About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Brindisi / 16 June 2017 / HR

Gradovi i regije razvijaju teritorijalnu transeuropsku prometnu mrežu

Deklaracija Kluba EPP-a pri Europskom odboru regija

Mi, članovi Kluba Europske pučke stranke pri Europskom odboru regija,

  1. uvažavamo da promet daje velik doprinos snažnom gospodarstvu EU-a jer potiče trgovinu i gospodarski rast te osigurava milijune radnih mjesta. Potičemo razvoj konkurentne prometne industrije EU-a promicanjem politika koje su sigurne, inovativne, učinkovite i ekološki prihvatljive. Stoga smatramo da unapređenje politike transeuropske prometne mreže pruža znatnu potporu za izgradnju i razvoj prometne infrastrukture diljem Europske unije te omogućuje jednostavnu, sigurnu i održivu mobilnost ljudi i robe.
  2. Također naglašavamo da planiranje, razvoj i djelovanje transeuropskih prometnih mreža (TEN-T) imaju značajnu ulogu u postizanju glavnih ciljeva Europske definiranih u strategiji Europa 2020. i Bijeloj knjizi o prometu iz 2011. te u ostvarivanju 10 prioriteta Junckerove Komisije, kao što su neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije.
  3. Podupiremo teritorijalnu politiku mreža TEN-T koja će osigurati dostupnost i povezivost u svim regijama Unije, čime će dodatno pridonijeti njihovu održivom gospodarskom rastu i dugotrajnoj konkurentnosti. Obvezujemo se stoga raditi na uspješnoj teritorijalnoj politici mreža TEN-T koja će povezivati zemlje od juga prema sjeveru i od istoka prema zapadu na cijelom europskom kontinentu te koja će zatvoriti praznine između nacionalnih prometnih mreža i ukloniti prepreke koje sprečavaju gospodarski razvoj naših regija i gradova.
  4. Naglašavamo da se teritorijalna politika mreža TEN-T može realizirati jedino propisnom primjenom načela uzlaznog višerazinskog upravljanja i supsidijarnosti uz sudjelovanje svih razina vlasti koje zajedno rade kao partneri. Nadalje, ustrajemo na potrebi boljeg uključivanja lokalnih i regionalnih vlasti koje su u mnogim slučajevima nadležne za održavanje prometne infrastrukture te koje su u tom svojstvu zastupljene u političkim, operativnim i tehničkim tijelima te tijelima za upravljanje provedbom infrastrukturnih projekata za potrebe mreža TEN-T. Međutim, od presudne je važnosti da države članice i Europska komisija i dalje imaju ulogu koordinatora u tom procesu.
  5. Obvezujemo se osiguravati stručno znanje i snažno političko vodstvo u cilju potpunog korištenja politike mreža TEN-T kao instrumenta za modernizaciju i širenje prometnih mreža za sve vrste prijevoza u svim dijelovima Europe. U tom smislu pozdravljamo financijsku i tehničku potporu iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) i drugih relevantnih inicijativa Unije, kao što su Europski fond za strateška ulaganja (EFSU), program INTERREG i program Obzor 2020.
  6. Snažno podržavamo ciljana javna i privatna ulaganja u prometnu infrastrukturu i sustave koji mogu imati znatne izravne i neizravne učinke na zapošljavanje u doba kada je nezaposlenost u nekim državama članicama EU-a i dalje visoka. Kako bi se to olakšalo, zalažemo se za veće sinergije između različitih instrumenata financiranja i doprinosa iz nadnacionalnih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih izvora, zajedno s javno-privatnim partnerstvima. Nadalje, naglašavamo potrebu jačanja sposobnosti lokalnih i regionalnih vlasti da se služe financijskim instrumentima koje im pruža Europska investicijska banka (EIB) kako bi osigurale ulaganja za ispunjavanje ciljeva politike.
  7. Svjesni smo da devet koridora u sklopu osnovne mreže ima predvodničku ulogu za provedbu instrumenta TEN-T. Međutim, ističemo da postoji manjak financijskih sredstava za razvoj lokalne i regionalne infrastrukture i infrastrukture malog kapaciteta u pograničnim i udaljenim područjima, a ta je infrastruktura od posebne važnosti za održivi razvoj europskih regija. U tu svrhu pozivamo na obnovu ekonomske obveze CEF-a povećanjem njegovih financijskih sredstava te djelomično poticanjem inicijativa za provedbu sveobuhvatnih mreža i sustava za povezivanje s koridorima osnovne mreže TEN-T kako bi se stvorile poveznice koje nedostaju.
  8. Podržavamo proširenje postojeće mreže TEN-T dovršenjem baltičko-jadranskog koridora, uključujući i proširenje na čitavom jonsko-jadranskom obalnom području do Brindisija s jedne strane, odnosno do južne Grčke s druge strane. Podržavamo poziv Europskog parlamenta zemljama sudionicama da usredotoče napore na provedbu projekata koji su pokriveni mrežom TEN-T i te na druge aktualne intervencije za proširenje mreže TEN-T na jugoistočnu Europu / istočnu jadransku obalu. Projekti kao što je autocesta na jadransko-jonskoj istočnoj obali, željeznička pruga za vlakove velikih brzina na talijanskoj obali Jadrana i drugi mogu premostiti postojeći infrastrukturni jaz u jadransko-jonskom području, i to jačanjem cestovnih, pomorskih i zračnih veza između istoka i zapada.