About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Bukarestē / 16 March 2019

PPE reģionālais un vietējais manifests saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gadā

  1. Mēs gribam Eiropas Savienību ar cilvēkiem un domātu cilvēkiem

Mēs gribam Eiropas Savienību ar cilvēkiem un domātu cilvēkiem, — tādu, kura sākas mūsu ciematos, pilsētās un reģionos. Mums vajadzīga Eiropas Savienība ar dziļām teritoriālām saknēm, kura balstās uz demokrātiskām vērtībām. Mums vajadzīga Eiropas Savienība, kas atbilst iedzīvotāju vēlmēm. Mēs gribam spēcīgu un efektīvu Eiropas Savienību, kas stiprina un sargā mūsu mieru, brīvību un labklājību. Mēs vēlamies lepoties ar savu identitāti — būt Eiropas pilsoņiem, kas ir piederīgi savām pilsētām, reģioniem un dalībvalstīm, vienoti daudzveidībā.

 

  1. Mēs vēlamies dzīvot ilgtspējīgā Eiropas Savienībā, kas aizsargā iedzīvotājus un rada viņiem iespējas

Mēs ceram uz tādu Eiropas Savienību, kas sargā mūs, mūsu ģimenes, mūsu dzīvesveidu un mūsu planētu. Mēs gribam Eiropas Savienību, kas garantē drošību, stiprinot ārējās robežas un apkarojot ekstrēmismu un nacionālismu savā iekšienē. Mums vajadzīga ģimenei draudzīga Eiropas Savienība, kas nodrošina iespēju vienlīdzību, palīdz vājākajiem un veicina bagātu un iekļaujošu sabiedrību; Eiropas Savienība, kas gādā par labu izglītību, kvalitatīvu veselības aprūpi un nodarbinātības iespējām. Mēs gribam Eiropas Savienību, kura iegulda vietējos uzņēmumos, pētniecībā un inovācijā, kas ietekmē cilvēku dzīvi, ārstējot līdz šim neārstējamas slimības un padarot mūsu transportu tīrāku un mūsu ēkas — energoefektīvākas.

 

  1. Mums vajadzīga ciešāka kohēzija starp Eiropas Savienības reģioniem, pilsētām un laukiem

Mums vajadzīga solidāra Eiropas Savienība, kas nodrošina ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Mēs atbalstām kohēziju kā Eiropas pamatvērtību, jo tā paver iespējas gan bagātākiem, gan trūcīgākiem reģioniem, stiprina vienoto tirgu un vairo piederības izjūtu Eiropas projektam. Mēs esam pārliecināti, ka ir svarīgi mazināt atšķirības starp Eiropas teritorijām un palielināt to konkurētspēju. Mēs aicinām izveidot digitalizētu, lietotājiem ērtu un savstarpēji savienotu Eiropas, valstu, reģionālo un vietējo publisko pārvaldi kā priekšnosacījumu efektīviem un noderīgiem pakalpojumiem gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu labā.

 

  1. Mēs vēlamies Eiropas Savienību, kas, pamatojoties uz subsidiaritātes principu, pieņem lēmumus iedzīvotājiem tuvākajā līmenī

Mēs iestājamies par efektīvu un demokrātisku Savienību, kas ir tuva iedzīvotājiem. Mēs ticam, ka piederības izjūta un uzticēšanās liek cilvēkiem sajust Eiropu, redzēt Eiropu, būt daļai no Eiropas. Mums jāatceras, ka politika nepazīst robežas. Par to liecina uzticēšanās, ko cilvēki izrāda, balsodami par kopīgu Eiropas Parlamentu, 41 nacionālo parlamenta palātu, 74 reģionālajām leģislatīvajām asamblejām, 280 reģionālajām un 80 000 vietējām pašvaldībām. Vietējās un reģionālās pašvaldības īsteno 70 % no visiem ES tiesību aktiem. To pārziņā ir puse no publiskā sektora darbvietām, viena trešdaļa no publiskajiem izdevumiem un divas trešdaļas no publiskajiem ieguldījumiem. Reģionālā un vietējā līmeņa vadītājiem iedzīvotāji dāvā vislielāko uzticēšanos, kas viņiem ļauj risināt vietējās problēmas, izmantojot Eiropas risinājumus ne tikai tādās jomās kā transports, enerģētika, klimata pārmaiņas un digitalizācija, bet arī tādās kā migrācija, drošība un cīņa pret terorismu. Tāpēc Eiropai un tās dalībvalstīm ir vajadzīga lielāka decentralizācija un spēcīgāki reģioni, kuriem būtu nepieciešamās pilnvaras un līdzekļi, lai panāktu rezultātus pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem. Eiropas, valstu, reģionālajiem un vietējiem politiķiem ir jāstrādā kopā, lai radītu iedzīvotājiem tuvu Eiropu, kas reaģē uz Eiropas reģionu apstākļiem. . Mums kopīgi jāstiprina Savienības demokrātiskā leģitimitāte atbilstoši 21. gadsimta prasībām.

 

  1. PPE saime ierosina konkrētu ceļvedi visu ES iedzīvotāju interesēs

Mūsu — valstu, reģionālā, vietējā un Eiropas līmeņa vadītāju pārstāvētās PPE saimes — uzdevums ir uzrunāt visus iedzīvotājus, uzklausīt viņu viedokli, apmierināt viņu vajadzības un stiprināt Eiropas Savienības pamatus. Ir sekmīgi īstenotas būtiskas reformas, un tās neapšaubāmi ir uzlabojušas cilvēku dzīvi. Mums — PPE saimei — Eiropas projekts neaprobežojas ar Briselē bāzētajām iestādēm. Lai nepieļautu, ka Eiropas Savienība krīt eiroskeptiķu un populistu rokās, mums drosmīgi un apņēmīgi jāinformē gan par vietējā līmenī jau sasniegto, gan par nākotnes iecerēm. Visi kopā mēs vēlamies padarīt Eiropu par dinamiskāku, atvērtāku un pievilcīgāku mājvietu saviem iedzīvotājiem. Mēs apņemamies darboties komandā ar PPE vadošo kandidātu Manfred Weber, lai kā saliedēta, spēcīga, vienota un atbildīga politiskā saime strādātu mūsu iedzīvotāju labā.