About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

24 October 2014 / FI

Innovatiivisia ratkaisuja Euroopan teollista renessanssia varten

Alueiden komitean EPP-ryhmän Badajozin seminaarin päätelmät

  • EUROOPAN TULEE NOUSTA TEOLLISTUNEEN MAAILMAN JOHTOON, sillä teollisuus on EU:n reaalitalouden ydin ja monien palvelusektorin aktiviteettien lähde. Alueiden komitean EPP-ryhmä katsoo, että EU:n tulisi olla tunnettu liiketoiminnan harjoittamiseen parhaiten soveltuvana paikkana ja säilyttää asemansa maailman suurimpana teollisuustuotteiden viejänä. Tämä on mahdollista vain, jos teollisuuden kilpailukykyä parannetaan merkittävästi ja jos työmarkkinauudistukset toteutetaan.
  • EUROOPPALAISISTA TEOLLISUUSTUOTTEISTA ON TULTAVA YHÄ KILPAILUKYKYISEMPIÄ, ja niiden on vastattava maapallon kasvavan ja vaurastuvan väestön tarpeisiin. Tämä edellyttää teollisuuden parempaa hallinnointia Euroopan alueilla, jotta voidaan varmistaa, että kilpailukyky on ensisijainen asia ja tärkein tavoite kaikessa poliittisessa toiminnassa. Paikallis- ja alueviranomaisten tulisi olla lakisääteisten vastuualojensa puitteissa mukana kaikissa teollisuuspolitiikan suunnittelu- ja täytäntöönpanovaiheissa monitasoisen hallinnon lähestymistavan mukaisesti.
  • EUROOPAN TULEE TURVATA TAVAROILLE, PALVELUILLE JA ENERGIALLE VAHVAT SISÄMARKKINAT, joilla torjutaan työttömyyttä ja tuetaan palkitsevaa työelämää tavoittelevia kansalaisia nykyistä paremmin oikeudenmukaisen verotuksen, byrokratian vähentämisen ja kestäväpohjaisten hyvinvointijärjestelmien avulla. Uskaltaakseen investoida yritykset tarvitsevat vakautta ja ennustettavuutta oikeudellisen varmuuden takeeksi. Euroopan teollisuuden kannalta olennaista ovat kilpailukykyiset energiahinnat ja energiariippuvuuden vähentäminen. Tämä vaatimus voidaan täyttää sekä paikallis- ja aluetasolla että valtakunnallisella ja EU:n tasolla joustavan ja poliittisesti kunnianhimoisen sääntelyn avulla. AK:n EPP-ryhmä tukee vaihtoehtoisten rahoituslähteiden etsimistä; niitä ovat esimerkiksi joukkorahoitus, riskipääoma ja muut innovatiiviset välineet, joilla päästään irti perinteisestä pankkilainariippuvuudesta. Käyttämällä vahvempia sisämarkkinoita ponnahduslautana EU voi myös vauhdittaa ulkomaankauppaohjelmaansa vastavuoroisuuden hengessä alue- ja makroaluetason yhteistyön pohjalta. Yhteisenä tavoitteena on nostaa teollisuuden osuus 20 prosenttiin suhteessa bkt:hen vuoteen 2020 mennessä.
  • INNOVOINTI ON KESKEINEN VASTAUS EUROOPAN TEOLLISUUDEN TARPEISIIN. Perinteisiä EU:n teollisuudenaloja tulisi uudistaa jäsenvaltioiden välisen kokemusten ja osaamisen vaihdon kautta. Tehostamalla lisäksi tutkimus- ja kehittämistyötä jäsenvaltioissa avataan tietä uusille innovaatioille, jotka ovat tarpeen rakenneuudistusten toteuttamiseksi kaikkien teollisuudenalojen tietyillä sektoreilla. Koheesiorahastoissa ja Horisontti 2020 -ohjelmassa on keskityttävä kilpailukykyä parantaviin investointeihin, jotka kohdistuvat esimerkiksi rajatylittävään energia-, liikenne- ja digitaali-infrastruktuuriin, sekä maiden välisen yhteistyön mahdollistamiseen, tuotantoketjujen yhdentämiseen ja EU:n sisäisen kaupan kehittämiseen.
  • TEOLLISUUDEN KEHITTÄMISTÄ JA INNOVOINTIA PIDETÄÄN PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ OSALLISTAVAN JA KESTÄVÄPOHJAISEN ALUEELLISEN KASVUN POHJANA. Yhteys teollisuuden ja teknologian kehityksen ja alueellisen kasvun välillä on olennainen EU:n talouden elpymisen ja laajentumisen näkökulmasta. AK:n EPP-ryhmä on vakuuttunut siitä, että keskeinen osatekijä EU:n teollisuuspoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa on alueellinen älykkään erikoistumisen politiikka, joka perustuu alueen erityispiirteiden ja innovaatio- ja kasvumahdollisuuksien systemaattiseen analyysiin. Aluetason poliittisten päättäjien tulisikin edistää alueidensa osaamista tietyillä erikoisaloilla ja avainteknologioissa, tukea teollisuuspolitiikan suunnittelua, täytäntöönpanoa ja arviointia koskevan keskustelun toimivaa koordinointia valtiotason kanssa ja parantaa käytännön toimenpiteiden hallinnoinnin laatua ja tehokkuutta. Pitkäkestoiset, pysyvät julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelyt ovat olennaisen tärkeitä välineitä EU:n teollistamis- ja uudelleenteollistamisprosessin onnistumiseksi. Teollisuuden tulee auttaa älykkään erikoistumisen kehittämisstrategian suunnittelussa kartoittamalla tarvittavissa arvoketjuissa ilmeneviä puutteita eri alueilla ja toiminta-aloilla ja tuomalla esille markkinoiden kehittämiseen tarvittavia sääntelytoimia. Euroopan teollisuuden on kiinnitettävä erityistä huomiota alueiden välisiin, valtioiden rajat ylittäviin ja toimialojen välisiin mahdollisuuksiin.
 • EUROOPAN TULEE OLLA ETURINTAMASSA TEOLLISUUDEN UUDESSA DIGITAALIVALLANKUMOUKSESSA, jonka ansiosta kansalaiset ja teollisuuden uranuurtajat saavat työskennellä ja elää dynaamisessa, teknologiavetoisessa maailmassa. AK:n EPP-ryhmä on vakuuttunut rakenteellisen uudistuksen tarpeesta ja tarpeesta parantaa teollisuuden reagointikykyä kilpailuympäristössä, joka on syntynyt globalisaatiosuuntauksen yhä voimistuessa markkinoilla ja digitalisaation yleistyessä kaikilla talous- ja finanssisektoreilla. Euroopan alueiden ja kuntien on laadittava ja pantava toimivalta-alueellaan täytäntöön sääntelykehys, joka kannustaa innovointiin ja tieto- ja viestintätekniikkainvestointeihin kaikilla talouden aloilla. EU:n paluu maailmanlaajuiseksi innovaattoriksi saa aikaan myönteisen kehityksen, joka johtaa tuottavuuden kasvuun, talouskasvuun ja uusiin työpaikkoihin.