About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

01 June 2012 / BG

Подобряване на териториалната конкурентоспособност Устойчивият туризъм като стимул за икономически растеж и разкриване на работни места

Декларация на групата на Европейската народна партия в Комитета на регионите

Групата на Европейската народна партия в Комитета на регионите:

 1. подчертава, че туризмът оказва огромно влияние върху усилията на ЕС в подкрепа на растежа и разкриването на работни места, тъй като Европа остава най-предпочитаната туристическа дестинация в света, а туризмът представлява третият по големина социално-икономически сектор; заедно със свързаните с него промишлени клъстери и услуги туризмът може да създаде до 10% от БВП на Европа и да осигури около 12% от всички работни места;
 2. приветства европейското измерение на туризма, което беше утвърдено в по-голяма степен от Договора от Лисабон, и подчертава значението на насърчаването на конкурентоспособността в туристическия сектор;
 3. изразява съжаление, че туристическият сектор в Европа е изправен пред предизвикателствата на продължаващата икономическа криза, но припомня, че секторът има потенциал да поражда растеж, тъй като през последните десет години заетостта в туризма нараства с по-бърз темп отколкото в другите сектори на икономиката, като по този начин допринася за икономическото възстановяване в няколко държави членки;
 4. смята, че новата роля на Европа в туризма трябва да доведе до по-голяма подкрепа за всички участници в туристическата индустрия, включително за местните и регионалните власти, като се насърчават инвестициите в политика за устойчив туризъм при спазване на принципите на икономическа, социокултурна и екологична устойчивост и зачитане на местните и регионалните особености;
 5. смята, че европейските местни и регионални власти имат съществено значение за развитието на висококачествен, устойчив туризъм и че многостепенното управление трябва да бъде основният инструмент за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството в сектора;

  Изграждане на конкурентоспособна туристическа индустрия: постигане на целите на стратегията „Европа 2020“
 6. акцентира върху тесните връзки между развитието на туристическия сектор и стратегията „Европа 2020“, тъй като туризмът представлява възможност за инвестиране в инициативи и политики за устойчиво развитие и икономическа и социална интеграция;
 7. изтъква усилията на ЕС за набелязване на качествени европейски дестинации посредством проекта „Най-добри европейски дестинации“ (EDEN), основаващ се на устойчиви политики за развитие, и насърчава тези дестинации да си сътрудничат, като обменят най-добри практики и укрепят партньорството си посредством изграждането на европейска мрежа за отлични постижения в туризма;
 8. насърчава изготвянето на европейски знак за „качество на туризма“ като инструмент за популяризиране на териториалните особености, включително свързаните със селското стопанство и гастрономичните специалитети, и като средство за утвърждаване на образа на Европа като марка пред останалата част от света;
 9. призовава за практически мерки за насърчаване на технологичните иновации в туристическия сектор като част от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа и обръща особено внимание на приноса на малките и средните предприятия, които преобладават в този сектор и имат нужда от подкрепа, за да се възползват напълно от възможностите, които предоставя единният цифров пазар; също така подчертава значението на публично-частните партньорства в тази сфера;
 10. подчертава, освен значението на партньорството между публичните и частните субекти, че е важно да се изграждат партньорства с НПО, университети и центрове за научноизследователска и развойна дейност, за да се поощрят иновациите в сектора на туризма;
 11. препоръчва да се стимулира устойчивото и отговорно развитие на туризма чрез включването, опазването и подкрепата на нематериалните културни активи и културно наследство в новаторски форми на политиките, и смята, че това трябва да стане част от европейската стратегия за туризма и да бъде основен елемент на териториалната привлекателност;
 12. подкрепя използването на големи културни фестивали и прояви като инициативата „Европейска столица на културата“, които предлагат на градовете възможност да инвестират в инфраструктура и така могат да окажат дългосрочно устойчиво въздействие върху качеството и привлекателността им като туристически дестинации и място за живот и работа;
 13. подчертава, че политиката на сближаване и другите европейски финансови ресурси трябва да се използват в подкрепа на туризма в градовете и регионите на ЕС, било за финансиране на проекти в полза на развитието на туристическата индустрия, инфраструктурата, транспорта, опазването на природата, било за обучения и по-добро обвързване на изкуствата, културата и творческите индустрии;
 14. подкрепя обмена на най-добри практики, споделянето на синергии и създаването на платформи за сътрудничество в управлението и планирането на туризма чрез европейски инструменти като Европейските групи за териториално сътрудничество или тематичните мрежи като тези между бившите, настоящите и бъдещите европейски столици на културата;

  Обществени предизвикателства на равнището на ЕС:
 15. подчертава, че развитието на туризма може да помогне на местните и регионалните власти да посрещнат предизвикателствата на упадъка в индустрията, крайградските и селските райони, както и да представлява конкретен начин за преоформяне и вдъхване на нов живот в области, които са белязани от социалното изключване, имиграцията и нерегламентираното разрастване на градовете;
 16. изтъква важността на концепцията за туризъм за всички, чрез която се насърчава мобилността и социалната приобщеност на всички обществени и възрастови групи, както и на хората, страдащи от физически и психически увреждания, и се осигурява допълнителен доход за туристическите дестинации, особено извън пиковите сезони;
 17. признава, че туризмът трябва да отговори на световните предизвикателства, свързани с изменението на климата. Подкрепя местните и регионалните власти и частния сектор в техните усилия да насърчават екологичните и устойчивите туристически алтернативи, свързани със земеделието и опазването на природната среда.