About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

03 March 2011 / PL

2011 – Europejski Rok Wolontariatu Miasta i regiony propagują sport i aktywne obywatelstwo z myślą o spójności społecznej w Europie

Deklaracja Grupy Europejskiej Partii Ludowej (PPE) w Komitecie Regionów

Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów

 1. Z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 i przypomina, jak ważne jest zachęcanie do wszelkich rodzajów działalności wolontariackiej i promowanie ich jako jednego z głównych narzędzi budowania efektywnej spójności społecznej w Unii Europejskiej. Jednocześnie zwraca uwagę na rolę władz lokalnych i regionalnych w ułatwianiu aktywnego obywatelstwa.
 2. Podkreśla zaangażowanie prezydencji węgierskiej w promowanie wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii włączenia społecznego młodzieży. Przywiązuje wielką wagę do Europejskiego paktu na rzecz młodzieży, którego celem jest ułatwienie młodym ludziom aktywniejszego udziału w życiu politycznym i społecznym.
 3. Przypomina, że wolontariat niesie ze sobą przede wszystkim wartość społeczną i polityczną, opartą na wyznawanej przez PPE fundamentalnej zasadzie solidarności i odpowiedzialności, która została podkreślona w Karcie Wartości PPE. Podkreśla, że wolontariat we wszystkich sektorach pełni w życiu obywateli ważną rolę społeczną i posiada rzeczywisty potencjał w zakresie wzmacniania włączenia społecznego, spójności i rozwoju społeczeństwa.
 4. Jeśli chodzi o wolontariacką działalność sportową, zwraca uwagę na rolę wolontariatu w promowaniu inteligentnego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Wzywa władze lokalne i regionalne do uznania wkładu sportu w osiąganie długofalowych celów Unii i podkreśla w tym kontekście znaczenie wolontariatu w sporcie dla powodzenia inicjatywy przewodniej „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”.
 5. Podkreśla, że wolontariacka działalność sportowa ma za zadanie promowanie zasady solidarności i dlatego nie wolno jej mylić z często dobrze płatną profesjonalną aktywnością sportową.
 6. Kieruje uwagę na znaczenie promowania i wspierania nieustannej wymiany między miastami i regionami angażującymi się na rzecz wolontariatu sprawdzonych rozwiązań dotyczących zarządzania działalnością wolontariacką. Zaleca również, by władze samorządowe opracowały wspólne wytyczne strategiczne we wszystkich państwach członkowskich w celu propagowania wolontariatu na ich terytorium.
 7. Zachęca sektor prywatny do kontynuowania inicjatyw promujących wolontariat i do wzmocnienia, wraz z władzami samorządowymi, projektów współpracy w formie partnerstw publiczno-prywatnych w celu zastosowania instrumentów finansowania, które pozwalają sprostać lokalnym problemom społecznym. Przypomina też, że wolontariat wnosi znaczny wkład w PKB państw członkowskich, w przeważającej mierze dla celów spójności społecznej.
 8. Wzywa władze lokalne i regionalne do propagowania na wszystkich płaszczyznach wolontariatu poprzez edukację i oferowania w ramach kształcenia możliwości angażowania się w działalność wolontariacką, jak również do wzmacniania na wszystkich poziomach powiązań między wolontariatem a edukacją i uznania wolontariatu za element procesu uczenia się przez całe życie.
 9. Apeluje do władz lokalnych i regionalnych o wspieranie działań ułatwiających organizacjom wolontariackim dostęp do długofalowego finansowania, by wspierać ich projekty i tym samym umożliwić im osiągnięcie celów, a jednocześnie uniknąć nadmiernej biurokracji i zachować kontrolę nad wydatkami ze środków publicznych.
 10. Wzywa media lokalne i regionalne, jak też zainteresowane strony i usługodawców publicznych do informowania obywateli na temat inicjatyw związanych z Europejskim Rokiem Wolontariatu (ERW), ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonanych przez Przymierze ERW.
 11. Odnotowuje, iż sport jest skutecznym narzędziem promowania włączenia do społeczeństwa osób upośledzonych fizycznie lub psychicznie oraz imigrantów. Podkreśla, że ludzie spotykający się z dyskryminacją, znajdujący się w trudnej sytuacji bądź wywodzący się z innej kultury – np. Romowie – potrzebują zachęt do włączenia się w tego rodzaju działalność, z korzyścią dla kultury wzajemnego zrozumienia i spójności społecznej.
 12. Zachęca państwa członkowskie i regiony, które tego jeszcze nie uczyniły, do wykorzystania sportu jako narzędzia i wskaźnika polityki społecznej.
 13. Usilnie nakłania władze lokalne i regionalne do zadbania poprzez edukację o nieustanne uprawianie sportu i proponuje, by każda szkoła przeznaczyła godzinę dziennie na zajęcia sportowe.
 14. Przypomina o roli władz lokalnych i regionalnych w propagowaniu i finansowaniu inwestycji publicznych służących poprawie infrastruktury i urządzeń sportowych oraz ich udostępnieniu i umożliwieniu korzystania z nich wszystkim obywatelom. Należy przy tym zapobiegać jakiejkolwiek dyskryminacji wynikającej z cech budowlanych utrudniających dostęp osobom niepełnosprawnym.
 15. Z zadowoleniem przyjmuje podkreślenie w traktacie lizbońskim europejskiego wymiaru sportu oraz wyraża nadzieję, że władze samorządowe przyczynią się do wzmocnienia społecznej roli sportu i jego wymiaru gospodarczego, jak też organizacji aktywności sportowej, zgodnie z niedawnymi propozycjami Komisji Europejskiej. W związku z tym ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje pomysł pełnego wykorzystania związanych ze sportem aspektów funduszy strukturalnych oraz wsparcie udzielone projektowi „Miasta europejskie na rzecz wolontariatu w sporcie” 2011. Projekt ten będzie się opierać na doświadczeniu miast w promowaniu wolontariatu, a jego celem jest wskazanie i rozpowszechnienie sprawdzonych rozwiązań.
 16. Proponuje rozpocząć europejskie inicjatywy na rzecz sportu, takie jak Europejski Rok Sportu, powołanie europejskiej stolicy sportu, organizowanie festiwali sportowych na szczeblu niższym niż krajowy oraz zainicjowanie programu Erasmus w dziedzinie sportu.