About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

28 February 2013 / FI

EUROOPPALAISEN ALUEELLISEN YRITYSYMPÄRISTÖN LUOMINEN Yrittäjyyden ja nuorisotyöllisyyden rooli aluekehityksen ytimessä

Alueiden komitean Euroopan kansanpuolueen ryhmän julkilausuma

Alueiden komitean Euroopan kansanpuolueen ryhmä

 1. painottaa, että vakaus, kasvu ja työllisyys ovat EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Irlannin toimintapolitiikan ytimessä, ja tukee Irlantia sen pyrkimyksissä siirtyä kohti pysyvää elpymistä kriisistä, joka vaikuttaa moniin jäsenvaltioihin.
 2. pitää tervetulleena 7.–8. helmikuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätöstä käynnistää nuorisotyöllisyysaloite, jota tuetaan kuudella miljardilla eurolla vuosina 2014–2020, sillä se on merkittävä väline nuorten vaikean tilanteen ratkaisemiseksi eräillä alueilla.
 3. suhtautuu myönteisesti Euroopan komission nuorisotyöllisyyspakettiin sekä erityisesti komission jäsenvaltioille osoittamaan suositukseen nuorisotakuun käyttöönottamisesta; korostaa, että on tärkeää luoda yhteys nuorisotakuujärjestelmien sekä jäsenvaltioiden välisen nuorten liikkuvuuden välille ja vahvistaa tältä osin lippulaivahankkeen “Nuoret liikkeellä” sekä alue- ja paikallisviranomaisten roolia.
 4. kehottaa tukemaan jäsenvaltioita, joiden on nykyisin sopeuduttava budjettiniukkuuteen ja joissa työttömyysaste on erityisen korkea, jotta nuorisotakuuta koskevat säännökset pannaan tehokkaasti täytäntöön.
 5. muistuttaa yrittäjyyttä koskevassa toimintasuunnitelmassa 2020 esitetyistä Euroopan komission ehdotuksista, joiden tulisi tarjota ulospääsy työttömyydestä Euroopan nuorille; tähdentää, että paikallis- ja alueviranomaisten tulisi osallistua täysipainoisesti kolmen pilarin puitteissa toteutettaviksi ehdotettujen toimien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.
 6. katsoo, että sosiaalisen markkinatalouden malli, joka perustuu PPE:n ydinarvoihin eli toissijaisuusperiaatteeseen ja yhteisvastuullisuuteen, voi olla keino hallita kriisiä ja ennen kaikkea sen kielteisiä vaikutuksia talouskasvuun ja nuorisotyöllisyyteen.

  Yritysten rooli luotaessa kasvua ja työpaikkoja EU:ssa
 7. muistuttaa, että yritysten antama panos kasvuun ja työllisyyteen on erittäin merkittävä. Jotta Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet saavutetaan, sekä kilpailukyky että innovointi on asetettava keskeiselle sijalle, ja niitä on edistettävä ja tuettava alue- ja paikallistasolla.
 8. korostaa, että on tuettava erilaisin toimenpitein digitaalisten markkinoiden ja rahoituspalveluiden kaltaisia innovatiivisia aloja, jotka voivat luoda laadukkaita työpaikkoja.
 9. muistuttaa, että kriisistä huolimatta pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), joiden osuus kaikista yrityksistä on yli 98 prosenttia, ovat säilyttäneet asemansa dynaamisina toimijoina Euroopan taloudessa. Ne työllistävät 90 miljoonaa ihmistä samalla, kun niiden innovointi-investointiaste on korkea.
 10. on vakaasti sitä mieltä, että uudet innovatiiviset yritykset ovat keskeinen resurssi, johon on investoitava lähivuosina kasvun ylläpitämiseksi, laadukkaiden työpaikkojen ja mahdollisuuksien luomiseksi kaikille ja ihmisten saamiseksi tietoisiksi konkreettisista tuloksista, joita voidaan saavuttaa kunnissa ja alueilla.
 11. kehottaa tuottamaan kiireellisesti järkevää sääntelyä Euroopan tasolla eurooppalaisten yritysten sekä erityisesti pk- ja mikroyritysten tukemiseksi.
 12. on vakuuttunut siitä, että uusia innovatiivisia yrityksiä tulisi pitää siltoina korkeakoulujen ja tärkeimpien elinkeinoalojen, perinteisen tiedon ja teknologian, lahjakkaiden nuorten ja kokeneiden johtajien sekä paikallis- ja alueviranomaisten ja kansainvälisten sijoittajien välillä; kehottaa siksi luomaan uusia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, jotta näistä yhteisvaikutuksista tulee entistä vaikuttavampia, kokonaisvaltaisempia ja pysyvämpiä.
 13. painottaa, että eurooppalaisten yritysten on vastattava globalisaation haasteisiin; tähdentää siksi sitä, että on tärkeää investoida vahvojen alueellisten klustereiden luomiseen, jotta helpotetaan taitotiedon ja hyvien käytänteiden vaihtoa ja varmistetaan samalla eurooppalaisen tuotannon ainutlaatuinen korkealuokkaisuus.
 14.  kannattaa ajatusta uudistetuista yhtenäismarkkinoista, missä on poliittista tahtoa ja sitoutumista. Yhtenäismarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa lainsäädäntö- ja hallintokulttuurit on otettava huomioon alusta lähtien tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi.

  Nuorisotyöllisyys
 15.  korostaa, että joka neljäs nuori työmarkkinoilla ei kykene löytämään työpaikkaa jääden hyvin usein pitkäaikaistyöttömäksi; kehottaa siksi paikallis- ja alueviranomaisia perustamaan työllistymiseen tähtääviä keskuksia, jotka tarjoaisivat nuorille ammatillisia neuvoja ja koulutusta, jotta he voisivat integroitua muuttuville työmarkkinoille entistä paremmin.
 16. kannattaa ajatusta nuorten työntekijöiden liikkuvuuden lisäämisestä ja on vakuuttunut siitä, että liikkuvuus voi tarjota uusia työllistymismahdollisuuksia; muistuttaa kuitenkin sosiaalisen polkumyynnin vaarallisista vaikutuksista ja kehottaa reiluun kilpailuun ja kaikkien työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun, sillä ne ovat kestäväpohjaisten yhtenäisten eurooppalaisten työmarkkinoiden keskeisiä osatekijöitä kaikilla toimialoilla.
 17. suhtautuu myönteisesti Euroopan komission ehdotukseen koulutuksen uudelleenajattelua koskevasta strategiasta, jolla pyritään mukauttamaan koulutus entistä paremmin opiskelijoiden tarpeisiin ja työmarkkinoihin; korostaa siksi, että on tärkeää varmistaa tarkoituksenmukaiset puitteet korkeatasoisia harjoittelujaksoja ja oppisopimuskoulutusta varten paikallis-, alue- ja valtakunnallisella tasolla, jotta puutteet, jotka liittyvät hankalaan siirtymiseen koulusta työelämään, voidaan korjata.
 18. kannustaa nuoria opiskelijoita harkitsemaan mahdollisuutta ryhtyä tulevaisuudessa yrittäjäksi sekä panostamaan lahjakkuuteensa ja luovuuteensa. Näin voidaan edistää kunnianhimoista itsenäisen ammatinharjoittamisen kulttuuria, jonka perustavia arvoja ovat vastuullisuus, pyrkimys elinolojen parantamiseen sekä omakohtainen uudistuminen.