About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Bukarest / 16 March 2019 / SV

EPP:s regionala och lokala manifest inför valet till Europaparlamentet 2019

 1. Vi vill ha ett EU med medborgarna och för medborgarna
  Vi vill ha ett EU med medborgarna och för medborgarna som börjar i våra byar, städer och regioner. Vi behöver ett EU som är djupt rotat i territorierna och bygger på demokratiska värden. Vi behöver ett EU som uppfyller människornas förväntningar. Vi vill ha ett starkt och effektivt EU som stärker och skyddar vår fred, vår frihet och vårt välstånd. Vi vill vara stolta över vår identitet som EU-medborgare som hör hemma i våra städer, regioner och medlemsstater, förenade i mångfalden.
 2. Vi vill leva i ett hållbart EU som skyddar och skapar möjligheter för medborgarna
  Vi hoppas på ett EU som skyddar oss, våra familjer, vår livsstil och vår planet. Vi vill ha ett EU som garanterar säkerheten genom att stärka sina yttre gränser och bekämpa extremism och nationalism inom sina gränser. Vi behöver ett familjevänligt EU som erbjuder lika möjligheter, tar hand om de mindre gynnade och främjar ett rikt och inkluderande samhälle, ett EU som möjliggör bra utbildning, god hälso- och sjukvård och arbetstillfällen. Vi vill ha ett EU som investerar i lokala företag, forskning och innovation som påverkar människors liv genom att behandla obotliga sjukdomar och göra våra transporter renare och våra byggnader mer energieffektiva.
 3. Vi behöver större sammanhållning mellan EU:s regioner, städer och landsbygdsområden
  Vi behöver ett solidariskt EU som sörjer för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Vi stöder sammanhållningen som ett grundläggande europeiskt värde eftersom den skapar möjligheter för människor både från rikare och fattigare regioner, stärker den inre marknaden och ökar känslan av tillhörighet till det europeiska projektet. Vi anser att det är mycket viktigt att minska skillnaderna mellan de europeiska territorierna och öka deras konkurrenskraft. Vi efterlyser en digitaliserad, användarvänlig och sammankopplad europeisk, nationell, regional och lokal offentlig förvaltning, som en förutsättning för att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga tjänster till både medborgare och företag.
 4. Vi vill ha ett EU som fattar beslut närmare medborgarna på grundval av subsidiaritetsprincipen
  Vi står för en effektiv och demokratisk union som är närmare sina medborgare. Vi anser att egenansvar och tillit gör att människorna känner Europa, ser Europa, är Europa. Vi måste komma ihåg att politiken inte känner några gränser. Detta förmedlas genom förtroendet av de personer som röstar för ett Europaparlament, 41 kamrar i nationella parlament, 74 regionala lagstiftande församlingar, 280 regioner och 80 000 lokala myndigheter. Lokala och regionala myndigheter genomför 70 % av all EU-lagstiftning. De står för hälften av sysselsättningen i den offentliga sektorn, en tredjedel av de offentliga utgifterna och två tredjedelar av de offentliga investeringarna. De regionala och lokala ledarna förlitar sig på allmänhetens högsta förtroende för att lösa lokala problem med europeiska lösningar på områden såsom transport, energi, klimatförändringar och digitalisering, men också migration, säkerhet och kampen mot terrorism. Därför behöver EU och dess medlemsstater mer decentralisering och starkare regioner med de befogenheter och resurser som krävs för att nå resultat så nära medborgarna som möjligt. Europeiska, nationella, regionala och lokala politiker måste arbeta tillsammans för ett närhetens EU för att beakta de europeiska territoriernas verklighet. Tillsammans måste vi stärka unionens demokratiska legitimitet för att motsvara 2000-talets krav.
 5. EPP-familjen föreslår en konkret väg framåt i alla EU-medborgares intresse
  Vi, EPP-familjen av nationella, regionala, lokala och europeiska ledare, ansvarar för att nå ut till alla medborgare, lyssna på deras åsikter, tillgodose deras behov och stärka Europeiska unionens grundvalar. Betydande reformer har varit framgångsrika och har utan tvekan förbättrat människors liv. Vi i EPP-familjen tänker inte begränsa det europeiska projektet till Brysselbaserade institutioner. Vi måste med mod och beslutsamhet förmedla både vad vi har uppnått på fältet och vad vi kommer att uppnå i framtiden, om vi vill undvika att EU hamnar i händerna på EU-skeptiker och populister. Tillsammans vill vi göra vårt EU till ett mer dynamiskt, öppet och attraktivt hem för dess medborgare. Vi åtar oss att förena våra krafter med EPP:s toppkandidat, Manfred Weber, för att arbeta som en, stark, enad och ansvarstagande politisk familj i medborgarnas intresse.