About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

21 October 2015 / EL

Συντακτική συνέλευση του ΕΛΚ του 2015 — Τρόποι εξασφάλισης της αποδοτικότητας των επενδύσεων της ΕΕ στις περιφέρειες και τους δήμους

Διακήρυξη που εγκρίθηκε κατά την εκτός έδρας συνεδρίαση της ομάδας ΕΛΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στη Μαδρίτη, στις 21 Οκτωβρίου 2015

Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές (ΤΠΑ), όντας υπεύθυνες για πάνω από το 70% των δημοσίων επενδύσεων, αποτελούν βασικούς παράγοντες της υποστήριξης και της διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων, μεριμνούν δε για τη διοχέτευση των δημόσιων και των ιδιωτικών πόρων στην πραγματική οικονομία και δημιουργούν ιδανικές επενδυτικές συνθήκες, χωρίς αύξηση του χρέους. Οι επενδύσεις της ΕΕ πρέπει να συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρώπης, στην οποία όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης καλούνται να διαδραματίσουν το ρόλο που τους αναλογεί στη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών, με σκοπό την επίτευξη απτών επιτόπου αποτελεσμάτων όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση.

 

Βελτίωση των επενδύσεων στις περιφέρειες και τους δήμους της ΕΕ

 1. Συμβάλλουμε στη βελτίωση της κανονιστικής προβλεψιμότητας και των συνθηκών πλαισίωσης, καθώς και στην εξάλειψη των φραγμών που τίθενται στην εξεύρεση ενδιάμεσων φορέων στο τοπικό επίπεδο —τράπεζες, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμεία καινοτομίας, ταμεία έρευνας— με σκοπό την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων, ιδίως για τις ΜΜΕ, οι οποίες δημιουργούν τα δύο τρίτα των σταθερών τοπικών θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και παρέχουν τις καλύτερες συνθήκες εργασίας, παράγοντας ποιοτικό έργο. Υλοποιούμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και προωθούμε τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, με ορθή διαχείριση του χρέους και έξυπνες δαπάνες.
 2. Υποστηρίζουμε τη μείωση των επενδυτικών κενών και τον στόχο όλες οι περιφέρειες —συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που υστερούν από άποψη οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και των γεωγραφικά μειονεκτουσών περιφερειών— να αποβούν προορατικοί παράγοντες για τη βελτίωση της συνοχής σε ολόκληρη την ΕΕ.
 3. Επιθυμούμε να συμβάλουμε στη βελτίωση του συντονισμού των προϋπολογισμών σε όλες τις βαθμίδες διακυβέρνησης —ευρωπαϊκή, εθνική, περιφερειακή και τοπική— για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων και την επίτευξη απτών επιτόπου αποτελεσμάτων. Ζητούμε να διασφαλιστεί, αφενός, ο συντονισμός και η συνοχή μεταξύ των μέσων που υφίστανται στο επίπεδο της ΕΕ και άλλων πηγών χρηματοδοτικής στήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, και τις τράπεζες περιφερειακής ανάπτυξης και, αφετέρου, η συμμετοχή των ΤΠΑ στις πολυεπίπεδες διαβουλεύσεις.
 4. Δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και των δεξιοτήτων διακυβέρνησης που σχετίζονται με το είδος στρατηγικού σχεδιασμού που θα συσχετίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας/δήμου με τους άλλους αντίστοιχους φορείς, με σκοπό τη χάραξη εξατομικευμένων επενδυτικών στρατηγικών.
 5. Γνώμονάς μας είναι η βελτίωση των επιδόσεων· ζητούμε λοιπόν περισσότερες ανταλλαγές ορθών πρακτικών, αξιολογήσεις από ομότιμους, προγράμματα αμοιβαίας μάθησης και ευαισθητοποίησης και προγράμματα κατάρτισης του τοπικού και περιφερειακού διοικητικού προσωπικού που είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών μέσων.

  Χρηματοπιστωτικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και το δυναμικό των τοπικών οικονομιών
 6. Επιθυμούμε εξατομικευμένες χρηματοπιστωτικές λύσεις, κατά κύριο λόγο στους τομείς των υποδομών των ευρυζωνικών και ενεργειακών δικτύων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, της αστικής ανάπτυξης, των μεταφορών, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.
 7. Επιθυμούμε μια επενδυτική στρατηγική με χρηματοπιστωτικά μέσα βασιζόμενα στην αρχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, η οποία υποστηρίζεται από το ΕΛΚ, που εστιάζουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμων θετικών αποτελεσμάτων για την οικονομία της ΕΕ και όχι στην εκκαθάριση της στήριξης που έχει χορηγηθεί.
 8. Χρειαζόμαστε μια ρευστή, ευσταθή και διαφοροποιημένη Ένωση των κεφαλαιαγορών για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών που καινοτομούν, αναπτύσσονται και δημιουργούν απασχόληση στις περιφέρειες και τους δήμους μας.
 9. Επιθυμούμε τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν τη μορφή δανείων, εισφορών κεφαλαίου και εγγυήσεων, να είναι διαφανή, αξιόπιστα και προσιτά και να παρέχουν ευνοϊκότερους όρους από ό,τι τα συνήθη εμπορικά δάνεια, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται ευρέως στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ). Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε επίσης τη χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ στα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ.
 10. Επιθυμούμε να παρέχεται ικανή χρηματοπιστωτική στήριξη στα μικρής κλίμακας έργα και στις δέσμες έργων του υποεθνικού επιπέδου, διότι συμβάλλουν στη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης στις τοπικές κοινότητες, και τασσόμαστε κατά της εδαφικής συγκέντρωσης.
 11. Επιθυμούμε την απλοποίηση των διαδικασιών και την επιτάχυνση της υλοποίησης ποιοτικών έργων στην ΕΕ, ζητούμε δε να δοθεί προτεραιότητα στις ΜΜΕ και στις εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Καθώς οι εταιρείες αυτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ, ζητούμε να τους προσφέρονται πιο ευέλικτες επιλογές για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησής τους.
 12. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει στην επόμενη Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης τις ΤΠΑ ως πραγματικούς εταίρους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, των οποίων η υλοποίηση πρέπει να υποστηρίζεται από συμφωνίες πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
 13. Τονίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) συμπληρώνει άλλα δημοσιονομικά μέσα και πρέπει να αξιοποιείται για τη στήριξη περιοχών που σήμερα υποχρηματοδοτούνται. Επιθυμούμε τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στο έργο του ΕΤΣΕ, ιδίως στο δίαυλο έργων και στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε την εμπειρογνωμοσύνη και την τεχνογνωσία μας κατά την επιλογή, τη στήριξη και τη διαχείριση των έργων.
 14. Επιθυμούμε τη δημιουργία ισχυρών συνεργιών μεταξύ του ΕΤΣΕ και των ΕΔΕΤ, μέσω της συγχρηματοδότησης έργων με τη βοήθεια χρηματοπιστωτικών μέσων ή επιδοτήσεων, ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις, καθώς και την εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας κατά τον συνδυασμό διαφόρων μορφών χρηματοδότησης. Ζητούμε την επέκταση της εξαίρεσης από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης σε όλα τα έργα των ΕΔΕΤ.
 15. Ζητούμε την ανάπτυξη συλλογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ώστε οι επενδύσεις της ΕΕ στις περιφέρειες και τους δήμους να οδηγούν στην ευμάρεια και την ευημερία των πολιτών της ΕΕ, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.