About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Bukarest / 16 March 2019

EPP fraktsiooni piirikondlik ja kohalik manifest Eurooppa Parlamendi 2019. aasta valimiste eel

 1. Me soovime Euroopa Liitu, mis oleks inimestega koos ja inimeste jaoks
  Me soovime Euroopa Liitu, mis oleks inimestega koos ja inimeste jaoks ning mis algavaks meie küladest, linnadest ja piirkondadest. Me vajame Euroopa Liitu, mille juured oleksid sügaval kogukondades ja mis põhineks demokraatlikel väärtustel. Me vajame Euroopa Liitu, mis vastaks inimeste ootustele. Me tahame tugevat ja tõhusat Euroopa Liitu, mis võimestaks ja kaitseks meie rahu, vabadust ja heaolu. Me soovime olla uhked oma identiteedi üle Euroopa kodanikena, kes kuuluvad meie linnadesse, piirkondadesse ja liikmesriikidesse ja on ühinenud mitmekesisuses.
 2. Me tahame elada kestlikus Euroopa Liidus, mis kaitseb oma inimesi ja loob neile võimalusi
  Me loodame luua Euroopa Liidu, mis kaitseb meid, meie perekondi, meie eluviisi ja meie planeeti. Me tahame Euroopa Liitu, mis tagaks julgeoleku, tugevdades oma välispiire ning võideldes äärmusluse ja natsionalismi vastu piiride sees. Me vajame peresõbralikku Euroopa Liitu, mis pakub võrdseid võimalusi, kaitseb ebasoodsamas olukorras olevaid inimesi ning edendab rikkalikku ja kaasavat ühiskonda; Euroopa Liitu, mis võimaldab head haridust, kvaliteetset tervishoidu ja töövõimalusi. Me soovime Euroopa Liitu, mis investeerib kohalikesse ettevõtetesse, teadusuuringutesse ja innovatsiooni, mis mõjutab inimeste elu, ravides ravimatuid haigusi, muutes transpordi puhtamaks ja hooned energiatõhusamaks.
 3. Me vajame Euroopa Liidu piirkondade, linnade ja maapiirkondade suuremat ühtekuuluvust
  Me vajame solidaarset Euroopa Liitu, mis tagab majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse. Me toetame ühtekuuluvust kui Euroopa alusväärtust, sest see loob võimalusi nii rikkamate kui ka vaesemate piirkondade inimeste jaoks, tugevdab ühtset turgu ja suurendab Euroopa Liitu kuulumise tunnet. Me usume, et on väga oluline vähendada erinevusi Euroopa territooriumide vahel ja suurendada nende konkurentsivõimet. Me nõuame digiteeritud, kasutajasõbralikku ja omavahel ühendatud avalikku Euroopa, riiklikku, piirkondlikku ja kohalikku haldust, mis on nii kodanikele kui ka ettevõtjatele tõhusate ja tõhusate teenuste osutamise eeltingimus.
 4. Me tahame, et Euroopa Liit teeks otsuseid kodanikele lähemal, lähtudes subsidiaarsuse põhimõttest.
  Me seisame tõhusa ja demokraatliku liidu eest, mis on oma kodanikele lähemal. Me usume, et isevastutus ja usaldus panevad inimesi Euroopat tundma, Euroopat nägema ja end Euroopaga samastama. Me peame meeles pidama, et poliitika ei tunne piire. Seda antakse edasi nende inimeste usalduse kaudu, kes valivad üheainsa Euroopa Parlamendi, 41 liikmesriikide parlamentide koda, 74 piirkondlikku seadusandlikku kogu, 280 piirkondlikku ja 80 000 kohalikku omavalitsust. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused rakendavad 70 % kõigist ELi õigusaktidest. Nemad tagavad pooled avaliku sektori töökohad, kolmandiku avaliku sektori kulutustest ja kaks kolmandikku avaliku sektori investeeringutest. Kohalikud ja piirkondlikud juhid sõltuvad inimeste ülimast usaldusest, et nad saaksid lahendada kohalikke probleeme Euroopa lahenduste abil sellistes valdkondades nagu transport, energia, kliimamuutused, digiüleminek, aga ka ränne, julgeolek ja terrorismivastane võitlus. Seetõttu vajavad Euroopa ja liikmesriigid rohkem detsentraliseerimist ja tugevamaid piirkondi, millel on vajalikud pädevused ja ressursid, et saavutada tulemusi inimestele võimalikult lähedal. Euroopa, riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi poliitikud peavad tegema koostööd lähedal seisva Euroopa nimel, et reageerida Euroopa piirkondade tegelikele oludele. . Koos peame tugevdama liidu demokraatlikku legitiimsust vastavalt 21. sajandi vajadustele.
 5. EPP fraktsioon pakub välja konkreetse tee kõigi ELi kodanike huvides
  Meie, riiklikke, piirkondlikke, kohalikke ja Euroopa tasandi juhte ühendava EPP pere ülesanne on jõuda kõigi kodanikeni, võtta nende häält kuulda, vastata nende vajadustele ja tugevdada Euroopa Liidu alustalasid. Suured reformid on olnud edukad ja need on inimeste elu kahtlemata parandanud. Meie kui EPP fraktsioon ei piira Euroopa projekti üksnes Brüsselis asuvate institutsioonidega. Me peame julgelt ja sihikindlalt teavitama nii oma saavutustest kohapeal kui ka tulevikusihtidest, et vältida ELi langemist euroskeptikute ja populistide kätte. Üheskoos soovime muuta Euroopa rahva jaoks dünaamilisemaks, avatumaks ja atraktiivsemaks. Me võtame kohustuse teha koostööd EPP esikandidaadi Manfred Weberiga, et töötada meie kodanike huvides ühtse, tugeva, tervikliku ja vastutustundliku poliitilise perena.