About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

03 March 2011 / EL

2011 – Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού Οι δήμοι και οι περιφέρειες προωθούν τον αθλητισμό και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη για την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης

Δήλωση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών

 1. χαιρετίζει την ανακήρυξη του 2011 ως Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού και υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται κάθε μορφή εθελοντικής δραστηριότητας, διότι ο εθελοντισμός αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη πραγματικής κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθυμίζει επίσης τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές για να διευκολυνθεί η ενεργός συμμετοχή του πολίτη,
 2. τονίζει ότι η Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναλάβει τη δέσμευση να ενθαρρύνει τις εθελοντικές δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των νέων, αποδίδει δε ιδιαίτερη σημασία στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, σκοπός του οποίου είναι να διευκολύνει την ευρύτερη συμμετοχή των νέων στον πολιτικό και στον κοινωνικό βίο,
 3. υπενθυμίζει ότι ο εθελοντισμός αποτελεί πρωτίστως κοινωνική και πολιτική αξία που βασίζεται στην αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα, θεμελιώδεις αρχές του ΕΛΚ, οι οποίες και προβάλλονται στον χάρτη αξιών του. Τονίζει ότι ο εθελοντισμός, ανεξαρτήτως τομέα, διαδραματίζει σημαντικό κοινωνικό ρόλο στη ζωή πολλών πολιτών, έχει δε την ικανότητα να προωθεί αποτελεσματικά την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη της κοινότητας,
 4. υπογραμμίζει τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει ο εθελοντισμός στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή της έξυπνης, βιώσιμης και άνευ αποκλεισμών ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και καλεί τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να αναγνωρίσουν ότι ο αθλητικός τομέας μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της ΕΕ. Τονίζει επ΄ αυτού ότι ο εθελοντισμός στον αθλητικό τομέα έχει μεγάλη σημασία για την επιτυχία της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού»,
 5. τονίζει ότι οι εθελοντικές αθλητικές δραστηριότητες οφείλουν να προωθούν την αρχή της αλληλεγγύης και ότι, επομένως, δεν πρέπει να συγχέονται με τις —συνήθως καλοπληρωμένες— επαγγελματικές αθλητικές δραστηριότητες,
 6. επισημαίνει ότι πρέπει να προωθείται και να υποστηρίζεται η αδιάλειπτη ανταλλαγή των ορθών πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση του εθελοντισμού από τους δήμους και τις περιφέρειες που συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες· συνιστά επίσης προς τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να χαράξουν κοινές σε όλα τα κράτη μέλη κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη του εθελοντισμού στις επικράτειές τους,
 7. προτρέπει τον ιδιωτικό τομέα να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες που ευνοούν την ανάπτυξη του εθελοντισμού και τον καλεί, από κοινού με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, να ενισχύει τη δημιουργία εταιρικών μορφών συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα έτσι ώστε να διαμορφωθούν μέσα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων σε τοπική κλίμακα· υπενθυμίζει επίσης ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει δραστικά στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των κρατών μελών, το οποίο και θα πρέπει να αποτελέσει μέλημα της κοινωνικής συνοχής,
 8. καλεί τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να προωθήσουν τον εθελοντισμό σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εισάγοντας ευκαιρίες εθελοντικών δραστηριοτήτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα, να ενθαρρύνουν τη δημιουργία δεσμών μεταξύ του εθελοντικού και του εκπαιδευτικού τομέα σε όλες τις βαθμίδες και να αναγνωρίσουν τον εθελοντισμό ως σκέλος της διά βίου μάθησης,
 9. καλεί τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να υποβοηθηθεί η βιώσιμη χρηματοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων που είναι απαραίτητη για την ευόδωση των σχεδίων τους, χωρίς περιττές διατυπώσεις αλλά και με τον έλεγχο που προβλέπεται για τις δημόσιες δαπάνες,
 10. καλεί τα τοπικά και τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, τους ενδιαφερομένους και τις δημόσιες υπηρεσίες να πληροφορούν τους πολίτες σχετικά με τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού, με ιδιαίτερη μνεία στο έργο που επιτελεί το Δίκτυο «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011»,
 11. αναγνωρίζει ότι ο αθλητισμός είναι αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με σωματικές και νοητικές αναπηρίες, καθώς και των μεταναστών· τονίζει ότι πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις ή προέρχονται από μειονεκτικό ή διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον (όπως, επί παραδείγματι, οι Ρομ) σε παρόμοιες δραστηριότητες, έτσι ώστε να προαχθεί το πνεύμα της αμοιβαίας κατανόησης και της κοινωνικής συνοχής,
 12. προτρέπει όσα κράτη μέλη δεν το έχουν πράξει ακόμη, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους τους, να εισαγάγουν τον αθλητισμό ως μέσο προώθησης και ως δείκτη αξιολόγησης στις κοινωνικές πολιτικές τους,
 13. παροτρύνει ιδιαιτέρως τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να διασφαλίσουν τη συνεχή καλλιέργεια του αθλητισμού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και προτείνει να προβλέπεται σε κάθε σχολείο τουλάχιστον μία ώρα αθλητικών δραστηριοτήτων ημερησίως,
 14. υπενθυμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές στην προώθηση και στη χρηματοδότηση δημόσιων επενδύσεων που αποβλέπουν στη βελτίωση των αθλητικών υποδομών και του σχετικού εξοπλισμού, της προσβασιμότητας και της δυνατότητας χρήσης τους από όλους τους πολίτες, χωρίς να γίνεται καμία διάκριση, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση των ατόμων με σωματικές αναπηρίες στους χώρους αυτούς λόγω συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών,
 15. εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας ενισχύει την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού και εύχεται οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές να συμβάλουν, προκειμένου να ενισχυθεί ο κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού, η οικονομική του διάσταση και η οργάνωσή του σύμφωνα με τις πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επικροτεί δε όλως ιδιαιτέρως την ιδέα περί πλήρους εκμεταλλεύσεως όλων των πτυχών των διαρθρωτικών ταμείων που συνδέονται με τον αθλητισμό, καθώς και τη στήριξη του προγράμματος «Οι ευρωπαϊκές πόλεις και ο εθελοντισμός στον τομέα του αθλητισμού το 2011», που θα βασισθεί στην πείρα την οποίαν έχουν αποκτήσει οι αυτοδιοικητικές αρχές στηρίζοντας εθελοντικές δραστηριότητες, προκειμένου να εντοπισθούν και να διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές,
 16. προτείνει να αναληφθούν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη του αθλητισμού, όπως η αφιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Έτους στον αθλητισμό, η καθιέρωση του θεσμού της Αθλητικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, η διοργάνωση αποκεντρωμένων ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων και η εγκαινίαση ενός προγράμματος Erasmus για τον αθλητισμό.