About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

22 May 2015 / PL

INNOWACJE SPOŁECZNE W ZAKRESIE ŻYWNOŚCI I ENERGII Przyszłość inwestycji regionalnych

Wnioski z posiedzenia wyjazdowego Grupy EPL w Europejskim Komitecie Regionów, które odbyło się w Mediolanie

  1. SOLIDNY WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKICH SYSTEMÓW PRODUKCJI ŻYWNOŚCI: Produkcja żywności musi tworzyć więzi między hodowcami, plantatorami i producentami a osobami, które kupują, przygotowują i spożywają żywność. Apelujemy zatem do państw członkowskich i instytucji europejskich o przywrócenie silnego powiązania między producentami i konsumentami poprzez położenie nacisku na wsparcie produkcji lokalnej i krótkich łańcuchów wprowadzania do obrotu, a także poprzez podkreślenie wartości lokalnej i regionalnej specyfiki. Zmniejszenie odległości między miejscem produkcji żywności a konsumentem przyniosłoby nie tylko korzyści gospodarcze, lecz prowadziłoby również do ograniczenia emisji i pomogłoby Europie w realizacji jej ambitnych celów w dziedzinie zmiany klimatu.
  2. KSZTAŁCENIE I LEPSZA KOMUNIKACJA NA RZECZ ZDROWEJ I ZBILANSOWANEJ DIETY: Na niektórych obszarach Unii Europejskiej ponad 7% ludności cierpi na chroniczny niedobór kalorii, a co trzecie dziecko w wieku 6–9 lat w całej UE – na nadwagę lub otyłość. Ponadto w niektórych częściach UE całkowite spożycie energii jest odpowiednie, lecz dieta jest monotonna i źle zbilansowana, co powoduje poważne niedobory żywieniowe. Jako politycy lokalni i regionalni gotowi jesteśmy podjąć się edukowania obywateli, promowania i inicjowania w szkołach kampanii społecznych i edukacyjnych na rzecz zdrowej, zbilansowanej diety opartej przede wszystkim na produktach lokalnych oraz na rzecz ograniczenia marnotrawstwa żywności. Pragniemy zwłaszcza podkreślić, iż dla uzyskania pozytywnych wyników edukowanie na temat zdrowej i zbilansowanej diety należy rozpoczynać już w okresie ciąży, jako że rodzice oczekujący dziecka szczególnie chętnie poszukują wiedzy o wszystkim, co przysłuży się zdrowiu i dobru ich potomstwa. Popieramy postulat Parlamentu Europejskiego, by rok 2016 został ogłoszony Europejskim Rokiem przeciw Marnotrawstwu Żywności.
  3. NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA W SYSTEMIE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI: Podkreślamy, że badania naukowe stanowią okazję do połączenia w sektorze spożywczym innowacji z tradycją, zważywszy, że wiele produktów żywnościowych uznawanych jest za dziedzictwo publiczne i kulturowe. Apelujemy o rozwój badań i innowacji w tym sektorze, zwłaszcza w celu wypracowania nowatorskich metod produkcji w lokalnych gospodarstwach rolnych, a także technologii przetwarzania i pakowania. Zachęcamy, by państwa członkowskie wspierały producentów lokalnych i ekologicznych w podejmowanych przez nich inwestycjach w nowoczesne technologie przetwarzania żywności z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa żywności, zachowaniu tradycji kulinarnych i o ochronie modelu działalności gospodarczej drobnych producentów i rzemieślników. Musimy zwiększyć zaufanie konsumentów do produktów ekologicznych, usunąć przeszkody na drodze do zrównoważonego rozwoju produkcji ekologicznej i lokalnej, ulepszyć wewnętrzny rynek rolno-spożywczy i wewnętrzny rynek produktów rybnych, a także zapewnić niedyskryminującą konkurencję dla rolników i uczestników rynku, co zapewni zróżnicowany, przyjazny dla rynku dostęp do żywności.
  4. FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH (MŚP) INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE ŻYWNOŚCI I ENERGII: Podkreślamy, że MŚP są podstawą gospodarki UE i wnoszą zasadniczy wkład we wzrost i zatrudnienie w naszych regionach i miastach. Jednak ze względu na utrudniony dostęp do finansowania innowacyjne MŚP inwestujące w projekty w dziedzinie żywności i czystej energii wymagają wsparcia, by mogły uwolnić swój potencjał i przyciągnąć międzynarodowych inwestorów. Musimy zatem stworzyć warunki, w których jak najwięcej MŚP, niezależnie od wielkości, będzie otrzymywać finansowanie od rynków kapitałowych, nie polegając wyłącznie na bankach. Apelujemy o stworzenie silnej synergii między polityką spójności, Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych i instrumentem MŚP ustanowionym w ramach programu „Horyzont 2020”, by stworzyć ekosystemy przedsiębiorczości. Musimy uprościć i usprawnić procedury uzyskiwania przez MŚP dostępu do środków UE. Wzywamy MŚP w sektorze spożywczym i energetycznym, by skutecznie wykorzystały dostępne środki na rozwój lokalnych społeczności i inicjowanie nowej działalności gospodarczej, dbając jednocześnie o wyżywienie wszystkich ludzi na naszej planecie i zapewniając energię do życia.
  5. INTELIGENTNE MIASTA I ZMODERNIZOWANE OBSZARY WIEJSKIE NA RZECZ NISKOEMISYJNEJ I ZASOBOOSZCZĘDNEJ GOSPODARKI: Wiele regionów i miast UE ma odpowiednie kompetencje i budżet, by inwestować w innowacje, zwłaszcza poprzez opracowywanie i wdrażanie strategii inteligentnej specjalizacji. Podkreślamy potrzebę wzmocnienia powiązań między różnymi sektorami związanymi z żywnością i energią, takimi jak leśnictwo, zasoby morza, woda, odpady, rolnictwo, zmiana klimatu i użytkowanie gruntów, które odgrywają kluczową rolę w zielonej gospodarce. Innowacyjna lokalna produkcja żywności i energii prowadzi nie tylko do tworzenia nowych miejsc pracy na szczeblu lokalnym i rozwoju nowych umiejętności w sektorze zaawansowanych technologii, lecz może również zapobiegać wyludnianiu czy też nadmiernej presji demograficznej w miastach. Domagamy się silniejszych powiązań między lokalnymi producentami, konsumentami i obszarami pochodzenia, gdyż lokalna produkcja i konsumpcja jest korzystna dla wzrostu oraz rozwoju gospodarczego i społecznego naszych regionów. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że rosnąca popularność produktów ekologicznych w żadnym wypadku nie może prowadzić do osłabienia kontroli i niewłaściwej interpretacji standardowych przepisów z zakresu bezpieczeństwa.
  6. REGIONY I MIASTA UE PROMUJĄCE ZRÓWNOWAŻONE SPOŁECZEŃSTWA: Świat się szybko zmienia w związku z wyzwaniami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi. Wzrost demograficzny, przesunięcia geopolityczne, zmiana klimatu i szybki postęp technologiczny wymagają reorganizacji społeczeństw, tak by stały się bardziej zrównoważone. Miasta i regiony UE łączą siły, by poprawić jakość życia wszystkich Europejczyków, pobudzić lokalny wzrost gospodarczy z poszanowaniem różnorodności biologicznej, a także złagodzić zmianę klimatu i przystosować się do niej poprzez opracowanie przyszłościowych modeli produkcji i konsumpcji żywności oraz produkcji i zużycia czystej energii. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że Expo 2015 „Wyżywić planetę: energia do życia” zbiega się w czasie z Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju oraz docelowym terminem realizacji ośmiu milenijnych celów rozwoju w zakresie eliminacji ubóstwa i głodu oraz zapewnienia zrównoważenia środowiskowego.
  7. W KIERUNKU INTELIGENTNEJ TRANSFORMACJI SEKTORA ENERGETYKI: Jako pochodzący z wyboru przedstawiciele świadczący usługi dla obywateli, odgrywamy kluczową rolę w opracowywaniu inteligentnego podejścia do realizacji celów energetycznych i klimatycznych do 2030 r., które nadają kształt przyszłym społeczeństwom. Zgodnie z naszymi kompetencjami aktywnie przyczyniamy się do przemiany energetyki, wspierając inteligentne budownictwo oraz zapewniając ekologiczny system oświetlenia publicznego, transport przyjazny dla klimatu i środowiska, a także skuteczne usługi związane z gospodarką wodną i gospodarką odpadami. Niezbędne są dalsze badania i innowacje w dziedzinie efektywności energetycznej, zwłaszcza w celu modernizacji infrastruktury energetycznej oraz stworzenia inteligentnych sieci na szczeblu lokalnym i regionalnym, które w inteligentny sposób łączą producentów, konsumentów i prosumentów (zajmujących się produkcją i konsumpcją). Apelujemy o rozpowszechnienie produkcji energii na małą skalę i jej skuteczne włączenie do systemu dystrybucyjnego. Postulujemy nowy technologiczny i organizacyjny system produkcji, dystrybucji i zużycia energii gwarantujący zrównoważone, konkurencyjne i pewne dostawy energii po przystępnej cenie dla obywateli, społeczności i przedsiębiorstw.
  8. PROPAGOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DOBRYCH PRAKTYK: Jesteśmy zaangażowani we wspieranie i rozpowszechnianie lokalnych i regionalnych najlepszych praktyk w zakresie innowacyjnych procesów produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności oraz produkcji, dystrybucji i zużycia energii. Musimy zwiększyć świadomość i akceptację społeczną, edukując obywateli w dziedzinie żywienia i zachęcając ich do przyjęcia dobrych nawyków, którym towarzyszyłoby wydajniejsze wykorzystanie energii i innych zasobów. Stanowczo popieramy postulat zawarty w „Karcie mediolańskiej”, by wskazać najlepsze praktyki i kierunki polityki publicznej spełniające wymogi lokalne i regionalne, zmierzające do rozwoju bezpiecznych i sprawnie funkcjonujących systemów produkcji i dystrybucji żywności, a także zrównoważonych modeli energetycznych w celu zarządzania usługami publicznymi oraz projektami publicznymi ukierunkowanymi na przedsiębiorstwa ekologiczne.