About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

18 October 2013 / LT

EUROPOS ENERGETINIS SAUGUMAS Ateitis su saugia energija už visiems prieinamą kainą

Europos liaudies partijos frakcijos Regionų komitete deklaracija

Regionų komiteto Europos liaudies partijos frakcija

 1. pabrėžia, kad energetinis saugumas yra vienas pagrindinių ES pirmininkaujančios Lietuvos prioritetų, ir labai remia Lietuvos pastangas iki 2014 m. baigti kurti energijos vidaus rinką, kartu iki 2015 m. panaikinti valstybių narių izoliuotumą nuo Europos dujų, naftos ir elektros tinklų ir sustiprinti ES energetikos politikos išorės aspektą;
 2. primena, kad ES ne tik užima antrą vietą pasaulyje pagal ekonomikos mastą, bet ir yra didžiausia dujų ir elektros importuotoja. Ateities tikslas – užtikrinti švarią, patikimą ir saugią energiją įgyvendinant plataus užmojo ir novatoriškus infrastruktūros projektus ir gerinti ES valstybių bendradarbiavimą su energijos išteklių tiekėjais iš ES nepriklausančių šalių;
 3. pripažįsta, kad Europos energetinė priklausomybė yra didelė kliūtis mūsų ekonomikos konkurencingumui, o valstybių narių sistemų sujungimo pajėgumai dažnai yra nepakankami ir lemia priklausomybę bei izoliuotumą; dėl rinkos segmentacijos ir nepakankamai suderintų rinkos taisyklių gyventojams, viešosioms tarnyboms ir pramonei tenka brangiai mokėti už energijos tiekimą, todėl pasunkėja dabartinės krizės padariniai;
 4. labai pritaria ELP tikslui nukreipti Europos Sąjungą augimo linkme, tačiau tam reikia užtikrinti konkurencingas energijos kainas ir tvarų bei saugų energijos tiekimą;
 5. todėl pabrėžia, kad būtina skubiai sukurti tarpusavyje sujungtą visos Europos energijos tinklą ir atvirą, integruotą ir lanksčią ES energijos vidaus rinką; tikslas – skatinti ekonomikos konkurencingumą ir valstybių narių solidarumą, sudaryti sąlygas pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, užtikrinti tiekimo saugumą, sąžiningą rinkos liberalizavimą, prieinamas kainas, didesnę įvairovę ir paslaugų standartus;
 6. atkreipia dėmesį į tai, kad ši visapusiškai veikianti energijos vidaus rinka taip pat padės įgyvendinti ES klimato kaitos švelninimo tikslus;
 7. ragina aktyviau siekti visapusiškai įgyvendinti Europos Komisijos trečiąjį energetikos dokumentų rinkinį, kuris padės Europoje sukurti vienodesnę ir išmanesnę energijos rinkos sistemą ir užtikrins energijos tiekimą, kartu skatins ekonomikos augimą; ragina 2013 m. žaliojoje knygoje dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos pripažinti vietos ir regionų valdžios institucijų atliekamą svarbų vaidmenį.

  Visiems labiau prieinamo ir įperkamo energijos tiekimo klausimu:
 8. pakartoja, kad veiksmingiausias būdas pagerinti tiekimo saugumą ir padėti Europos piliečiams sutaupyti yra efektyviau vartoti energiją gamybos, perdirbimo, platinimo ir vartojimo sektoriuose;
 9. pabrėžia, kad būtina įvairinti šaltinius ir tiekėjus ES energijos išteklių vartojimo struktūroje, todėl ragina ES derybose su energijos eksportuotojais iš užsienio laikytis bendros pozicijos;
 10. ragina vietos ir regionų lygmeniu toliau vystyti išmanius tinklus ir užtikrinti didesnę decentralizuotos energijos gamybą bei decentralizuotą energijos vartojimą;
 11. todėl ragina kurti daugiau privačiojo ir viešojo sektorių partnerysčių siekiant investuoti į infrastruktūrą bei veiksmingai panaudoti 200 mlrd. eurų, numatytų ES biudžete iki 2020 m. dujų ir elektros perdavimo tinklams kurti bei energijos tiekimo saugumui užtikrinti;
 12. pripažįsta, kad konkurencijos skatinimas šiomis aplinkybėmis sudarytų daugiau galimybių ekonomikos ir finansų srityje ir padidintų užimtumą energetikos sektoriuje;
 13. ragina modernizuoti ir plėsti išmaniąsias energijos perdavimo ir paskirstymo sistemas, didinti infrastruktūros lankstumą bei gerinti gamybos ir saugojimo pajėgumus vadovaujantis transeuropinės energetikos infrastruktūros gairėmis;
 14. ragina daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas ir skatina palaikyti veiksmingą abipusį visų valdymo lygmenų politikos formuotojų, įmonių vadovų ir akademinės bendruomenės dialogą ir bendradarbiavimą sprendžiant energijos tiekimo saugumo problemas.

  Vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmens klausimu:
 15. pabrėžia, kad vietos ir regionų lygmeniu būtina geriau koordinuoti prioritetus ir energetikos infrastruktūros projektus, įskaitant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, kad būtų galima išteklius naudoti veiksmingiau ir greičiau pasiekti strategijos „Europa 2020“ pavyzdinėje iniciatyvoje „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ numatytus tikslus, kartu didinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą;
 16. prašo į visus projektus ir tikslus, susijusius su ES energijos vidaus rinkos kūrimu, deramai atsižvelgti 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje, kurioje taip pat turėtų būti numatyta lėšų vietos ir regionų valdymo lygmeniui;
 17. yra tvirtai įsitikinusi, kad vietos ir regionų valdžios institucijoms tenka labai svarbus vaidmuo užtikrinant energijos tiekimo saugumą, turint omenyje šių institucijų atsakomybę planavimo, investicijų, viešųjų pirkimų, gamybos, transporto, energijos paskirstymo ir energijos vartojimo efektyvumo gerinimo bei piliečių informavimo srityse; todėl ragina šias institucijas priimti plataus užmojo vietos ir regionų energetikos planus;
 18. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu skleisti gerąją patirtį energetikos srityje įgyvendinant tokias iniciatyvas kaip Merų paktas;
 19. ragina ES vietos ir regionų valdžios institucijas paremti derybas su energijos tiekėjais ir energijos valdymo įstaigomis siekiant piliečių, buitinio vartojimo ir pramonės sektoriaus labui susitarti dėl mažesnių ir vienodesnių dujų, naftos ir elektros kainų;
 20. todėl ypatingą dėmesį skiria mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurioms energijos kainos darosi vis didesnė problema, kadangi joms taikomi tarifai kyla greičiau negu didesnėms įmonėms;
 21. taip pat ragina visus vietos, regionų, nacionaliniu ir ES lygmens politikos formuotojus bendradarbiauti ir užmegzti patikimus diplomatinius santykius energetikos srityje bei laikytis bendros pozicijos;
 22. nekantriai laukia 2013 m. lapkričio 4–5 d. vyksiančios konferencijos energetikos klausimais išvadų dėl bendrų energetikos projektų įgyvendinimo ir energetikos infrastruktūros ateities. Primygtinai prašo, kad visi suinteresuotieji subjektai tinkamai atsižvelgtų į vietos ir regionų valdžios lygmens vaidmenį kuriant modernią, saugią ir patikimą Europos energetikos ekosistemą.