About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

03 March 2011 / HU

2011 – Az önkéntesség európai éve Városok és régiók a sport és aktív polgárság támogatásáért az európai társadalmi kohézió érdekében

A Régiók Bizottsága Európai Néppárt csoportjának nyilatkozata

A Régiók Bizottsága Európai Néppárthoz tartozó tagjainak csoportja

 1. üdvözli, hogy 2011-et az önkéntesség európai évének nyilvánították, és emlékeztet arra, hogy az önkéntes tevékenység valamennyi formájának ösztönzése és támogatása igen fontos, mivel a tényleges társadalmi kohézió elérésének egyik legfőbb eszköze az Európai Unióban, valamint arra, hogy milyen jelentős szerepet töltenek be a regionális és helyi önkormányzatok az állampolgári szerepvállalás megkönnyítésében
 2. hangsúlyozza az Európai Unió Tanácsa magyar elnökségének elkötelezettségét az önkéntes tevékenységek ösztönzése mellett, különös tekintettel a fiatalok társadalmi beilleszkedésére, és különösen nagy jelentőséget tulajdonít az Európai ifjúsági paktumnak, amelynek célja, hogy a fiatalok nagyobb mértékben vehessenek részt a politikai és társadalmi életben;
 3. emlékeztet arra, hogy az önkéntesség elsősorban olyan társadalmi és politikai érték, amely az EPP alapelvein, a szolidaritáson és a felelősségen alapul, melyeket az EPP értékekről szóló chartája is hangsúlyoz. Hangsúlyozza, hogy az önkéntesség minden ágazatban fontos társadalmi szerepet tölt be számos polgár életében, valamint ténylegesen erősíteni képes a társadalmi befogadást, a kohéziót és a közösség fejlődését;
 4. hangsúlyozza az önkéntesség szerepét – különös tekintettel az önkéntes sporttevékenységekre – az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés támogatásában az EU 2020 stratégiának megfelelően, és annak elismerésére kéri a regionális és helyi önkormányzatokat, hogy a sport hozzájárulhat az EU hosszú távú stratégiai céljainak eléréséhez; ennek kapcsán pedig hangsúlyozza a sport terén végzett önkéntes tevékenység jelentőségét A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja elnevezésű kiemelt kezdeményezés sikere szempontjából;
 5. hangsúlyozza, hogy az önkéntes sporttevékenységeknek elő kell mozdítaniuk a szolidaritási elv érvényesülését, ezeket tehát nem szabad összekeverni a többnyire nagy fizetésekkel honorált profi sporttal;
 6. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy népszerűsítsék és támogassák az önkéntes tevékenységek irányítása terén megvalósuló legjobb gyakorlatok rendszeres cseréjét az ilyen tevékenységekben részt vevő régiók és városok közt; valamint azt ajánlja, hogy a regionális és helyi önkormányzatok valamennyi tagállamra vonatkozó, közös stratégiai irányvonalakat dolgozzanak ki a területükön végzett önkéntes tevékenység támogatása céljából;
 7. arra ösztönzi a magánszektort, hogy támogassa az önkéntességet népszerűsítő kezdeményezéseket, és felkéri őket, valamint a regionális és helyi önkormányzatokat az állami-magán partnerség formájában megvalósuló együttműködés erősítésére a finanszírozási eszközök támogatása érdekében, mivel ez a helyi társadalmi problémák kezelésének egyik módja; továbbá emlékeztet arra, hogy az önkéntesség ágazata dinamikus módon hozzájárul a tagállamok bruttó hazai termékéhez, és hogy ezt a hozzájárulást elsősorban a társadalmi kohézió erősítésére kell felhasználni;
 8. felszólítja a regionális és helyi önkormányzatokat, hogy az oktatás révén valamennyi szinten népszerűsítsék az önkéntességet, lehetőséget teremtve az önkéntes tevékenységek számára az oktatási rendszerekben, valamint ösztönözzék az önkéntesség és az oktatás ágazata közötti kapcsolatokat valamennyi szinten, és ismerjék el az önkéntességet mint az egész életen át tartó tanulás folyamatának részét;
 9. felszólítja a regionális és helyi önkormányzatokat, hogy támogassanak olyan intézkedéseket, amelyek révén az önkéntesszervezetek könnyebben hozzájutnak a fenntartható finanszírozáshoz, ezzel támogatva projektjeiket és azok céljainak elérését, ugyanakkor elkerülve a túl nagy bürokratikus terheket és fenntartva a közpénzek felhasználásának felügyeletét;
 10. felszólítja a releváns helyi és regionális médiát, valamint az érintett feleket és a közszolgáltatásokat végzőket, hogy tájékoztassák a polgárokat az önkéntesség európai évéhez kapcsolódó kezdeményezésekről, különös tekintettel az EYV 2011 Alliance által végzett munkára;
 11. elismeri, hogy a sport hatékony eszköz a fizikai vagy mentális fogyatékossággal rendelkező emberek, valamint a bevándorlók társadalmi beilleszkedésének elősegítésére; hangsúlyozza, hogy a diszkrimináció által sújtott, hátrányos helyzetű vagy más kulturális hátterű embereket – például a romákat – biztatni kell arra, hogy ilyen tevékenységekben vegyenek részt, a kölcsönös megértés kultúrájának és a társadalmi kohéziónak az előmozdítása érdekében;
 12. arra ösztönzi azokat a tagállamokat, régiókat és városokat, amelyek eddig még nem tették ezt meg, hogy szociális politikáikban használják fel a sportot eszközként és indikátorként;
 13. erőteljesen arra ösztönzi a regionális és helyi önkormányzatokat, hogy az oktatási intézmények segítségével biztosítsák a rendszeres sportolást, és azt javasolja, hogy napi egy órát minden iskola fordítson sporttevékenységekre;
 14. emlékeztet arra, hogy milyen jelentős szerepet töltenek be a regionális és helyi önkormányzatok a sporteszközök és infrastruktúrák fejlesztésével kapcsolatos közberuházások, valamint azok elérhetősége és valamennyi polgár számára való – a testi fogyatékkal élők hozzáférését akadályozó építészeti jellemzőkből következő diszkrimináció nélküli – hozzáférhetősége népszerűsítésében és finanszírozásában.
 15. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés megerősítette a sport európai dimenzióját, és reméli, hogy a helyi és regionális önkormányzatok hozzájárulnak a sport társadalmi szerepének és gazdasági vetületének fokozásához, valamint a sporttevékenységek szervezéséhez az Európai Bizottság legutóbbi javaslataival összhangban. Ebben az összefüggésben különösen üdvözli a strukturális alapok sporttal kapcsolatos elemeinek teljes körű kihasználására vonatkozó ötletet, valamint az „Európai városok a sport terén végzett önkéntes munkáért 2011” projekt támogatását, amely a városoknak az önkéntesség támogatásával szerzett tapasztalataira építve azonosítja és terjeszti a legjobb gyakorlatokat;
 16. a sport támogatására irányuló európai kezdeményezések elindítását javasolja, amilyen például A sport európai évének létrehozása, A sport európai fővárosa kezdeményezés, decentralizált európai sportfesztiválok rendezése és egy sporttal kapcsolatos Erasmus program megvalósítása.