About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

16 September 2016 / HU

A helyi és regionális önkormányzatok szerepe a menekültválság kezelésében: közös válasz a mindannyiunkat érintő kihívásra

A Régiók Európai Bizottsága EPP-csoportjának nyilatkozata

Szaloniki, 2016. szeptember 16.

_________________________

 

Mi, a Régiók Európai Bizottságán belül az Európai Néppárt csoportjának tagjai:

 

  1. Hangsúlyozzuk, hogy a polgárok jól működő európai migrációs politikát várnak. Ez kell hogy legyen minden döntéshozó célja uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. Az eredményesség érdekében elengedhetetlen, hogy minden kormányzati szintnek, de különösen a helyi és regionális önkormányzatoknak beleszólásuk legyen ennek a politikának a kialakításába és végrehajtásába, erősebb, tényleges együttműködésről és szolidaritásról téve tanúbizonyságot. Az európai menekültügyi és migrációs politikában világos különbséget kell tenni az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló menekültek és a gazdasági migránsok között.
  2. Úgy véljük, hogy az uniós migrációs politikának magában kell foglalnia az emberi méltóság tiszteletét, amelynek jegyében elismerik a migránsok jogait, érvényesítik az emberek közötti egyenlőséget, és gyors eljárást biztosítanak a menedékkérelmek ügyében. Mindenképpen tudomásul kell ugyanakkor venni a viszonosság elvét, amellyel összhangban a migrációs politikának garantálnia kell a kölcsönös tiszteletet a migránsok és a fogadó közösségek között. Ez az elv őrködik a felett a szabad, demokratikus és toleráns társadalmi modell felett, amelyet az európai polgárok építettek.
  3. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a helyi és regionális önkormányzatok mindig az elsők között vannak, amikor az EU-ba érkező, szükséghelyzetben lévő migránsok megsegítéséről van szó, és elismerésre méltó szolidaritásról tettek tanúbizonyságot a háború, erőszak és éhezés elől menekülőkkel szemben. A gyakran korlátozott erőforrások ellenére alapvetően fontos jogi tanácsadást és orvosi ellátást nyújtanak. Ezzel összefüggésben kérjük, hogy elegendő pénzügyi forrással lássák el a helyi és regionális önkormányzatokat. Fontos, hogy ezek az önkormányzatok feleljenek a források felhasználásának a megfelelő nem kormányzati szervezetekkel történő koordinálásáért.
  4. Hangot adunk a helyi és regionális önkormányzatok nézeteinek azzal kapcsolatban, hogy többet kell tenni a menekültválság közös, európai, integrált megoldása érdekében. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap programjait jórészt a helyi és regionális önkormányzatoknak kell végrehajtaniuk, ezért jobb együttműködésre lenne szükség a nemzeti irányító hatóságokkal. Elengedhetetlennek tartjuk a finanszírozási eljárások egyszerűsítését és felgyorsítását, ahogy azt is, hogy a régiók közvetlenül hozzáférhessenek az EU által rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközökhöz, illetve igénybe vehessék mind a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, mind pedig a humanitárius válságok kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti Támogatási Eszközt.
  5. Zéró toleranciát követelünk a csempészekkel és emberkereskedőkkel, köztük a terrorszervezetekkel szemben, és kérjük, hogy az illetékes uniós döntéshozók dinamikusabb stratégiát dolgozzanak ki és hajtsanak végre az ilyen cselekmények elleni küzdelemhez. Ennek érdekében fokozni kell a kölcsönös tájékoztatást a származási országok hatóságaival. A csempészek elleni küzdelmet illetően meg vagyunk győződve arról, hogy a többszintű kormányzáson alapuló, a helyi és regionális önkormányzatok bevonását feltételező megközelítés alkalmazása segíti a migránscsempészet elleni uniós cselekvési terv (2015–2020) végrehajtását. Ennek kapcsán készek vagyunk arra, hogy ezt tovább fejlesszük a közel-keleti és észak-afrikai helyi és regionális önkormányzatokkal.
  6. Határozottan támogatjuk a közös európai menekültügyi rendszer átfogó és hatékony reformjára irányuló uniós szintű erőfeszítéseket, és e tekintetben jobb együttműködést, több szolidaritást kérünk az Európai Tanács tagjaitól. Olyan reformra van szükség, amely egyszerűsíti és felgyorsítja a menekültügyi eljárásokat, hogy a migránsoknak csak korlátozott ideig kelljen (gyakran kényszerűen) ideiglenes létesítményekben tartózkodniuk, és garantálja a kérelmezőkkel szembeni egyenlő és tisztességes bánásmódot. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a migránsválság megoldását csak úgy találhatjuk meg, ha azonosítjuk a fő okait a származási országokban, és az EU-n kívül támogatjuk a helyzet rendezését, hogy megvédjük az EU és a schengeni térség külső határait. Ennek megfelelően alapvetően fontos, hogy egyaránt kezeljük a menekültek és migránsok EU-ban való elhelyezésének kérdését, valamint a probléma gyökerét. Ennek sikerét előmozdíthatja, ha a válság sújtotta országokban támogatást nyújtunk szociális, oktatási és egészségügyi téren (például kórházak építésével), illetve bármilyen más helyi megoldáshoz, ezzel párhuzamosan pedig védjük az uniós schengeni, valamint a tranzithatárokat.
  7. Hangsúlyozzuk, hogy a viszonosságra, együttműködésre és az uniós tagállamok közös menekültügyi kötelezettségeire építve hatékony és megvalósítható tervet kell kidolgozni arra, hogy miként lehet a menekülteket az összes ország között szétosztani. A terhek méltányos elosztása a tagállamok közötti szolidaritásnak adja tanújelét, és lehetővé teszi, hogy több helyi és regionális önkormányzat vállaljon felelősséget, és járuljon hozzá a jövőben is a menekültek elhelyezéséhez.
  8. Úgy véljük, hogy csak a háború, üldöztetés vagy természeti katasztrófák elől menekülőket kellene menekültként elismerni, érvényesítve jogaikat és biztosítva számukra az őket megillető ellátást, majd mielőbb meg kell indítani integrálásukat társadalmainkba. Hangsúlyozzuk, hogy azokat a kérelmezőket, akik nem jogosultak nemzetközi védelemre, vissza kell küldeni a hazájukba. A visszaküldési intézkedéseket a tagállamok és az uniós ügynökségek közötti operatív együttműködéssel kell segíteni. Ezzel összefüggésben üdvözöljük a biztonságos származási országok közös uniós jegyzékére vonatkozó európai bizottsági javaslatot, amely az uniós migrációs politikák harmonizációjának részét képezi, támogatjuk a közelmúltbeli intézményközi tárgyalások előremutató eredményeit, és kérjük, hogy egy fokozatos és eredményes folyamat keretében minden tagállam fogadja el ezt a jegyzéket.
  9. Határozottan kiemeljük, hogy az uniós egységes piac „négy szabadsága” – azaz az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad mozgása – az EU egyik sarokkövét jelenti, és ezért semmilyen csorbát nem szenvedhet. Komolyan aggódunk a személyek szabad mozgását – az európai projektnek ezt az alapelemét – érintő lehetséges korlátozások miatt. Ezzel összefüggésben felhívjuk a figyelmet arra, hogy a schengeni térségen belüli határellenőrzések visszaállítása beruházások meghiúsulásához vezethet, és kedvezőtlenül hat a régiók közötti és határon átnyúló gazdasági együttműködésre. Ezért üdvözöljük az újonnan létrehozott Európai Határ- és Parti Őrséget, amely segít elhárítani a jövőbeli fenyegetéseket, és az Európai Unión belül gondoskodik a belső biztonság megfelelő szintjéről.
  10. Támogatjuk az Unión kívüli tranzitországokat annak megelőzésében, hogy a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek elinduljanak az EU felé. A közép-keleti és afrikai konfliktusok elmérgesedése és a polgárok elleni egyre súlyosabb erőszak miatt a menekültek származási térségeikben való védelme kulcsfontosságú szerepet kell hogy játsszon a lakóhelyüket egyre nagyobb számban elhagyni kényszerülő személyek kérdésének megoldásában. Azt szeretnénk, ha ez az uniós menekültválságra vonatkozó stratégia humánus és állandó részévé válna, ezért elkötelezzük magunkat amellett, hogy több forrást fordítunk egy olyan integrált és hosszú távú ütemterv kidolgozására, amely segít az embereknek abban, hogy ismét méltóságban élhessenek, minél közelebb a származási országukhoz.