About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

21 October 2015 / PL

Kongres Statutowy Grupy EPL (2015) – Realizacja inwestycji UE w regionach i miastach

Deklaracja przyjęta na posiedzeniu wyjazdowym Grupy EPL Europejskiego Komitetu Regionów, które odbyło się 21 października 2015 r. w Madrycie

Władze lokalne i regionalne, odpowiedzialne za ponad 70 % inwestycji publicznych, pełnią zasadniczą funkcję we wspieraniu projektów inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, dbają o to, by publiczne i prywatne środki finansowe dotarły do gospodarki realnej i tym samym stwarzają optymalne warunki dla inwestycji bez generowania dodatkowego zadłużenia. Inwestycje UE powinny przyczyniać się do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Europie. Wszystkie poziomy sprawowania rządów powinny dążyć do poprawy zarządzania gospodarczego, przejrzystości i skuteczności wydatków publicznych, tak aby osiągnąć w terenie wymierne wyniki w zakresie wzrostu i zatrudnienia.

 

Regiony i miasta UE usprawniają inwestycje w UE

 1. Przyczyniamy się do poprawy przewidywalności regulacyjnej i warunków ramowych, a także do usuwania barier w dostępie do lokalnych pośredników, takich jak banki, fundusze venture capital, fundusze innowacyjne i badawcze, z myślą o przyciągnięciu kapitału prywatnego i inwestycji, zwłaszcza dla MŚP, które w wymiarze lokalnym tworzą dwa z trzech stabilnych miejsc pracy w sektorze prywatnym i które gwarantują najlepsze zatrudnienie i jakość pracy. Podejmujemy reformy strukturalne i poprzez zarządzanie długiem i rozsądne wydatkowanie wspieramy odpowiedzialność budżetową.
 2. Popieramy zmniejszanie luki inwestycyjnej oraz zadbanie o to, by wszystkie regiony, w tym te, które pozostają w tyle pod względem rozwoju gospodarczego i mają gorsze położenie geograficzne, zamieniły się w proaktywne podmioty w celu zwiększenia spójności w całej UE.
 3. Z chęcią przyczynimy się do lepszej koordynacji budżetów na wszystkich poziomach sprawowania rządów – europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym – w celu maksymalnego wykorzystania inwestycji i osiągnięcia wymiernych wyników w terenie. Apelujemy o koordynację i spójność między instrumentami na poziomie UE i innymi źródłami wsparcia finansowego ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), krajowych banków prorozwojowych i regionalnych banków rozwoju, a także wzywamy do włączenia samorządów terytorialnych w wielopoziomowe konsultacje.
 4. Zobowiązujemy się do poprawy zdolności administracyjnej i umiejętności z zakresu sprawowania rządów związanych z planowaniem strategicznym, tak by powiązać specyfikę i atuty konkurencyjne poszczególnych regionów i miast z innymi odnośnymi zaangażowanymi stronami i opracować strategie inwestycyjne dostosowane do konkretnych potrzeb.
 5. Kierujemy się wynikami działalności i wzywamy do większej wymiany dobrych praktyk, wzajemnej oceny, wzajemnego uczenia się i opracowania programów zwiększania świadomości, kursów oraz szkoleń dla regionalnych i lokalnych administratorów publicznych odpowiedzialnych za planowanie, wdrażanie i rozliczanie instrumentów finansowych.

  Rozwiązania finansowe dostosowane do potrzeb i potencjału lokalnych gospodarek
 6. Apelujemy o dostosowane do potrzeb rozwiązania finansowe, przede wszystkim w dziedzinie infrastruktury szerokopasmowej i sieci energetycznych, odnawialnych źródeł energii i mikroprzedsiębiorstw, rozwoju obszarów miejskich, transportu, edukacji, badań i innowacji.
 7. Chcemy strategii inwestycyjnej obejmującej instrumenty finansowe, opartej na popieranej przez EPL zasadzie społecznej gospodarki rynkowej oraz koncentrującej się raczej na osiąganiu długofalowych korzyści dla gospodarki UE niż rozliczaniu udzielonego wsparcia.
 8. Potrzebujemy płynnej, stabilnej i zróżnicowanej unii rynków kapitałowych, aby wspierać firmy i przedsiębiorców tworzących innowacje, wzrost i miejsca pracy w naszych regionach i miastach.
 9. Chcemy, aby instrumenty finansowe w postaci pożyczek, kapitału własnego i gwarancji były przejrzyste, rozliczalne i dostępne na bardziej korzystnych warunkach niż standardowe pożyczki handlowe, skoro coraz częściej korzysta się z nich w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W tym kontekście popieramy także udzielanie gwarancji UE na projekty finansowane przez EBI.
 10. Apelujemy o właściwe wsparcie finansowe dla projektów małej skali i klastrów projektów na poziomie lokalnym i regionalnym, gdyż przyczyniają się one do tworzenia wzrostu i zatrudnienia w społecznościach lokalnych. Opowiadamy się przeciwko koncentracji terytorialnej.
 11. Pragniemy uproszczenia procedur i przyspieszenia wdrażania jakościowych projektów unijnych, a także wzywamy do priorytetowego potraktowania MŚP oraz spółek o niskiej lub średniej kapitalizacji. Mając na uwadze fakt, że stanowią one podstawę gospodarki UE, apelujemy o większą elastyczność opcji finansowania ich kapitału obrotowego.
 12. Wzywamy Komisję Europejską do uwzględnienia władz lokalnych i regionalnych w następnej analizie wzrostu gospodarczego jako faktycznych partnerów biorących udział w opracowywaniu i wdrażaniu krajowych programów reform, których realizacji powinny towarzyszyć porozumienia w sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów.
 13. Podkreślamy, że Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) uzupełnia inne instrumenty budżetowe i powinien zostać skierowany do obszarów, które obecnie są niedofinansowane. Chcemy zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w ramach EFIS, zwłaszcza w serię projektów i Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, abyśmy przy wyborze, wspieraniu projektów oraz zarządzaniu nimi mogli podzielić się naszą wiedzą.
 14. Apelujemy o solidne synergie między EFIS a europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi poprzez współfinansowanie projektów korzystających z instrumentów finansowych bądź dofinansowania, tak aby uniknąć dublowania zadań i zadbać o większą elastyczność łączącą fundusze i finansowanie. Wzywamy do rozszerzenia zakresu wyłączenia zawartego w pakcie na rzecz stabilności i wzrostu na wszystkie projekty europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
 15. Apelujemy o solidną kolegialną współpracę między Komisją, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i samorządami terytorialnymi, tak aby inwestycje unijne w regionach i miastach sprzyjały dobrobytowi i dobrostanowi obywateli europejskich dziś i w przyszłości.