About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

25 April 2014 / PL

Europa, jakiej potrzebujemy. Europa, jakiej chcemy. Lepsza Europa

Poznańska deklaracja regionalnych i lokalnych przywódców politycznych EPL w związku z nową kadencją instytucji Unii Europejskiej, rozpoczynającą się w 2014 r.

  1. Potrzebujemy Unii Europejskiej mającej duszę i serce. Chcemy Unii Europejskiej, która wsłuchuje się w głos swych obywateli i ich rozumie. Domagamy się Unii Europejskiej, która podejmuje decyzje i działania dla dobra wszystkich obywateli, bez względu na miejsce ich zamieszkania i pracy, bez względu na to, skąd pochodzą.

   Obywatele w całej Unii Europejskiej, bez względu na swą narodowość, czują się mocno związani z wsią, miastem i regionem, gdzie mieszkają i pracują. Specyfika miejsca zamieszkania decyduje o ich najistotniejszych potrzebach. To otoczenie ludzkie, przestrzenne i demokratyczne wymaga zharmonizowanych działań politycznych uwzględniających wymiar terytorialny UE, a także jej krajowy, regionalny i lokalny szczebel sprawowania rządów. UE niestrudzenie szuka rozwiązań problemów społeczeństwa oraz pracuje nad działaniami na rzecz wzrostu i zatrudnienia, łącząc Europę, kierując się wiarą w jej mieszkańców i inwestując w europejskie regiony.
  2.  Potrzebujemy decyzji podejmowanych na szczeblu, który jest najbliżej obywateli. Chcemy znaleźć najlepsze rozwiązania, zapewniając pełną legitymację demokratyczną, tak by miasta i regiony mogły zabierać głos oraz by ich zdanie przekształcało wartości w realia istotne dla obywateli.

   Unia Europejska musi wnosić bezsprzeczną wartość dodaną, a obywatele mają prawo wiedzieć, kto za co odpowiada. Oznacza to, że potrzebujemy Europy, w której miasta, regiony i państwa członkowskie współpracują ze sobą, stosując zasadę wielopoziomowego sprawowania rządów. Dlatego też UE musi czynnie działać w obszarach, którymi najlepiej można zająć się na szczeblu UE, mniej uwagi poświęcając tym dziedzinom, o które najłatwiej zatroszczyć się na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. UE musi bardziej angażować się w duże sprawy, a mniej w mniejsze. Takie podejście jest zgodne z poglądami politycznej rodziny EPL w kwestii pomocniczości: każdym problemem trzeba się zająć na najbardziej odpowiednim poziomie, jak najbliżej obywateli.
  3. Potrzebujemy poszanowania najistotniejszych wartości UE: demokracji, praworządności, wolności, praw człowieka, odpowiedzialności, solidarności i równości. Domagamy się nowej, zdecentralizowanej komunikacji UE, gdyż tylko w taki sposób można najskuteczniej dotrzeć do obywateli, a także pokonać eurosceptycyzm i populizm. Chcemy młodego pokolenia, dla którego Europa będzie pasją.

   Podstawowe wartości są fundamentem, na którym może się opierać zdecydowana polityka Unii Europejskiej. Trzeba je rozumieć jako wzorce wymagające ochrony i propagowania zarówno wewnątrz UE, jak i poza nią. Musimy wykazać się większą odwagą i jaśniej przedstawiać politykę europejską. Obywatele powinni wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za kryzys finansowy. To nie Europa doprowadziła do największego kryzysu gospodarczego i finansowego ostatnich dziesięcioleci. Wręcz przeciwnie – UE zwarła szyki, wzbudziła poczucie solidarności i nieugięcie walczyła, by go pokonać. Ci, którzy obwiniają Unię, nie mają racji. Trzeba to jasno stwierdzić! Objaśniając swe wartości i strategie, UE powinna angażować ludzi, przedstawiać nowe pomysły i podejmować wspólne zobowiązania na rzecz ich realizacji. Na podobnej zasadzie władze lokalne i regionalne mogłyby w większym stopniu promować Europę wśród dzieci i młodzieży, wprowadzając obowiązkowe zajęcia na temat spraw europejskich w szkołach podstawowych i średnich.
  4. Potrzebujemy Unii Europejskiej, która zapewnia wszystkim lepsze warunki opieki społecznej, trwałego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Domagamy się uwzględnienia zarówno silnych, jak i słabych i ubogich, by zwiększyć spójność w całej Europie.

   Polityka spójności jest głównym narzędziem inwestycyjnym UE, które znacznie przyczynia się do poprawy jakości życia wszystkich obywateli, do trwałego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Wspieranie spójności powinno pozwolić państwom członkowskim, regionom i miastom na jak najlepsze wykorzystanie możliwości inwestycyjnych stosownie do ich potrzeb. Ma zwiększyć konkurencyjność, a także zmniejszyć dysproporcje społeczne i gospodarcze między regionami przodującymi w rozwoju a regionami pozostającymi w tyle. Polityka spójności przyczynia się również do realizacji celów strategii,Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. W przyszłości, polityka spójności jak również nowa polityka rozwoju obszarów wiejskich muszą prowadzić do większego wykorzystania dodatkowych inwestycji publicznych i prywatnych, a także koncentrować się na wzroście gospodarczym, zatrudnieniu, innowacjach, MŚP, energii ze źródeł odnawialnych i na efektywności energetycznej zapewniając jednocześnie harmonijny i zintegrowany rozwój obszarów miejskich i wiejskich.
  5. Potrzebujemy UE, która wzmacnia społeczną gospodarkę rynkową. Domagamy się, by sektor publiczny ułatwiał rentowne inicjatywy biznesowe. Musimy zdecydowanie wspomóc młodzież, by mogła w pełni rozwinąć swój potencjał. Musimy też promować przedsiębiorczość ludzi młodych.

   W życiu codziennym obywatele nawołują wszystkich przywódców politycznych, by wspierali tworzenie nowych miejsc pracy i nowych konkurencyjnych przedsiębiorstw. Trzeba zachęcać młodzież do przedsiębiorczości, zwłaszcza do tworzenia małych i średnich firm. UE musi bardziej wspierać wysiłki władz regionalnych na rzecz poprawy synergii między badaniami, kształceniem i konkurencyjnością rynkową. Ponadto w zmieniającym się otoczeniu społecznym musimy wspomóc rodziny, zapewniając skuteczne usługi publiczne i łatwy dostęp do szkół i szpitali. Ludzie domagają się, by odpowiednio zająć się coraz poważniejszymi wyzwaniami demograficznymi. Chcą większych możliwości zatrudnienia i poprawy zabezpieczenia społecznego.
  6. Potrzebujemy lepszej koordynacji wszystkich szczebli sprawowania rządów oraz synergii i komplementarności wszystkich budżetów publicznych. Chcemy skutecznej, wzajemnie powiązanej i innowacyjnej administracji publicznej na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

   Ożywienie gospodarcze i tworzenie miejsc pracy to cele, które można łatwiej zrealizować dzięki wiodącej roli władz lokalnych i regionalnych, gdyż wdrażają one nawet 70% przepisów UE i finansują dwie trzecie bezpośrednich inwestycji publicznych w Unii Europejskiej, podczas gdy spora część inwestycji publicznych pochodzi z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Potrzebne jest lepsze ukierunkowanie wydatków publicznych, a także zwiększenie interoperacyjności administracji publicznej w całej UE. Wsparcie inwestycji publicznych jest istotniejsze w czasie kryzysu, gdyż wiele regionów ma ograniczony dostęp do tradycyjnych źródeł finansowania ze względu na obniżony rating kredytowy i wyższe zadłużenie.
  7. Potrzebujemy politycznej Unii Europejskiej, która będzie współpracować z regionami, ponieważ obywatele darzą dużym zaufaniem swych lokalnych i regionalnych przywódców politycznych. Europejska Partia Ludowa pragnie silnej pozycji dla regionów, które mają w UE kluczowe znaczenie dla niezbędnej poprawy stanowienia prawa, wzmocnienia demokracji europejskiej i zmniejszenia deficytu demokratycznego.

   Władze lokalne i regionalne odgrywają istotną rolę gospodarczą, kulturalną i społeczną, czasami wykraczając poza granice administracyjne swych państw członkowskich. EPL to formacja polityczna najczęściej reprezentowana w europejskich miastach i regionach. Promocję władz lokalnych i regionalnych postrzegamy jako wartość dodaną dla dalszej integracji europejskiej. EPL wspiera wkład Komitetu Regionów jako zgromadzenia politycznego i organu instytucjonalnego UE, który broni interesów regionów i miast w całym procesie legislacyjnym.