About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Bukurešt / 16 March 2019 / CS

Prohlášení regionálních a místních představitelů ELS ohledem na volby do EP v roce 2019

  1. Chceme Evropskou unii s občany a pro občany

Chceme Evropskou unii s občany a pro občany, která začíná v našich vesnicích, městech a regionech. Potřebujeme, aby Evropská unie zapustila hluboké kořeny na místní úrovni a vycházela z demokratických hodnot. Potřebujeme takovou Evropskou unii, která plní očekávání občanů. Chceme silnou a efektivní Evropskou unii, která upevňuje a chrání mír, svobodu a prosperitu. Chceme být hrdí na naši identitu jakožto evropští občané s vazbami na naše města, regiony a členské státy – chceme být jednotní v rozmanitosti.

 

  1. Chceme žít v udržitelné Evropské unii, která chrání své občany a nabízí jim příležitosti

Chceme takovou Evropskou unii, která bude chránit nás, naše rodiny, náš způsob života a naši planetu. Chceme, aby Evropská unie zajistila bezpečnost tím, že posílí své vnější hranice a bude v rámci svých hranic bojovat proti extremismu a nacionalismu. Potřebujeme Evropskou unii vstřícnou k rodinám, která bude nabízet rovné příležitosti, podporovat znevýhodněné a prosazovat bohatou a inkluzivní společnost – Evropskou unii, která poskytuje dobré vzdělání, kvalitní zdravotnictví a pracovní příležitosti. Chceme Evropskou unii, která investuje do místních podniků, výzkumu a inovací, a má tak vliv na životy lidí, tzn. že léčí nevyléčitelné nemoci, zasazuje se o čistší dopravu a zvyšuje energetickou účinnost našich budov.

 

  1. Potřebujeme větší soudržnost regionů, měst a venkovských oblastí v Evropské unii

Potřebujeme solidární Evropskou unii, která zajistí hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Podporujeme soudržnost jakožto základní evropskou hodnotu, neboť vytváří příležitosti pro lidi z bohatších i chudších regionů, upevňuje jednotný trh a posiluje pocit sounáležitosti s evropským projektem. Jsme přesvědčeni, že zmírnění rozdílů mezi evropskými územími a zvýšení jejich konkurenceschopnosti jsou zcela zásadní. Voláme po digitalizované, uživatelsky vstřícné a propojené evropské, vnitrostátní, regionální a místní veřejné správě, která je základním předpokladem toho, aby byly občanům i podnikům poskytovány účinné a efektivní služby.

 

  1. Chceme, aby Evropská unie přijímala rozhodnutí blíže občanům a vycházela ze zásady subsidiarity

Stojíme za účinnou a demokratickou Unií s bližším vztahem k vlastním občanům. Jsme přesvědčeni, že odpovědnost a důvěra lidem umožní vnímat, vidět a ztělesňovat Evropu. Musíme mít na paměti, že politika nezná hranic. Závisí na důvěře občanů, kteří hlasují pro jeden Evropský parlament, 41 vnitrostátních parlamentních komor, 74 regionálních zákonodárných shromáždění, 280 regionů a 80 000 místních orgánů. Místní a regionální orgány provádějí 70 % všech právních předpisů EU. Zaměstnávají polovinu osob pracujících ve veřejném sektoru, vynakládají třetinu veřejných výdajů a realizují dvě třetiny veřejných investic. Regionální a místní představitelé potřebují hlubokou důvěru občanů k tomu, aby mohli na místní problémy uplatňovat evropská řešení, a to v oblastech, jako je doprava, energetika, změna klimatu, digitalizace, ale také migrace, bezpečnost a boj proti terorismu. Evropa a její členské státy proto vyžadují větší decentralizaci, silnější regiony s nezbytnými pravomocemi a prostředky k dosažení výsledků co nejblíže lidem. Evropští, národní, regionální a místní politici musí společně usilovat o Evropu blízkou občanům, aby mohli reagovat na realitu evropských území. . Společně musíme posílit demokratickou legitimitu Unie odpovídající 21. století.

 

  1. Skupina ELS navrhuje konkrétní řešení v zájmu všech občanů EU

My, členové skupiny ELS na celostátní, regionální, místní a evropské úrovni, neseme odpovědnost za to, abychom oslovovali všechny občany, naslouchali jejich názorům, naplňovali jejich potřeby a posilovali základy Evropské unie. Velké reformy sklidily úspěch a byly pro život lidí nepochybně přínosem. Skupina ELS neomezí evropský projekt jen na bruselské instituce. Musíme směle a odhodlaně informovat o tom, čeho jsme již v praxi docílili a čeho hodláme docílit v budoucnu, jestliže chceme zamezit tomu, aby EU ovládli euroskeptici a populisti. Společně chceme, aby se naše Evropa stala pro své občany dynamičtějším, otevřenějším a atraktivnějším domovem. Zavazujeme se, že spolu s vedoucím kandidátem ELS Manfredem Weberem budeme v zájmu našich občanů pracovat jako jedna silná, jednotná a odpovědná politická rodina.