About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

18 November 2011 / EL

Προς μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της Δήμοι και περιφέρειες προς ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια και υποδομές

Σχέδιο δήλωσης της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών, θεωρώντας:

 • Α. ότι οι φυσικοί πόροι είναι θεμελιώδους σημασίας για την ποιότητα της ζωής μας·
 • Β. ότι κατά μέσο όρο, οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν δεκαέξι περίπου τόνους υλικών πόρων κατ΄ έτος·
 • Γ. ότι, παρά τον πλούτο των φυσικών πόρων της Ευρώπης, η ζήτηση έχει υπερβεί από μακρού την ικανότητα παραγωγής των πόρων που χρησιμοποιεί·
 • Δ. ότι οφείλουμε να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα τους πόρους μας και να μοιραζόμαστε τις κοινές γνώσεις και τις ορθές πρακτικές·
 • Ε. ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι δήμοι και οι περιφέρειες αποτελούν, από την άποψη αυτή, σημαντικούς μοχλούς αλλαγής,  καθότι είναι συνήθως αρμόδιες για τις πολιτικές ενεργειακής απόδοσης, τα δημόσια κτίρια, την πολιτική μεταφορών, τις πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων και τις πολιτικές που ευνοούν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

 

 1. υπενθυμίζει το στόχο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” – και των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών της – αναφορικά με την προώθηση της έξυπνης, διατηρήσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς που στοχεύει στην οικονομική ανάκαμψη και την ενοποίηση της Ευρώπης και υπενθυμίζει ότι μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με την εφαρμογή και την ιδιοποίηση σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο·
 2. θεωρεί μάλιστα ότι, στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, ένας τρόπος ζωής που βασίζεται στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων θα συμβάλει στην υπέρβαση των δυσκολιών στο μέτρο που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τις δημόσιες αρχές επιτρέποντας την – ευκταία – εξοικονόμηση χρηματικών πόρων·
 3. αναγνωρίζει πλήρως ότι η πορεία προς την εφαρμογή μέτρων για την ενεργειακή απόδοση είναι ο πιο οικονομικά αποδοτικός τρόπος προς αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, διασφάλιση προσιτών τιμών ενέργειας και καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος·
 4. σημειώνει ότι, λίγες ημέρες πριν τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Ντέρμπαν, σχεδόν τρεις χιλιάδες πόλεις έχουν προσφερθεί να εφαρμόσουν εθελοντικώς μέτρα αειφόρου ενέργειας μέσω του Συμφώνου των Δημάρχων και ενθαρρύνει όλους τους δήμους/περιφέρειες να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή·
 5. επισημαίνει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα: “Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους – Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»“, όπου οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές αναγνωρίζονται ως φύσει και θέσει πρωτεργάτες στην υλοποίηση των στόχων 20-20-20[1];
 6. τονίζει ότι η στροφή σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα δημιουργήσει ευκαιρίες για την οικονομία και την καινοτομία, θα στηρίξει, περαιτέρω, την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και θα ενισχύσει την απασχόληση στον τομέα της οικολογικής τεχνολογίας·
 7. υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση του ποσοστού των δαπανών που συνδέονται με το κλίμα κατά τουλάχιστον 20% στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και την πρόταση συμπερίληψης μέτρων ενεργειακής απόδοσης στη μελλοντική πολιτική συνοχής·
 8. χαιρετίζει την προτεινόμενη χρηματοδοτική διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και τις προτεραιότητες της ΕΕ σχετικά με τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών που δεν θα δημιουργήσουν μόνο ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, αλλά θα καταστήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία πιο φιλική προς το περιβάλλον·
 9. εκφράζει τη λύπη της καθώς διαφαίνεται ότι η ΕΕ θα επιτύχει μόνο το ήμισυ του στόχου του 20% και δεσμεύεται για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια, τις υποδομές, τα προϊόντα και τις διαδικασίες·
 10. επικροτεί την ανατροφοδότηση σχετικά με την πρωτοβουλία του ΕΛΚ προκειμένου να εδραιωθούν Τοπικά Σύμφωνα των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην στρατηγική Ευρώπη 2020 με στόχο την εξασφάλιση της πολυεπίπεδης ιδιοποίησης χάρη σε μια γόνιμη εταιρική σχέση μεταξύ ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δημόσιων αρχών, ιδίως όταν πρόκειται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των βασικών στόχων και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”.

  Σχετικά με τα δημόσια κτίρια, τις δαπάνες και τις υποδομές
 11. υπενθυμίζει ότι το 60% του συνόλου της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας δαπανάται για το φωτισμό δημόσιων και εμπορικών κτιρίων. Ως εκ τούτου, πρέπει να παρασχεθούν, στον εν λόγω τομέα, τα κατάλληλα ρυθμιστικά και οικονομικά κίνητρα για να αυξηθούν τα ποσοστά ανακαίνισης της ενεργειακής απόδοσης·
 12. αναγνωρίζει ότι τα κτίρια, ιδίως δε η ανακαίνιση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, αποτελούν το μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εξαρτημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται σε αυτά·
 13. τονίζει την ανάγκη για εκτεταμένες καθώς και οικονομικά βιώσιμες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές που θα πραγματοποιηθούν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά σύγχρονες και βιώσιμες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης για τα δημόσια κτίρια·
 14. συνιστά σε όλες τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές να εγγυηθούν πληροφορίες στους φορολογούμενους και τους οικονομικούς εταίρους σχετικά με κοινά οικονομικά και υγειονομικά οφέλη που απορρέουν από την ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών σύμφωνα με αναγνωρισμένους δείκτες ενεργειακής απόδοσης·
 15. συνιστά σε όλες τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές να διασφαλίσουν την απαιτούμενη πληροφόρηση προς τους εργαζομένους σχετικά με τη σημασία της αειφόρου χρήσης των πηγών ενέργειας, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση, όχι μόνο στο σπίτι τους, αλλά και στο εργασιακό περιβάλλον ·
 16. χαιρετίζει την ευκαιρία που παρέχεται για τη δημιουργία νέων αγορών με ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα φιλικά προς το περιβάλλον.

  Σχετικά με το ρόλο των δήμων και των περιφερειών για τη δημιουργία μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους
 17. τονίζει την ευθύνη των περιφερειακών και των τοπικών αρχών κατά την προώθηση καινοτόμων μοντέλων διακυβέρνησης, τα οποία είναι σε θέση να αλλάξουν τον τρόπο ζωής των πολιτών, την ανάπτυξη αξιόπιστων και ολοκληρωμένων δικτύων ενέργειας, καθώς και τον εκσυγχρονισμό της ενεργειακής υποδομής της ΕΕ·
 18. υπογραμμίζει το ρόλο πρώτης γραμμής που διαδραματίζουν οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές για την παροχή πολλών πρακτικών συμβουλών και παραδειγμάτων ορθών πρακτικών προς τα όργανα λήψης αποφάσεων των κρατών μελών και της ΕΕ κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πρωτοβουλιών ενεργειακής απόδοσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτοβουλίες που βασίζονται στις ΤΠΕ και τα καινοτόμα σχέδια·
 19. επιβεβαιώνει το ρόλο των περιφερειακών και των τοπικών αρχών για την ενίσχυση και τη εμπέδωση μιας διαφορετικής νοοτροπίας μεταξύ των πολιτών τους από τα πρώτα στάδια της ζωής τους, βάσει της αρχής ότι μια σωστή, υπεύθυνη χρήση των ενεργειακών πόρων είναι αλληλένδετη με τις παγκόσμιες προκλήσεις αναζήτησης βιώσιμων οικολογικών λύσεων, διατήρησης και αποκατάστασης της παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς·
 20. στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μέσω δυναμικής χρήσης των εργαλείων ενημέρωσης και επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, τονίζει τη στενή διασύνδεση μεταξύ της χρήσης των νέων τεχνολογιών, των εργαλείων πληροφορικής και των κοινωνικών δικτύων καθώς και της ανεξάρτητης και ελεύθερης πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με τα οφέλη που απορρέουν από την ορθή χρήση των πηγών ενέργειας υπό το πρίσμα της υγείας, της περιβαλλοντικής ασφάλειας, της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της εξοικονόμησης χρημάτων με την ευρεία έννοια του όρου.
 21. αποσκοπεί στην εντατικοποίηση της χρήσης των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και καινοτόμων μοντέλων, με τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και ομάδων προβληματισμού και επιχειρήσεων αειφορίας και οικολογικής αρχιτεκτονικής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους επιχειρηματίες και στις ΜΜΕ, δεδομένου ότι πρόκειται για τις βασικές κινητήριες δυνάμεις έρευνας και ανάπτυξης·
 22. τονίζει ότι το μοντέλο συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, υπό την ηγεσία δημοσίων αρχών σε συνεργασία με πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, μπορεί να αυξήσει εν προκειμένω την τεχνογνωσία σχετικά με την ενεργειακή απόδοση βάσει κοινών έργων και μακρόπνοων οραμάτων για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, να τονώσει το επενδυτικό κλίμα και την καινοτομία. Επίσης, αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο η κατάρτιση των φορέων του κατασκευαστικού τομέα να στραφεί περισσότερο προς την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ·
 23. επ΄αυτού, ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει τη δημιουργία εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων προς διασφάλιση της αποδοτικότητας των πόρων και να επεκτείνει τις αρμοδιότητες των υφιστάμενων οργανισμών ώστε να συμπεριλάβουν τη διάδοση πληροφοριών και την παροχή συμβουλών σε δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και πολίτες·
 24. υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής της χρηστής διαχείρισης, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες συμμετέχουν στην υπεύθυνη διαχείριση και χρήση των φυσικών πόρων με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και τη διατήρηση της ποικιλομορφίας τους·
 25. 25.  είναι πεπεισμένη ότι η αρχή αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί βάσει μιας προσέγγισης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και με σεβασμό στις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας ως προαπαιτούμενο για την πλήρη αναγνώριση του ρόλου των τοπικών και των περιφερειακών αρχών ως ενεργών εταίρων κατά την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ·

  Σχετικά με την επιτόπια εφαρμογή
 26. τονίζει ότι οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, με ετήσιες δαπάνες άνω του 17% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, είναι πρωτοπόροι στην προσπάθεια δημιουργίας μιας ενεργειακά αποδοτικής κοινωνίας, καθότι πραγματοποιούν επενδύσεις, δρούν βάσει των ορθών παραδειγμάτων και ενθαρρύνουν την καινοτομία για την περαιτέρω ανάπτυξή της·
 27. υπενθυμίζει ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες, ενώ με συγκεκριμένες δράσεις, όπως η εγκατάσταση συστημάτων ρύθμισης της έντασης φωτός (dimmers) σε οδούς, οι έξυπνοι μετρητές για τους χρήστες ενέργειας, ή η ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων με γνώμονα την ενεργειακή απόδοση, συμβάλλουν ήδη προς μια πιο βιώσιμη κοινωνία·
 28. είναι πρόθυμη να επικροτήσει και να υποστηρίξει φιλόδοξα σχέδια βάσης που ευθυγραμμίζονται με την παρούσα επίσημη συμβολή. Δήλωση Maribor του ΕΛΚ με θέμα: “Προς μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της – Δήμοι και περιφέρειες προς ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια και υποδομές”.

[1]              Michel Lebrun, Οκτώβριος 2011.