About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

12 October 2010 / PL

PRZETRZEĆ DROGĘ INNOWACJOM SPOŁECZNYM Miasta i regiony wdrażają Europejską agendę cyfrową 2020

Wkład Grupy Europejskiej Partii Ludowej (PPE) Komitetu Regionów we wdrażanie agendy cyfrowej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów:

 1. Podkreśla, że władze lokalne i regionalne mają ważną rolę do odegrania w zapewnianiu równego i taniego dostępu do łączy szerokopasmowych na obszarach, gdzie rynek nie spełnia tego zadania, oraz zwraca uwagę na szczególne trudności, z jakimi borykają się regiony i gminy oddalone oraz słabo zaludnione.
 2. Uważa, że dostęp do łączy szerokopasmowych wysokiej jakości po przystępnej cenie może podnieść jakość usług świadczonych przez władze lokalne i regionalne i odegrać kluczową rolę we wspieraniu konkurencyjności regionalnej, dostępności i równości między obywatelami.

  W odniesieniu do upowszechniania łączy szerokopasmowych
 3. Wnosi, by w odpowiedzi na wyzwania globalizacji dokonywano większych inwestycji i lepiej koordynowano badania światowej klasy poprzez rozwój i wspieranie lokalnych i regionalnych ośrodków doskonałości.
 4. Twierdzi, że większe nasycenie Europy technologiami cyfrowymi poprawi kompetencje cyfrowe społeczeństwa, i popiera propozycję Komisji Europejskiej, aby zaliczyć to do celów w przyszłych przepisach dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W odniesieniu do włączenia cyfrowego 
 5. Wzywa do stosowania innowacji w planowaniu miejskim i zarządzaniu środowiskiem, jako że są to sektory mające duży wpływ na gospodarkę lokalną i przyczyniające się do przeciwdziałania zmianie klimatu.
 6. Zobowiązuje się do inwestowania w bardziej efektywne oświetlenie, aby przyczyniać się do osiągnięcia celu UE polegającego na zmniejszeniu o 20% zużycia energii na oświetlenie do roku 2020, i jest przekonana o znaczeniu tego zaangażowania, jako że 60% całkowitego zużycia energii pochłania oświetlenie w budynkach publicznych i komercyjnych.
 7. Zamierza zwiększać wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnegomodeli doskonałości innowacyjnej, które angażują władze lokalne i regionalne oraz firmy tworzące TIK, a także zwracać szczególną uwagę na przedsiębiorców i MŚP, które są siłą napędową badań i rozwoju.
 8. Podkreśla swoje poparcie dla gospodarki niskoemisyjnej i pragnie je uwzględniać w ramach partnerstwa z agencjami rozwoju regionalnego, dostawcami sektorowych usług edukacyjnych, agencjami wsparcia przedsiębiorczości i sektorem usług użyteczności publicznej.

  W odniesieniu do gospodarki niskoemisyjnej
 9. Zachęca władze lokalne i regionalne do udziału w programach na rzecz poprawy interoperacyjności administracji publicznej i skuteczności elektronicznego świadczenia usług użyteczności publicznej dzięki wydajnej wymianie internetowej między sektorami i ponad granicami, co przyczyni się do rozwoju terytorialnego.
 10. Podkreśla potencjał agendy cyfrowej w zakresie poprawy zamówień publicznych, który może zasadniczo wpłynąć na skuteczność i wyniki działań administracji lokalnej i regionalnej.
 11. Angażuje się na rzecz pobudzania innowacji oraz poprawy wydajności, tempa i skuteczności usług świadczonych przez władze lokalne i regionalne obywatelom Unii Europejskiej.
 12. Pragnie działać na rzecz szerszego i lepszego zastosowania e‑administracji i e-rządzenia w celu poprawy usług w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej, włączenia społecznego i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i regionalnym.

  W odniesieniu do usług użyteczności publicznej 
 13. Jest gotowa odgrywać aktywną rolę w osiągnięciu przedstawionych poniżej kluczowych celów skuteczności działania, nakreślonych w ramach analizy porównawczej 2011–2015[3].
 14. Zwraca uwagę na opinię Komitetu Regionów w sprawie agendy cyfrowej[2] i podkreśla, że władze lokalne i regionalne są naturalnie głównymi podmiotami wdrażającymi tę agendę.
 15. Wyraża zadowolenie z reakcji na inicjatywę PPE dotyczącą utworzenia terytorialnych paktów władz lokalnych i regionalnych w sprawie strategii „Europa 2020”, których celem jest zapewnienie zaangażowania na wielu poziomach poprzez skuteczne partnerstwo między władzami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, zwłaszcza w zakresie planowania i wdrażania głównych celów i projektów przewodnich strategii „Europa 2020”[1].
 16. Przypomina cel strategii „Europa 2020” – i jej siedmiu projektów przewodnich – polegający na propagowaniu inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, ukierunkowanego na odnowę gospodarczą i wzmocnienie Europy.
 17. Zobowiązuje się do wspierania dalszych zmian w systemie edukacyjnym, tak aby zamiast przekazywać informacje, uczono ich zdobywania dzięki bardziej dynamicznemu podejściu, służącemu utrwalaniu wiedzy za pomocą nowych bodźców i wykorzystującemu nowsze i bardziej wybiegające w przyszłość postawy społeczne.
 18. Podkreśla rolę władz publicznych w zagwarantowaniu, by obywatele w każdym wieku mogli korzystać z zalet Internetu, i zaangażuje się w budowanie zaufania w społeczeństwie jako zbiorowości użytkowników i konsumentów.
 19. Podkreśla, że jest niezbędne, by europejscy pionierzy lokalni i regionalni zajęli się kwestią przemian demograficznych poprzez zastosowanie innowacyjnych i ambitnych rozwiązań systemowych wspomaganych TIK.
 20. Dostrzega swą odpowiedzialność za lepszą ochronę prywatności i zabezpieczenie przed potencjalnie szkodliwymi treściami, zwłaszcza w odniesieniu do najbardziej podatnych grup, takich jak dzieci.

  W odniesieniu do badań naukowych i innowacji
 21. Zachęca władze lokalne i regionalne do wspierania współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami.
 22. Wzywa do szerszego prowadzenia analiz porównawczych i współpracy na skalę europejską wśród władz lokalnych i regionalnych, w celu osiągnięcia korzyści z badań naukowych i rozwoju, a zatem dostarczenia obywatelom praktycznych rozwiązań i inicjatyw.
 23. Mocno podkreśla, że wysokiej jakości badania interdyscyplinarne w dziedzinie cyfrowej prowadzone na uczelniach i w ośrodkach badań mają kluczowe znaczenie dla władz lokalnych i regionalnych; nalega, by znaleziono nowe sposoby tworzenia więzi między instytucjami publicznymi a społeczeństwem.
 24. Podkreśla, że fundusze europejskie na tworzenie infrastruktury szerokopasmowej i sieci TIK powinny być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie to możliwe, a zwłaszcza w regionach i krajach o niekorzystnych warunkach geograficznych lub przyrodniczych.

  W odniesieniu do tworzenia jednolitego rynku cyfrowego
 25. Podkreśla pilną potrzebę wsparcia realizacji jednolitego rynku cyfrowego i pozytywne skutki, jakie to przyniesie na szczeblu lokalnym i regionalnym.
 26. Zgadza się wspierać demokratyczne i szerokie wykorzystanie e‑handlu o sprawiedliwych i zrównoważonych cenach w oparciu o dynamiczne środowisko rynkowe.
 27. Zadba o stworzenie klimatu gospodarczego sprzyjającego inwestycjom on‑line poprzez stopniowe usuwanie przeszkód i niepotrzebnych obowiązków prawnych, które nie odzwierciedlają rozwoju rynku.
 28. Zamierza podjąć wszelkie starania, by zapewnić większą wydajność sektora publicznego i otwarty dostęp do informacji na temat usług publicznych oraz aby rozwijać świadomość jednolitej przejrzystości zasad rządzących gospodarczymi i handlowymi transakcjami on-line.

  W odniesieniu do wdrażania w terenie
 29. Gotowa jest przyjąć z zadowoleniem i poprzeć ambitne projekty oddolne zgodne z niniejszym oficjalnym stanowiskiem.
 30. Zachęca władze lokalne i regionalne do przecierania szlaków innowacjom społecznym i inwestowania w ich dalszy rozwój.
 31. Zobowiązuje się aktywnie promować agendę cyfrową jako kluczowe narzędzie osiągnięcia zarówno ambitnego rozwoju regionalnego i lokalnego, jak i kluczowych celów strategii „Europa 2020”.

 

[1]           Rezolucja Komitetu Regionów w sprawie większego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w strategię „Europa 2020”, CdR 199/2010, przyjęta 10 czerwca 2010 r.

[2]           Europejska agenda cyfrowa, CdR 104/2010, sprawozdawca: Markku Markkula (członek Rady Miasta Espoo, FI/PPE), opinia przyjęta 6 października 2010 r.

[3]           Benchmarking Digital Europe 2011-2015 a conceptual framework (Analiza porównawcza cyfrowej Europy 2011–2015: ramy koncepcyjne), dokument zatwierdzony przez państwa członkowskie UE w listopadzie 2009 r.