About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

24 October 2014 / HU

Innovatív megoldások az európai ipar újjászületéséhez

A Régiók Bizottságán belül működő EPP-csoport Badajozban tartott szemináriumának következtetései

  • EURÓPÁNAK VEZETŐ SZEREPET KELL BETÖLTENIE AZ IPARBAN VILÁGSZINTEN; az ipar jelenti az uniós reálgazdaság gerincét, és a szolgáltatási szektorban végzett tevékenységek nagy részéhez is az ipar jelenti a kiindulópontot. A Régiók Bizottsága EPP-csoportja szerint el kell érni, hogy az EU-ban legyen a legjobb az üzleti környezet, és hogy továbbra is az EU legyen a feldolgozott termékek legnagyobb exportőre a világon. Ez csak úgy érhető el, ha jelentős mértékben javítunk az uniós ipar versenyképességén és véghezvisszük a munkaerő-piaci reformokat.
  • EL KELL ÉRNI, HOGY EGYRE VERSENYKÉPESEBBEK LEGYENEK AZ EURÓPAI IPARI TERMÉKEK, amelyekkel kielégíthetőek a világ növekvő és egyre tehetősebb népességének igényei. Ehhez az európai régiókban hatékonyabbá kell tenni az ipar irányítását annak érdekében, hogy a versenyképesség  valamennyi politikaterületen kiemelt feladat és fő célkitűzés legyen. Jogi felelősségi köreiken belül az iparpolitika kialakításának és végrehajtásának minden szakaszába be kell vonni a helyi és regionális önkormányzatokat.
  • EURÓPÁNAK MEG KELL ERŐSÍTENIE AZ ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ ENERGIA HATÉKONY BELSŐ PIACÁT, ahol korrekt adórendszerekkel, a bürokrácia megszüntetésével és fenntartható szociális jóléti rendszerekkel kezelik a munkanélküliség problémáját és nyújtanak segítséget a kifizetődő munkát keresőknek. Ahhoz, hogy beruházzanak az ipar területén, a vállalkozásoknak jogbiztonságot garantáló stabilitásra és kiszámíthatóságra van szükségük. Mindenképpen versenyképes energiaárakat kell biztosítani az európai iparágakban, illetve egyre nagyobb energia-önellátást kell elérni. Rugalmas és politikailag ambiciózus szabályozásokkal mindez helyi és regionális, illetve nemzeti és uniós szinten is elérhető. Az RB EPP-csoportja támogatja, hogy olyan alternatív finanszírozási források után nézzenek, mint a közösségi finanszírozás, a kockázati tőke vagy egyéb innovatív eszköz, amelyek révén szakítani lehet azzal a hagyománnyal, hogy a gazdaság finanszírozása a banki hitelezéstől függjön. A megerősített egységes piac lehetőségeit kihasználva, a regionális és makroregionális együttműködésre épülő kölcsönösség jegyében az EU elmélyítheti külkereskedelmi politikáját is. Ezen a téren az a közös cél, hogy az ipar szerepe annyira megnőjön, hogy 2020-ra a GDP 20%-át adja.
  • AZ INNOVÁCIÓ JELENTI AZ EGYIK LEGJOBB MEGOLDÁST AZ EURÓPAI IPAR PROBLÉMÁIRA; a tapasztalatok és az ismeretek tagállamok közötti megosztásával modernizálni kell a hagyományos uniós iparágakat. Amennyiben emellett megerősítik a kutatást és a fejlesztést a tagállamokban, akkor egyenes út vezet az innovatív ötletekhez, amelyek pedig ahhoz kellenek, hogy minden iparágon belül strukturális reformokat lehessen végrehajtani. A kohéziós alapok és a Horizont 2020 forrásait a versenyképesség javítására kell fordítani, fokozva a beruházásokat például a határokon átnyúló energiaellátás, a közlekedés és a digitális infrastruktúra terén, illetve lehetővé téve az országok közötti együttműködést, az ellátási csatornák integrációját és az EU-n belüli intenzívebb kereskedelmet.
  • AZ IPAR FEJLESZTÉSÉVEL ÉS AZ INNOVÁCIÓVAL HOSSZÚ TÁVON BIZTOSÍTANI LEHET AZ INKLUZÍV ÉS FENNTARTHATÓ GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST; az ipari és technológiai növekedés és a területi fejlődés közötti kapcsolat nagyon fontos az EU gazdasági fellendülése és fejlődése szempontjából. Az RB EPP-csoportja úgy véli, hogy az iparral kapcsolatos uniós ambíciókat elsősorban az intelligens szakosodásra vonatkozó regionális politikával lehet támogatni, amelynek alapja a meglévő regionális sajátosságok, illetve az innovációs és növekedési lehetőségek módszeres elemzése. Ezért a regionális politikai döntéshozóknak biztosítaniuk kell, hogy a hozzájuk tartozó térségben bővüljenek a speciális ágazati kérdésekkel és a kulcsfontosságú technológiákkal kapcsolatos ismeretek. Emellett mindent meg kell tenniük azért, hogy az iparpolitikák kidolgozása, végrehajtása és kiértékelése során zökkenőmentes legyen a koordináció a nemzeti szinttel, valamint javítaniuk kell a helyi szintű irányításon és az ott hozott intézkedések hatékonyságán. A hosszú távra szóló köz-magán partnerségek nagyon fontos eszközt jelentenek az uniós iparosítási, illetve újraiparosítási folyamat sikerre vitelében. Az egyes iparágaknak hozzá kell járulniuk egy intelligens szakosodásra épülő fejlesztési stratégia kidolgozásához azzal, hogy segítenek feltárni, hogy hol mutatkoznak hiányosságok az értékláncokban a különböző régiókban és szakterületeken, és hogy milyen szabályozási intézkedésekre van szükség a piac fejlődéséhez. Az európai ipar területén kiemelt figyelmet kell fordítani a régiókon, határokon és ágazatokon átnyúló lehetőségekre.
  • EURÓPÁNAK ÉLEN KELL JÁRNIA AZ ÚJ IPARI DIGITÁLIS FORRADALOM TERÉN, ahol a polgárok és az ipar úttörő szereplői egy dinamikus és technológiaalapú világban dolgozhatnak és élhetnek. Az RB EPP-csoportja szilárdan hisz abban, hogy strukturális reformokra van szükség, az iparnak pedig jobban és gyorsabban kell tudnia reagálni abban a versenykörnyezetben, amelyet a piacok növekvő globalizációja, illetve a gazdasági és pénzügyi ágazatok egyre nagyobb digitalizációja jellemez. Az európai régióknak és városoknak olyan szabályozási keretet kell kialakítaniuk és a gyakorlatba átültetniük, amely területükön a gazdaság minden részén ösztönzi az innovációt és az ikt-kba irányuló beruházásokat. Amennyiben az EU globális szinten ismét vezető szerepet fog betölteni az innováció terén, akkor az beindítja a termelékenységnövekedés–gazdasági növekedés–munkahelyteremtés virtuális körforgását.