About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

18 November 2011 / SL

Evropa, gospodarna z viri Mesta in regije za večjo energetsko učinkovitost javnih zgradb in infrastrukture

Osnutek izjave Evropske ljudske stranke, skupine v Odboru regij

Skupina Evropske ljudske stranke v Odboru regij, ob upoštevanju, da

 • so naravni viri temeljnega pomena za kakovost življenja;
 • Evropejci v povprečju porabijo 16 ton materialnih virov na leto;
 • je Evropa bogata z naravnimi viri, vendar povpraševanje po njih že dolgo presega lastne zmožnosti za zagotavljanje virov, ki jih uporablja;
 • se moramo naučiti, kako učinkoviteje uporabljati vire ter izmenjavati skupno znanje in dobre prakse;
 • so lokalne in regionalne oblasti, mesta in regije pomembni vzvodi na tem področju, saj so ponavadi pristojni za politiko energetske učinkovitosti, prometno politiko, politiko ravnanja z odpadki in politike, ki spodbujajo proizvodnjo obnovljive energije;

 

 1. opozarja na cilj strategije Evropa 2020 in njenih sedem vodilnih pobud za spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti, usmerjene v oživitev in utrditev gospodarstva, ter poudarja, da bo strategija uspešna le, če jo bodo izvajali in prevzemali na lokalni in regionalni ravni;
 2. meni, da zlasti v sedanji finančni, gospodarski in socialni krizi lahko življenjski slog, gospodarnejši z viri, pomaga prebroditi težave, saj lahko prispeva k ustvarjanju delovnih mest, zaradi dobrodošlih finančnih prihrankov pa prinese koristi za gospodinjstva, podjetja in oblasti;
 3. ugotavlja, da je izvajanje ukrepov za energetsko učinkovitost stroškovno najučinkovitejši način za povečevanje varnosti energetske preskrbe, zmanjševanje energetske odvisnosti, zagotavljanje dostopnih cen energije in boj proti slabšanju okoljskih razmer;
 4. se seznanja z dejstvom, da je le nekaj dni pred podnebno konferenco v Durbanu v okviru konvencije županov skoraj tri tisoč mest izrazilo pripravljenost za izvajanje ukrepov za trajnostno rabo energije, ter vsa mesta in regije spodbuja, da se tej pobudi pridružijo;
 5. opozarja na mnenje Odbora regij o Evropi, gospodarni z viri – vodilna pobuda strategije Evropa 2020, ki lokalne in regionalne oblasti navaja kot najpomembnejše akterje pri izvajanju ciljev 20-20-20;[1]
 6. poudarja, da bi prehod na nizkoogljično gospodarstvo prinesel priložnosti za gospodarstvo in inovacije, prispeval h konkurenčnosti EU in okrepil zaposlovanje v sektorju okolju prijazne tehnologije;
 7. podpira predlog Evropske komisije za povečanje deleža izdatkov, povezanih s podnebjem, za vsaj 20 % v okviru prihodnjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 in predlog za vključitev ukrepov za energetsko učinkovitost v prihodnjo kohezijsko politiko;
 8. pozdravlja predlagani instrument za povezovanje Evrope in prednostne naloge EU glede infrastrukture na področju prometa, energije in telekomunikacij, ki bi ne le ustvarjale rast in delovna mesta, marveč tudi prispevale k okolju prijaznejšemu evropskemu gospodarstvu;
 9. izraža obžalovanje, da bo EU dosegla samo polovico 20-odstotnih ciljev, ter se zavezuje k ukrepom varčevanja energije v javnih stavbah, infrastrukturi, proizvodih in procesih;
 10. pozdravlja odziv na pobudo ELS za vzpostavitev teritorialnih paktov lokalnih in regionalnih oblasti za izvajanje strategije Evropa 2020, katerih cilj bo z učinkovitim partnerstvom med evropskimi, nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi zagotoviti, da bodo vse ravni prevzele prihodnje strategije, zlasti kar zadeva oblikovanje in izvajanje glavnih ciljev in vodilnih pobud strategije Evropa 2020;

  Javne stavbe, izdatki in infrastruktura
 11. opozarja na to, da se 60 % vse električne energije na svetu porabi za osvetljevanje javnih in komercialnih stavb, in zato poziva, da se gradbeništvu zagotovijo ustrezne regulativne in finančne spodbude za povečanje deleža stavb, ki jih prenovijo zaradi večje energetske učinkovitosti;
 12. priznava, da je največji potencial za prihranke pri energiji v stavbah, zlasti v prenovi javnih in zasebnih stavb z namenom povečanja energetske učinkovitosti materialov in naprav, uporabljenih v stavbah;
 13. poudarja potrebo po obsežnih, pa tudi gospodarsko trajnostnih naložbah v energetsko infrastrukturo na lokalni in regionalni ravni, pri tem pa je za javne stavbe treba zlasti zagotoviti sodobne in trajnostne standarde za energetsko učinkovitost;
 14. priporoča, da vse lokalne in regionalne oblasti svojim davkoplačevalcem in gospodarskim partnerjem zagotavljajo informacije o skupnih finančnih in zdravstvenih koristih, ki jih v skladu s priznanimi kazalniki energetske učinkovitosti prinaša prenova javnih stavb in infrastrukture;
 15. priporoča, da vse lokalne in regionalne oblasti svojim zaposlenim zagotavljajo informacije o pomenu trajnostne rabe virov energije – med drugim elektrike, vode in ogrevanja – ne le doma, marveč tudi v delovnem okolju;
 16. pozdravlja priložnost za ustvarjanje novih trgov za energetsko učinkovite tehnologije, storitve in okolju prijazne poslovne modele;

  Vloga regij in mest pri oblikovanju Evrope, gospodarne z viri
 17. poudarja odgovornost lokalnih in regionalnih oblasti za spodbujanje inovativnih modelov upravljanja, s pomočjo katerih bo mogoče spremeniti življenjske sloge državljanov, spodbuditi zanesljiva integrirana energetska omrežja ter posodobiti energetsko infrastrukturo EU;
 18. poudarja osrednjo vlogo lokalnih in regionalnih oblasti, ki nacionalnim in evropskim nosilcem odločanja dajejo obilo praktičnih nasvetov in primerov dobre prakse pri načrtovanju in izvajanju pobud energetske učinkovitosti, zlasti v zvezi z IKT in inovativnimi projekti;
 19. poudarja vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri krepitvi in spodbujanju miselnosti pri državljanih, usmerjene v spremembe, že od otroških let naprej, ko jih učijo, da ustrezna, odgovorna raba energetskih virov prispeva k premagovanju svetovnih izzivov, povezanih z iskanjem trajnostnih in okolju prijaznih rešitev za ohranjanje in obnavljanje naravne svetovne dediščine;
 20. v tem okviru poudarja pomen ozaveščanja s spodbujanjem dinamične uporabe informacijskih in komunikacijskih orodij; zato opozarja na tesno medsebojno povezanost med uporabo novih tehnologij, informacijskih orodij in socialnih omrežij ter neodvisnim in prostim dostopom do obsežnih informacij o koristih, ki izhajajo iz pravilne uporabe energetskih virov na področju zdravja, okoljske varnosti, boja proti podnebnim spremembam in velikih finančnih prihrankov;
 21. si prizadeva za večji obseg javno-zasebnih partnerstev in inovativnih modelov, ki vključujejo lokalne in regionalne oblasti ter raziskovalne inštitute (think tank) in podjetja na področju okolju prijazne in ekološke arhitekture, ter da se nameni posebna pozornost podjetnikom in MSP, saj so poglavitno gonilo raziskav in razvoja;
 22. poudarja, da javno-zasebni model pod vodstvom oblasti in v partnerstvu z univerzami in podjetji lahko vidno prispeva h krepitvi strokovnega znanja na področju energetske učinkovitosti, in sicer z izmenjavo projektov in dolgoročno vizijo v smeri bolj trajnostne prihodnosti, krepitve naložb in spodbujanja inovacij; priznava tudi, da mora biti usposabljanje v gradbeništvu bolj usmerjeno v energetsko učinkovitost;
 23. v tem okviru poziva Evropsko komisijo, naj podpre ustanavljanje nacionalnih, regionalnih in lokalnih agencij, ki se bodo ukvarjale z gospodarnostjo z viri, in razširi pristojnosti sedanjih agencij, da bodo zajemale razširjanje in zagotavljanje nasvetov oblastem, podjetjem, podjetnikom in državljanom;
 24. poudarja pomen načela dobrega upravljanja, po katerem so državljani vključeni v odgovorno upravljanje in rabo naravnih virov in katerega cilj je zagotoviti trajnost virov in ohranjanje njihove raznovrstnosti;
 25. izraža prepričanje, da je to načelo treba izvajati z uporabo upravljanja na več ravneh ter spoštovanjem načela subsidiarnosti in sorazmernosti, kar je pogoj za to, da se lokalnim in regionalnim oblastem v celoti prizna vloga dejavnih partnerjev pri izvajanju politik EU;

  Izvajanje v praksi
 26. poudarja vodilno vlogo lokalnih in regionalnih oblasti, ki letno porabijo več kot 17 % BDP EU, pri ustvarjanju energetsko učinkovite družbe s finančnimi naložbami, delovanjem z zgledom in spodbujanjem inovacij v njen nadaljnji razvoj;
 27. opozarja, da imajo lokalne in regionalne oblasti neposredni vpliv na državljane in da s konkretnimi ukrepi, kot je namestitev zatemnitvenih stikal v ulične svetilke ali pametnih števcev za uporabnike energije, pa tudi prenovo javnih stavb z vidika energetske učinkovitosti, že prispevajo k bolj trajnostni družbi;
 28. pozdravlja in podpira ambiciozne pobude na lokalni in regionalni ravni, ki so v skladu s tem uradnim prispevkom, in sicer Mariborsko izjavo ELS o Evropi, gospodarni z viri – Mesta in regije za energetsko učinkovitost v javnih zgradbah in infrastrukturi.

[1]              Michel Lebrun, oktober 2011.