About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Bukareštas / 16 March 2019 / LT

EPP programa regionų ir vietos lygmeniu rengiantis 2019 m. Europos Parlamento rinkimams

 1. Kurkime Europos Sąjungą kartu su žmonėmis ir skirtą žmonėms
  Kurkime Europos Sąjungą kartu su žmonėmis ir skirtą žmonėms – ji prasideda mūsų kaimuose, miestuose ir regionuose. Mums reikalinga demokratinėmis vertybėmis grindžiama Europos Sąjunga, turinti gilias šaknis savo teritorijose. Mums reikia žmonių lūkesčius atitinkančios Europos Sąjungos. Norime stiprios ir veiksmingos Europos Sąjungos, kuri įgalėja savo piliečius ir saugo mūsų taiką, laisvę ir gerovę. Norime didžiuotis savo, kaip įvairovę suvienijusių Europos piliečių, priklausančių savo miestams, regionams ir valstybėms narėms, tapatybe.
 2. Norime gyventi tvarioje Europos Sąjungoje, kuri apsaugo savo piliečius ir suteikia jiems galimybių
  Tikimės, kad Europos Sąjunga apsaugos mus, mūsų šeimas, mūsų gyvenimo būdą ir mūsų planetą. Siekiame Europos Sąjungos, kuri užtikrintų saugumą sustiprindama išorės sienas ir kovodama su ekstremizmu ir nacionalizmu savo teritorijoje. Mums reikia šeimai palankios Europos Sąjungos, kuri suteikia lygias galimybes, globoja pažeidžiamus savo piliečius ir skatina turtingos ir įtraukios visuomenės kūrimą; tai Europos Sąjunga, kuri sudaro sąlygas geram švietimui, kokybiškai sveikatos apsaugai ir darbo vietoms kurti. Mes norime Europos Sąjungos, kuri investuoja į vietos įmones, mokslinius tyrimus ir inovacijas ir gerina piliečių gyvenimą – kurdama vaistus nepagydomoms ligoms, siekdama, kad mūsų transportas taptų mažiau taršiu, o pastatai efektyviau naudojančiais energiją.
 3. Mums reikia didesnės sanglaudos tarp Europos Sąjungos regionų, miestų ir kaimo vietovių
  Mums reikia solidarios Europos Sąjungos, kuri užtikrintų ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Mes remiame sanglaudą, kaip esminę Europos vertybę, suteikiančią galimybių tiek turtingiems, tiek ir skurdiems regionams, stiprinančią bendrąją rinką ir priklausymo Europos projektui jausmą. Manome, kad labai svarbu mažinti Europos teritorijų skirtumus ir didinti jų konkurencingumą. Raginame sukurti skaitmeninę, patogią naudoti ir tarpusavyje susietą viešąją Europos, nacionalinę, regioninę ir vietos administraciją, kuri yra būtina sąlyga, kad piliečiams ir įmonėms būtų teikiamos veiksmingos ir efektyvios paslaugos.
 4. Norime Europos Sąjungos, kuri, remdamasi subsidiarumo principu, priimtų daugiau piliečiams svarbių sprendimų
  Mes pasisakome už veiksmingą, demokratišką ir jos piliečiams artimesnę Sąjungą. Tikime, kad atsakomybė ir pasitikėjimas padeda žmonėms jausti Europą, matyti Europą ir būti Europos dalimi. Turime nepamiršti, kad politika neturi sienų. Tai rodo žmonių, balsuojančių už vieną Europos Parlamentą, 41 nacionalinių parlamentų rūmus, 74 regioninių teisėkūros asamblėjas, 280 regionų ir 80 000 vietos valdžios institucijų, pasitikėjimas. Vietos ir regionų valdžios institucijos įgyvendina 70 proc. visų ES teisės aktų. Joms tenka 1/2 užimtumo viešajame sektoriuje, 1/3 viešųjų išlaidų ir 2/3 visų viešųjų investicijų. Žmonės labiausiai pasitiki regionų ir vietos vadovais, todėl jie turi galimybę pasitelkti Europos lygmens veiksmus spręsdami vietos problemas, tokiose srityse kaip transportas, energetika, klimato kaita, skaitmeninimas, taip pat migracija, saugumas ir kova su terorizmu. Todėl Europai ir jos valstybėms narėms reikia daugiau decentralizacijos ir stipresnių regionų, turinčių reikiamų gebėjimų ir išteklių, kad rezultatus pajustų kuo daugiau žmonių. Europos, nacionaliniai, regionų ir vietos politikai turi drauge dėti pastangas kurdami piliečiams artimą Europą, tuo atliepdami  Europos regionų realijas.  Kartu turime stiprinti demokratinį Sąjungos teisėtumą, kad jis atitiktų 21-ojo amžiaus poreikius.
 5. EPP frakcija siūlo konkrečią perspektyvą, kuri naudinga visiems ES piliečiams
  Mūsų, EPP politinėje šeimoje susibūrusių nacionalinių regionų, vietos ir Europos politikų užduotis yra palaikyti ryšius su visais piliečiais, įsiklausyti į jų nuomonę, tenkinti jų poreikius ir stiprinti Europos Sąjungos pagrindus. Pagrindinės reformos buvo sėkmingos ir jos neabejotinai pagerino žmonių gyvenimą. Mums, kaip EPP politinei šeimai, Europos projektas nėra vien Briuselyje įsikūrusios institucijos. Turime drąsiai ir ryžtingai kalbėti apie savo laimėjimus ir rengti ateities planus, nes tik taip pasieksime, kad ES nepatektų į euroskeptikų ir populistų rankas. Visi kartu siekiame, kad mūsų Europa taptų dinamiškesniais, atviresniais ir patrauklesniais namais savo žmonėms. Remiame pagrindinį EPP kandidatą Manfred Weber ir įsipareigojime veikti mūsų žmonių interesų labui kaip viena, stipri, vieninga ir atsakinga politinė šeima.