About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

18 June 2010 / PL

Dysproporcje terytorialne a wykluczenie społeczne – Wzmocnienie polityki spójności dla dobra wszystkich obywateli –

Deklaracja poznańska Grupy Europejskiej Partii Ludowej (PPE) w Komitecie Regionów

Posiedzenie wyjazdowe Grupy PPE w KR-ze – Poznań, 18 czerwca 2010 r.

Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów

 1. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rok 2010 został ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, oraz przypomina, jak duże znaczenie ma zwalczanie wszelkich form ubóstwa, będące jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej.
 2. Zwraca uwagę, że co najmniej 78 milionów mieszkańców Unii Europejskiej żyje w sytuacji zagrożenia ubóstwem, doświadczając nędzy, mając ograniczony lub nierówny dostęp do usług publicznych oraz cierpiąc z powodu wykluczenia społecznego. Podkreśla także, że w grupie tej 19 milionów to dzieci.
 3. Przypomina, że ubóstwo i wykluczenie społeczne to złożone i wielowymiarowe kwestie, które dotyczą poziomu dochodów, ogólnych standardów życia, edukacji, szans na godziwe zatrudnienie, skuteczności systemów ochrony socjalnej, warunków mieszkaniowych, dostępu do opieki zdrowotnej dobrej jakości i do pozostałych usług publicznych.
 4. Wyraża zdecydowane przekonanie, że władze lokalne i regionalne, znajdując się najbliżej obywateli, stanowią wiodącą siłę, umożliwiającą najskuteczniejszą, najwłaściwszą i bezpośrednią realizację strategii, której celem jest ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz uświadomienie władzom krajowym i europejskim, jakie istnieją różnice między regionami, jeżeli chodzi o poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego.
 5. Podkreśla, że propagowanie wśród obywateli wiedzy na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego jest niezbędnym krokiem na drodze do obalenia stereotypów oraz realizacji strategii politycznych w zakresie integracji społecznej i osiągnięcia wyznaczonych celów.
 6. Zwracając uwagę na wzrost bezrobocia w UE, przypomina, że szczególnie młodzież często napotyka trudności w związku z wejściem na rynek pracy, dlatego też potrzebuje ona pomocy w znalezieniu odpowiednich programów, które przygotowałyby ją do podjęcia pracy.
 7. Powtarza, że Europejska Partia Ludowa propaguje Unię wartości; fundamentem jej przekonań politycznych są solidarność, wolność, odpowiedzialność, godność osoby ludzkiej i pomocniczość. Należy rozwijać poczucie odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej w celu wspierania prawa obywateli do prowadzenia aktywnego życia, co leży także w ich interesie.

  Polityka spójności:
 8. Uważa, że poprzez realizację ambitnej polityki spójności, UE może propagować ideę bardziej spójnego społeczeństwa, demonstrując w ten sposób korzyści płynące ze spójności społecznej, wspomagając zrównoważoną dystrybucję dobrobytu oraz ograniczając do minimum zjawisko marginalizacji.
 9. Podkreśla, że polityka spójności jest głównym narzędziem harmonijnego i zrównoważonego rozwoju terytorium UE, umożliwiającym zagwarantowanie dobrobytu i równych szans wszystkim obywatelom oraz wspomagającym ich w wyjściu z trudnej sytuacji w całej Unii Europejskiej.
 10. Podkreśla, że aby zatrzymać zjawisko wyludniania spowodowanego brakiem rozwoju gospodarczego, należy inwestować środki finansowe w projekty horyzontalne, których celem jest wspieranie regionów znajdujących się w trudnej sytuacji ze względu na warunki naturalne i czynniki geograficzne.

  Zalecenia:
 11. Zachęca władze lokalne i regionalne, by zdecydowanie włączyły się w realizację inicjatyw poświęconych Europejskiemu Rokowi Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym oraz sprawiły, aby rok ten stał się zaczątkiem długoterminowych działań przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
 12. Żąda bardziej wielopoziomowego podejścia do tej dziedziny polityki, obejmującego poziom lokalny, regionalny, krajowy i europejski i opartego na poszanowaniu zasady pomocniczości, uznanej i wzmocnionej w traktacie lizbońskim.
 13. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż w strategii „Europa 2020” przyjęto ambitne cele dotyczące ograniczenia ubóstwa, jak również cele w zakresie innowacyjności, edukacji, odnawialnych źródeł energii i zatrudnienia, aby polepszyć warunki życia wszystkich pokoleń; wzywa Unię Europejską do współfinansowania projektów w tej dziedzinie.
 14. Jest zdecydowana realizować wspieraną przez Europejską Partię Ludową wspólną inicjatywę Grup PPE w Komitecie Regionów i w Parlamencie Europejskim, polegającą na utworzeniu Paktu Terytorialnego Władz Lokalnych i Regionalnych w sprawie Strategii »Europa 2020«. Jego celem jest zapewnienie zaangażowania w przyszłą strategię na wielu poziomach poprzez skuteczne partnerstwo europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych władz publicznych, zwłaszcza jeśli chodzi o planowanie i realizację najważniejszych celów oraz projektów przewodnich strategii „Europa 2020”.
 15. Uważa, że Pakt Terytorialny przyczyni się do realizacji projektu przewodniego „Europejski program walki z ubóstwem” w ramach strategii „Europa 2020” poprzez stworzenie agendy na rzecz włączenia społecznego ukierunkowanej na szczebel terytorialny i mającej na celu zwiększenie skuteczności i dostępności lokalnych usług socjalnych dla wszystkich oraz integrację osób wykluczonych z rynku pracy.
 16. Podkreśla, że udzielenie wsparcia młodym ludziom jest niezbędne, aby umożliwić im pełny rozwój talentów i potencjału; uważa, że młodzież powinna rozwijać swoje umiejętności nie tylko w szkołach, ale również w środowisku rodzinnym oraz poprzez pracę wolontariacką i działalność w różnych organizacjach; przypomina, że władze lokalne i regionalne mają najbliższy kontakt z życiem młodych ludzi i dlatego odgrywają kluczową rolę w tworzeniu warunków sprzyjających ich rozwojowi.
 17. Zachęca władze lokalne i regionalne do wspierania ochrony rodziny, która jest fundamentem harmonijnego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.
 18. Podkreśla wagę doradztwa i pomocy dla gospodarstw domowych w celu pogłębiania wiedzy rodzin i osób indywidualnych na temat konsekwencji wiążących się z zaciąganiem kredytów. W tym względzie apeluje, by banki wykazywały się większą odpowiedzialnością przy udzielaniu kredytów oraz by organizowano kampanie informacyjne, aby obywatele byli świadomi kosztów ukrytych i kosztów obsługi produktów finansowych.
 19. W ramach realizacji lokalnych i regionalnych strategii politycznych zmierzających do podniesienia poziomu dobrobytu można przedsięwziąć środki informujące o niewielkich, wolnych od oprocentowania pożyczkach przeznaczonych dla rodzin, które przejściowo doświadczają trudności finansowych i które w innym razie mogłyby paść ofiarą zjawiska znanego jako nowe formy ubóstwa.
 20. Wnosi, aby władze lokalne i regionalne zwiększyły poziom inwestycji w edukację i szkolenia zawodowe jako środki służące wyeliminowaniu zjawiska ubóstwa międzypokoleniowego, co może w znaczny sposób przyczynić się do zmniejszenia skali wykluczenia społecznego.
 21. Podkreśla potrzebę zapewnienia i wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujących się obecnie w sytuacji zagrożenia ze względu na niesprzyjający klimat gospodarczy; po raz kolejny przypomina, że małe i średnie przedsiębiorstwa dają zatrudnienie we wszystkich regionach UE i pomagają w osiąganiu spójności gospodarczej, ponieważ przyczyniają się do rozwoju produkcji zdecentralizowanej.
 22. Podkreśla potrzebę silniejszej gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych jako innowacyjnych narzędzi rozwoju lokalnego, których celem jest aktywizowanie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Przedsiębiorstwa społeczne, działające w dziedzinie usług integracji społecznej oraz udostępniania usług i dóbr publicznych mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju społecznego i do wzrostu gospodarczego w miastach i w regionach.
 23. Przypomina, że walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym wymaga działań na wszystkich poziomach; dlatego też zachęca władze lokalne i regionalne do zapoczątkowania stałego dialogu z organizacjami typu non-profit działającymi w obszarze solidarności społecznej oraz do szerokiego wspierania oddolnych inicjatyw obywatelskich; zachęca je również do podejmowania współpracy w formie partnerstw lokalnych reprezentujących sektor publiczny, pozarządowy i prywatny; w ramach takich partnerstw małe społeczności aktywnie działają w dziedzinie gospodarki, edukacji i kultury; wnosi, by władzom lokalnym i regionalnym udzielono pomocy w tworzeniu infrastruktury społecznej, której celem jest koordynacja tego rodzaju współpracy w ramach partnerstw lokalnych.
 24. Podkreśla, że polska Karta solidarności jest zgodna z wartościami chrześcijańskimi i demokratycznymi i stanowi dobry przykład wprowadzenia ładu społecznego i zastosowania zasady odpowiedzialności za siebie i za społeczeństwo w życiu publicznym; nawołuje, aby odpowiednio uznawać pracujących w sektorze społecznym oferując im właściwą edukację i szkolenia, godziwe warunki pracy i płacy, zgodne z ich zakresem odpowiedzialności.
 25. Uważa, że solidarność jest fundamentalną wartością umożliwiającą budowanie nowoczesnej Europy. Nasza przyszłość będzie zależeć od poszanowania zasad wolności, demokracji i pomocniczości oraz od włączenia wszystkich obywateli w życie publiczne i gospodarcze Unii Europejskiej.