About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Bukarest / 16 March 2019 / FI

EPP:n alue- ja paikallistason manifesti vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleja silmällä pitäen

 1. Haluamme Euroopan unionin ihmisten kanssa ja ihmisiä varten
  Haluamme Euroopan unionin ihmisten kanssa ja ihmisiä varten, ja tällainen unioni alkaa kylistämme, kunnistamme ja alueiltamme. Tarvitsemme alueille syvään juurtuneen Euroopan unionin, joka perustuu demokraattisiin arvoihin. Tarvitsemme Euroopan unionin, joka vastaa ihmisten odotuksia. Haluamme vahvan ja tehokkaan Euroopan unionin, joka voimaannuttaa ja turvaa rauhan, vapauden ja hyvinvoinnin. Haluamme olla ylpeitä identiteetistämme Euroopan kansalaisina ja olla osa kuntiamme, alueitamme ja jäsenvaltiotamme, moninaisuudessamme yhtenäisiä.
 2. Haluamme elää kestäväpohjaisessa Euroopan unionissa, joka suojelee ihmisiä ja tarjoaa heille mahdollisuuksia
  Toivomme, että Euroopan unioni suojelee meitä, perheitämme, elämäntapaamme ja maapalloamme. Haluamme Euroopan unionin, joka takaa turvallisuuden vahvistamalla ulkorajojaan ja torjumalla ääriliikkeitä ja nationalismia rajojensa sisällä. Tarvitsemme perhemyönteisen Euroopan unionin, joka tarjoaa yhtäläisiä mahdollisuuksia, tukee heikossa asemassa olevia ja edistää rikasta ja osallistavaa yhteiskuntaa ja joka mahdollistaa hyvän koulutuksen ja laadukkaan terveydenhuollon ja huolehtii työllisyysmahdollisuuksista. Haluamme Euroopan unionin, joka investoi paikallisiin yrityksiin sekä tutkimukseen ja innovointiin. Näillä toimilla vaikutetaan ihmisten elämään etsimällä keinoja, joilla voidaan hoitaa parantumattomia sairauksia ja tehdä liikenteestä puhtaampaa ja rakennuksistamme energiatehokkaampia.
 3. Tarvitsemme lisää koheesiota Euroopan unionin alueiden, kuntien ja maaseutualueiden välille
  Tarvitsemme solidaarisen Euroopan unionin, joka varmistaa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion. Tuemme koheesiota Euroopan unionin perusarvona, sillä se luo mahdollisuuksia niin rikkaampien kuin köyhempien alueiden ihmisille, vahvistaa sisämarkkinoita ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta Eurooppa-hankkeen yhteydessä. Uskomme, että on keskeisen tärkeää vähentää Euroopan alueiden välisiä eroja ja lisätä niiden kilpailukykyä. Haluamme digitaalisen, käyttäjäystävällisen ja yhteenliitetyn eurooppalaisen, kansallisen, alueellisen ja paikallisen julkishallinnon, sillä se on kansalaisille ja yrityksille suunnatun tehokkaan ja vaikuttavan palvelutarjonnan perusedellytys.
 4. Haluamme Euroopan unionin, jossa päätökset tehdään lähempänä kansalaisia toissijaisuusperiaatetta noudattaen
  Kannatamme tehokasta ja demokraattista unionia, joka on lähempänä kansalaisiaan. Uskomme, että sitoutuminen ja luottamus saavat ihmiset tuntemaan Euroopan, näkemään Euroopan ja olemaan Eurooppa. Meidän on muistettava, että politiikalla ei ole rajoja. Tästä on osoituksena niiden ihmisten luottamus, jotka antavat äänensä yhden Euroopan parlamentin, 41 kansallisen parlamentin, 74 lainsäädäntävaltaa käyttävän alueellisen edustajiston, 280 alueen ja 80 000 paikallisyhteisön vaaleissa. Paikallis- ja alueviranomaiset panevat täytäntöön 70 prosenttia EU:n koko lainsäädännöstä. Ne tarjoavat puolet julkisen alan työpaikoista, ja niiden vastuulla on kolmannes julkisista menoista ja kaksi kolmannesta julkisista investoinneista. Alue- ja paikallispäättäjät nauttivat ihmisten suurinta luottamusta, jonka ansiosta he voivat tarttua paikallisiin ongelmiin eurooppalaisin ratkaisuin sellaisilla aloilla kuin liikenne, energia, ilmastonmuutos ja digitalisaatio mutta myös muuttoliike, turvallisuus ja terrorismin torjunta. Tämän vuoksi Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa on edistettävä hallinnon hajauttamista ja vahvempia alueita, joilla on tarvittavat toimivaltuudet ja resurssit tulosten aikaansaamiseksi mahdollisimman lähellä kansalaisia. Unioni-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistason poliitikkojen on tehtävä yhteistyötä lähellä olevan unionin luomiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon Euroopan alueiden realiteetit.  Meidän on yhdessä vahvistettava unionin demokraattista oikeutusta 21. vuosisadan edellytysten mukaisesti.
 5. EPP-perhe ehdottaa konkreettista etenemistapaa kaikkien EU-kansalaisten eduksi
  Me olemme jäsenvaltio-, alue-, paikallis- ja unionitason poliittisten päättäjien EPP-perheenä vastuussa kaikkien kansalaisten tavoittamisesta, heidän mielipiteensä kuuntelemisesta, heidän tarpeidensa täyttämisestä ja Euroopan unionin perustan vahvistamisesta. Tärkeimmät uudistukset ovat olleet onnistuneita, ja ne ovat ilman muuta parantaneet ihmisten elämää. EPP‑perheenä emme rajoita Eurooppa-hanketta vain Brysselissä sijaitseviin toimielimiin. Meidän on tuotava rohkeasti ja päättäväisesti esiin, mitä olemme saavuttaneet ruohonjuuritasolla ja mitä haluamme saavuttaa tulevaisuudessa, jos haluamme välttää EU:n joutumisen euroskeptikkojen ja populistien käsiin. Yhdessä haluamme tehdä Euroopasta dynaamisemman, avoimemman ja houkuttelevamman kodin kansalaisilleen. Sitoudumme antamaan tukemme EPP:n kärkiehdokkaalle Manfred Weberille, jotta voimme toimia yhtenä, vahvana, yhtenäisenä ja vastuullisena poliittisena perheenä ihmisten hyväksi.