About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Brindisi / 16 June 2017 / PL

Miasta i regiony tworzą terytorialną transeuropejską sieć transportową

Deklaracja Grupy EPL w Europejskim Komitecie Regionów

My, członkowie Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Europejskim Komitecie Regionów:

  1. Uznajemy, że transport ma duże znaczenie dla dobrobytu gospodarczego UE: generuje handel, sprzyja wzrostowi gospodarczemu i zapewnia miliony miejsc pracy. Zachęcamy do rozwoju konkurencyjnego unijnego sektora transportu dzięki wspieraniu pewnej, innowacyjnej, skutecznej i przyjaznej dla środowiska polityki. Jesteśmy zdania, że polityka dotycząca transeuropejskiej sieci transportowej w istotnym stopniu przyczynia się do budowania i rozwoju infrastruktury transportowej w całej UE, umożliwiając niezakłóconą, bezpieczną i zrównoważoną mobilność osób i towarów.
  2. Zwracamy także uwagę, że planowanie, rozwój i eksploatacja transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) odgrywa zasadniczą rolę w osiąganiu najważniejszych celów Unii Europejskiej określonych w strategii „Europa 2020”, białej księdze w sprawie transportu 2011 oraz 10 priorytetach Komisji Junckera, takich jak sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego i wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
  3. Wspieramy terytorialną politykę TEN-T, która zapewni wszystkim regionom UE dostępność i łączność, tym samym przyczyniając się do ich dalszego zrównoważonego wzrostu gospodarczego i długofalowej konkurencyjności. Dlatego też zobowiązujemy się do promowania terytorialnej polityki TEN-T, która łączy kraje na całym kontynencie, z południa na północ i z zachodu na wschód, zmniejsza różnice między krajowymi sieciami transportowymi i usuwa przeszkody stojące na drodze rozwoju gospodarczego naszych regionów i miast.
  4. Podkreślamy, że politykę taką można osiągnąć wyłącznie dzięki odpowiedniemu zastosowaniu podejścia oddolnego, wielopoziomowego sprawowania rządów i pomocniczości, z udziałem wszystkich szczebli rządzenia współpracujących na zasadzie partnerstwa. Ponadto wzywamy do lepszego włączenia władz lokalnych i regionalnych, które często są odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury transportowej. Władze te są zaangażowane w polityczne, operacyjne, techniczne i wykonawcze organy zarządzające projektami infrastrukturalnymi związanymi z TEN-T. Niemniej, fundamentalne znaczenie ma zachowanie roli państw członkowskich i Komisji w procesie koordynacji.
  5. Zobowiązujemy się do dzielenia się naszą wiedzą oraz do zdecydowanego przywództwa politycznego z myślą o pełnym wykorzystaniu polityki TEN-T jako instrumentu modernizacji i rozbudowania sieci transportowych dla wszystkich rodzajów transportu i na wszystkich obszarach Europy. W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy finansowe i techniczne wsparcie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, instrumentu „Łącząc Europę” i innych odnośnych inicjatyw unijnych takich jak Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), program INTERREG i program „Horyzont 2020”.
  6. Zdecydowanie popieramy ukierunkowane inwestycje prywatne i publiczne w infrastrukturę i systemy transportowe. Inwestycje takie mogą mieć bezpośrednie i pośrednie skutki dla zatrudnienia i to w czasach, gdy bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie w niektórych państwach UE. By złagodzić te tendencje, zachęcamy do tworzenia większych synergii między różnymi instrumentami finansowania i wkładem ze źródeł ponadnarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych, a także do nawiązywania partnerstw publiczno-prywatnych. Ponadto zwracamy uwagę na potrzebę zwiększenia zdolności władz lokalnych i regionalnych do wykorzystania narzędzi finansowych oferowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) do realizacji inwestycji zgodnie z celami strategii.
  7. Odnotowujemy, że dziewięć korytarzy sieci bazowej odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu TEN-T. Jednak zwracamy uwagę, że brakuje zasobów finansowych na rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury i infrastruktury na małą skalę w regionach przygranicznych i oddalonych, które mają szczególne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju europejskich regionów. W tym celu wzywamy do odnowienia finansowania z tytułu instrumentu „Łącząc Europę” poprzez zwiększenie jego środków i częściowo poprzez wspieranie inicjatyw mających na celu wdrożenie kompleksowych sieci i systemu połączeń z korytarzami sieci bazowej TEN-T z myślą o zbudowaniu brakujących powiązań.
  8. Wyrażamy aprobatę dla rozszerzenia obecnej sieci TEN-T poprzez ukończenie budowy korytarza bałtycko-adriatyckiego, włączając w to rozszerzenie całego wybrzeża jońsko-adriatyckiego aż po Brindisi z jednej strony i południe Grecji z drugiej. Popieramy apel Parlamentu Europejskiego, by kraje uczestniczące skoncentrowały wysiłki na wdrożeniu projektów objętych siecią TEN-T i innymi bieżącymi interwencjami, tak aby rozszerzyć sieć TEN-T na Europę Południowo-Wschodnią i wschodnie wybrzeże Adriatyku. Dzięki wzmacnianiu połączeń drogowych, morskich i lotniczych między Wschodem a Zachodem takie projekty jak m.in. autostrada na wschodnim wybrzeżu jońsko-adriatyckim czy kolej dużych prędkości na wybrzeżu włosko-adriatyckim są w stanie zlikwidować obecne różnice infrastrukturalne w tym regionie.