About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

01 June 2012 / SL

Krepitev teritorialne konkurenčnosti Trajnostni turizem kot gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest

Osnutek izjave Evropske ljudske stranke v Odboru regij

Skupina Evropske ljudske stranke v Odboru regij:

 1. poudarja, da turizem pomembno vpliva na prizadevanja EU za podporo rasti in ustvarjanju delovnih mest, saj Evropa ostaja prva turistična destinacija na svetu, turizem pa je njen tretji socialno-gospodarski sektor; skupaj s povezanimi industrijskimi grozdi in storitvami turizem lahko ustvari do 10 % evropskega BDP in zagotovi približno 12 % vseh delovnih mest;
 2. pozdravlja evropsko razsežnost turizma, ki se je z Lizbonsko pogodbo okrepila, in poudarja pomen spodbujanja konkurenčnosti v turizmu;
 3. izraža obžalovanje, da se turistični sektor v Evropi trenutno spoprijema z gospodarsko krizo, vendar opozarja na potencial rasti tega sektorja, saj je v zadnjih desetih letih rast zaposlovanja v turizmu višja kot v drugih gospodarskih panogah, kar prispeva k oživljanju gospodarstva v več državah članicah;
 4. meni, da mora nova vloga turizma v Evropi voditi k večji podpori vsem akterjem v turistični industriji, tudi lokalnim in regionalnim oblastem, in sicer s spodbujanjem naložb v trajnostno turistično politiko v skladu z načeli gospodarske, družbeno-kulturne in okoljske trajnosti ter ob spoštovanju lokalnih in regionalnih posebnosti;
 5. meni, da imajo evropske lokalne in regionalne oblasti bistveno vlogo pri razvoju visokokakovostnega, trajnostnega turizma in da bi upravljanje na več ravneh moralo biti glavno orodje za nadaljnje spodbujanje sodelovanja v sektorju;

  Ustvarjanje konkurenčnega turizma: izvajanje strategije Evropa 2020
 6. poudarja tesno povezavo med razvojem turističnega sektorja in strategijo Evropa 2020, saj turizem pomeni priložnost za vlaganje v trajnostni razvoj ter pobude in politike gospodarskega in socialnega vključevanja;
 7. poudarja prizadevanja EU za opredelitev visokokakovostnih destinacij s pomočjo portala Evropske destinacije odličnosti (EDEN), ki temelji na politikah trajnostnega razvoja, in poziva, naj te destinacije med seboj sodelujejo z izmenjavo najboljših praks in strategijo vzajemnega partnerstva ter z vzpostavitvijo evropske mreže za turistično odličnost;
 8. spodbuja razvoj evropske oznake kakovosti turizma kot instrumenta za spodbujanje lokalnih posebnosti – tudi tistih, ki so povezane s kmetijstvom in gastronomijo – in sredstva za utrditev podobe Evrope kot “znamke” za preostali svet;
 9. poziva k praktičnim ukrepom za spodbujanje tehnoloških inovacij v turističnem sektorju kot del digitalne agende za Evropo in posebej opozarja na prispevek malih in srednje velikih podjetij, ki prevladujejo v tej panogi in potrebujejo podporo, da lahko v celoti izkoristijo priložnosti, ki se pojavljajo na enotnem digitalnem trgu; poudarja tudi pomen javno-zasebnih partnerstev na tem področju;
 10. poleg pomena partnerstva med javnimi in zasebnimi organi poudarja pomen vzpostavitve partnerstev z nevladnimi organizacijami, univerzami ter centri za raziskave in razvoj, da se spodbujajo inovacije v turizmu;
 11. priporoča spodbujanje trajnostnega in odgovornega razvoja turizma z vključevanjem, ohranjanjem in podpiranjem nesnovne kulturne dediščine in premoženja z inovativnimi oblikami oblikovanja politik ter meni, da mora to postati del evropske strategije za turizem in temeljna sestavina privlačnosti lokalne in regionalne ravni;
 12. podpira uporabo kulturnih festivalov velikega obsega in dogodkov, kot je pobuda evropskih prestolnic kulture, ki mestom nudi možnosti za naložbe v infrastrukturo in ima zato lahko trajni učinek na njihovo kakovost ter privlačnost teh turističnih destinacij kot krajev, primernih za bivanje in delo;
 13. poudarja, da bi bilo kohezijsko politiko in druge evropske finančne vire treba uporabiti v podporo turizmu v mestih in regijah EU tako za projekte financiranja, ki prispevajo k razvoju turistične industrije, infrastrukture, prometa in ohranjanja narave, kot tudi za usposabljanje in boljšo uveljavitev umetnosti, kulture in kreativne industrije;
 14. podpira izmenjavo najboljših praks, izmenjavo sinergij in vzpostavitev platform za sodelovanje pri upravljanju turizma in načrtovanju s pomočjo evropskih instrumentov, kot so evropska združenja za teritorialno sodelovanje ali več tematskih mrež, kot so pretekle, sedanje in prihodnje evropske prestolnice culture;

  Družbeni izzivi v EU
 15. poudarja, da razvoj turizma lahko lokalnim in regionalnim oblastem pomaga pri spoprijemanju z izzivi, povezanimi z industrijskim zatonom ali propadanjem predmestij in podeželja, ter da lahko tudi pomeni oprijemljiv način, kako preoblikovati in poživiti območja, zaznamovana s socialnim izključevanjem, priseljevanjem in širjenjem mest;
 16. poudarja pomen koncepta turizma za vse, ki spodbuja mobilnost in socialno vključevanje za vse socialne in starostne skupine in ljudi s telesnimi in duševnimi boleznimi ter v turističnih krajih zagotavlja dodaten prihodek zlasti zunaj največjih dopustniških obdobij;
 17. priznava, da turizem mora odgovoriti na globalne izzive, povezane s podnebnimi spremembami. Podpira lokalne in regionalne oblasti ter zasebni sektor v prizadevanjih za spodbujanje zelenih in trajnostnih turističnih alternativ, povezanih s kmetijstvom in ohranjanjem naravnega okolja.