πόρους, οι αρχές αυτές παρέχουν σημαντική ενημέρωση ως προς τα δικαιώματα, καθώς και υγειονομική περίθαλψη. Ζητούμε, στο πλαίσιο αυτό, να διατεθούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να έχουν την ευθύνη της χρήσης τους σε συντονισμό με τις αντίστοιχες ΜΚΟ.
  4. Προβάλλουμε τις απόψεις των τοπικών και των περιφερειακών αρχών οι οποίες ζητούν αποτελεσματικότερες επενδύσεις σε μια κοινή, στην ΕΕ, ολοκληρωμένη λύση για την προσφυγική κρίση. Υπογραμμίζουμε ότι τα προγράμματα στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) θα πρέπει να εφαρμόζονται κυρίως από τις τοπικές ή τις περιφερειακές αρχές και, για το σκοπό αυτό, απαιτείται καλύτερη συνεργασία με τις εθνικές αρχές διαχείρισης. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης, να εξασφαλιστεί δε ότι οι περιφέρειες θα έχουν άμεση πρόσβαση στους χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται από την ΕΕ και θα μπορούν να κάνουν χρήση τόσο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης όσο και του μέσου βοήθειας έκτακτης ανάγκης που θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων.
  5. Εμμένουμε στην αρχή της μηδενικής ανοχής έναντι των διακινητών και εμπόρων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών οργανώσεων, και ζητούμε την υιοθέτηση μιας πιο δυναμικής στρατηγικής που θα είναι σχεδιασμένη και θα εφαρμόζεται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για την καταπολέμηση αυτής της πρακτικής. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να ενισχυθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών με τις αρχές στις χώρες καταγωγής. Πιστεύουμε ότι για την καταπολέμηση των παράνομων διακινητών και για τη στήριξη της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της ΕΕ, για το 2015-2020, κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών απαιτείται μια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, στην οποία θα συμμετέχουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε περαιτέρω με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.
  6. Υποστηρίζουμε ένθερμα τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε επίπεδο ΕΕ για την προετοιμασία μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, και ζητούμε να βελτιωθεί η συνεργασία και να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα αυτό. Χρειαζόμαστε μια μεταρρύθμιση που θα απλουστεύσει και θα επιταχύνει τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου, περιορίζοντας την συχνά αναγκαστική παραμονή των μεταναστών σε προσωρινές εγκαταστάσεις, και θα διασφαλίζει την ίση και δίκαιη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο. Τονίζουμε, ωστόσο, ότι η λύση ως προς την προσφυγική κρίση θα βρεθεί μόνον εάν εντοπιστεί η γενεσιουργός αιτία στους επιμέρους τόπους καταγωγής των προσφύγων, με την υποστήριξη λύσεων εκτός της ΕΕ, με σκοπό την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ζωτική σημασία να εξασφαλιστεί η διαχείριση της εγκατάστασης των προσφύγων και μεταναστών στην ΕΕ, καθώς και των αιτίων του προβλήματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή κοινωνικής μέριμνας, παιδαγωγικής φροντίδας και υγειονομικής περίθαλψης στις χώρες που επλήγησαν από την κρίση (π.χ. με την κατασκευή νοσοκομείων) ή με άλλες τοπικές λύσεις, όπως και με την προστασία των συνόρων της ΕΕ, του χώρου Σένγκεν και των χωρών διέλευσης.
  7. Δίνουμε έμφαση στο γεγονός ότι, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, της συνεργασίας και των κοινών υποχρεώσεων των ευρωπαϊκών κρατών μελών έναντι του προσφυγικού ζητήματος, απαιτείται να τεθεί σε εφαρμογή ένα αποδοτικό και εφικτό σχέδιο για την κατανομή των προσφύγων σε όλες τις χώρες. Η δίκαιη κατανομή των βαρών θα είναι μια απόδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και θα επιτρέψει σε περισσότερες τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναλάβουν ευθύνες και να συμβάλουν περαιτέρω στην παροχή καταλύματος ασύλου στο μέλλον.
  8. Πιστεύουμε ότι μόνον στους αιτούντες άσυλο που προσπαθούν να διαφύγουν από τον πόλεμο, από τις διώξεις ή από φυσικές καταστροφές θα πρέπει να αναγνωρίζεται το καθεστώς του πρόσφυγα, κι ότι μόνον αυτοί θα πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από τα δικαιώματα και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό και να συμμετέχουν στην αναγκαία διαδικασία ένταξής τους στις κοινωνίες μας. Τονίζουμε ότι οι αιτούντες άσυλο που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να δικαιούνται διεθνούς προστασίας πρέπει να επιστρέφουν στις χώρες τους. Δράση επαναπατρισμού θα πρέπει να υποστηρίζεται από την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των οργανισμών της ΕΕ. Επιδοκιμάζουμε, σχετικά, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταρτιστεί, στην ΕΕ, κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών καταγωγής, ως μέρος της εναρμόνισης των πολιτικών της ΕΕ για τη μετανάστευση, και να στηριχθούν τα θετικά αποτελέσματα των υπό εξέλιξη διοργανικών διαπραγματεύσεων, ζητούμε δε να ληφθεί μέριμνα για την προοδευτική και επιτυχή υιοθέτηση του καταλόγου από κάθε κράτος μέλος.
  9. Τονίζουμε ρητά ότι οι «τέσσερις ελευθερίες» της ενιαίας αγοράς της ΕΕ —ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και των προσώπων— πρέπει να διαφυλαχθούν όλες ανεξαιρέτως, ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ. Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία ως προς οποιονδήποτε πιθανό περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, η οποία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του ευρωπαϊκού σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε ότι τυχόν επαναφορά των συνοριακών ελέγχων εντός του χώρου Σένγκεν θα οδηγήσει σε απώλεια επενδύσεων και θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διαπεριφερειακή και διασυνοριακή οικονομική συνεργασία. Εν προκειμένω, χαιρετίζουμε τη νεοσυσταθείσα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η οποία θα βοηθήσει στην πρόληψη μελλοντικών απειλών και θα διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  10. Υποστηρίζουμε τις τρίτες χώρες διέλευσης, ώστε να προλαμβάνονται οι αναχωρήσεις εκτοπισμένων ανθρώπων προς την ΕΕ. Λόγω της επιδείνωσης των συγκρούσεων και της αυξανόμενης βίας σε βάρος αμάχων στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, η προστασία των προσφύγων στις περιοχές καταγωγής τους πρέπει να αποβεί καθοριστικό στοιχείο των προσπαθειών αντιμετώπισης του αυξανόμενου αριθμού εκτοπισμένων ανθρώπων. Προσδοκία μας είναι να αποτελέσουμε ένα ανθρώπινο και σταθερό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για την προσφυγική κρίση και, ως εκ τούτου, είμαστε αποφασισμένοι να επενδύσουμε περισσότερους πόρους στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου και μακροπρόθεσμου οδικού χάρτη, βοηθώντας τους ανθρώπους αυτούς να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά στη χώρα καταγωγής τους.