About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

28 February 2013 / NL

EEN EUROPEES REGIONAAL ONDERNEMINGSKLIMAAT CREËREN Regionale ontwikkeling: de rol van regionaal ondernemerschap en werkgelegenheid voor jongeren

Verklaring van de fractie van de Europese Volkspartij in het Comité van de Regio's

De fractie van de Europese Volkspartij van het Comité van de Regio’s:

 1. benadrukt dat stabiliteit, groei en werkgelegenheid centraal staan in het Ierse voorzitterschap van de Raad en spreekt haar steun uit voor diens inspanningen om een duurzame uitweg te vinden uit de crisis die vele lidstaten in de greep houdt;
 2. verwelkomt het besluit van de Europese Raad van 7-8 februari 2013 om een “Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief” te lanceren met een budget van 6 miljard euro voor de jaren 2014-2020; dit is een belangrijk instrument om jongeren in bepaalde regio’s een helpende hand te reiken;
 3. juicht het jeugdwerkgelegenheidspakket van de Europese Commissie en met name haar aanbeveling aan de lidstaten om een jeugdgarantie te introduceren van harte toe; ze wijst erop dat het zaak is om de jeugdgarantieregelingen te koppelen aan de jeugdmobiliteit tussen lidstaten en pleit in dit verband voor een grotere rol van het vlaggenschipinitiatief Jeugd in beweging en de lokale en regionale overheden;
 4. roept op tot steun aan lidstaten die momenteel in budgettaire moeilijkheden verkeren en zeer hoge werkloosheidscijfers hebben, zodat de jeugdgarantiebepalingen op een doeltreffende manier ten uitvoer kunnen worden gelegd;
 5. herinnert aan de in het Actieplan Ondernemerschap 2020 geformuleerde voorstellen van de Europese Commissie, die voor veel jonge Europeanen een antwoord zouden moeten bieden op de werkloosheid; benadrukt dat de lokale en regionale overheden ten volle moeten worden betrokken bij de uitwerking en implementatie van de maatregelen die in het kader van de drie pijlers worden voorgesteld;
 6. is van mening dat het model van de sociale markteconomie, die gebaseerd is op kernwaarden van de EVP als subsidiariteit en solidariteit, een manier kan zijn om de crisis aan te pakken, met name wat de negatieve impact ervan op de economische ontwikkeling en jeugdwerkloosheid betreft;

  over de rol van het bedrijfsleven voor het creëren van groei en werkgelegenheid in de EU:
 7. herinnert eraan dat ondernemingen een fundamentele bijdrage leveren aan groei en werkgelegenheid; om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te kunnen bewerkstelligen, dienen zowel concurrentievermogen als innovatie hoog op de agenda te staan en op lokaal en regionaal niveau te worden aangemoedigd en bevorderd;
 8. wijst op de noodzaak om terreinen waar innovatie mogelijk is en kwaliteitsbanen kunnen worden gecreëerd, zoals de digitale markt en de financiële dienstverlening, met maatregelen te steunen;
 9. merkt op dat de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), die meer dan 98% van alle ondernemingen uitmaken, ondanks de crisis hun positie als dynamische actoren in de Europese economie hebben kunnen behouden en aan 90 miljoen mensen werk bieden en voor hoge investeringen in innovatie zorgen;
 10. hecht veel waarde aan innovatieve start-ups, een belangrijk middel waarin de komende jaren in geïnvesteerd moet worden ter ondersteuning van een duurzame groei, en die kwaliteitsbanen en kansen voor iedereen kunnen genereren en mensen bewust maken van wat concreet in hun steden en regio’s kan worden bereikt;
 11. roept op tot slimme EU-regelgeving om het Europese bedrijfsleven en met name de kmo’s en micro-ondernemingen te steunen;
 12. is ervan overtuigd dat nieuwe innovatieve ondernemingen gezien moeten worden als bruggenhoofden tussen universiteiten en belangrijke industriesectoren, traditionele kennis en technologie, getalenteerde jonge mensen en ervaren managers, lokale en regionale overheden en internationale investeerders; pleit derhalve voor meer publiek-private partnerschappen om deze synergie doeltreffender, horizontaler en tot een onlosmakelijk geheel te maken;
 13. benadrukt dat de Europese ondernemingen zich moeten instellen op de uitdagingen van de globalisering; wijst in dit verband op de noodzaak om in de oprichting van krachtige regionale clusters te investeren, teneinde de uitwisseling van knowhow en goede praktijken te bevorderen en tegelijkertijd borg te kunnen blijven staan voor de unieke hoge kwaliteit van Europese producten;
 14.  is voorstander van een hervormde interne markt, waar daadwerkelijk sprake is van politieke wil en inzet; wijst erop dat al in het stadium van de voorbereidingen voor wetgeving inzake de interne markt rekening dient te worden gehouden met de wetgevings- en bestuurscultuur, teneinde voor een doeltreffende tenuitvoerlegging te zorgen;

  over jeugdwerkgelegenheid:
 15.  wijst erop dat één op de vier jongeren op de arbeidsmarkt geen baan kan vinden en vaak heel lang werkloos blijft; roept lokale en regionale overheden derhalve op arbeidsbureaus op te richten die beroepsadvies en trainingen aan jongeren kunnen geven ter ondersteuning van hun integratie op de veranderende arbeidsmarkten;
 16. pleit voor de bevordering van de arbeidsmobiliteit onder jonge werknemers, vanuit de overtuiging dat hierdoor de kans op werkgelegenheid toeneemt; wil echter waarschuwen voor het gevaar van sociale dumping en roept op tot eerlijke concurrentie en gelijke behandeling van alle werknemers; dit vormt een van de grondslagen van een duurzame Europese interne arbeidsmarkt in alle sectoren;
 17. verwelkomt het Commissievoorstel voor een nieuwe strategie, “Een andere kijk op onderwijs”, die erop gericht is om het onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van studenten en van de arbeidsmarkt; wijst daarom op het belang van een doeltreffend kader voor kwaliteitsvolle leerplaatsen en stages op lokaal, regionaal en nationaal niveau, zodat de complexe overgang van school naar werk beter kan worden begeleid;
 18. moedigt schoolgaande jongeren aan om voor zichzelf na te denken over het perspectief van ondernemerschap en om in hun talent en creativiteit te investeren. Dit kan bijdragen tot een cultuur die zelfstandig ondernemerschap hoog in het vaandel heeft en die gebaseerd is op waarden als verantwoordelijkheidsbesef, streven naar betere levensomstandigheden en het voortdurend creëren van nieuwe kansen voor jezelf.