About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Bukurešt / 16 March 2019 / SK

Regionálny a miestny manifest EL’S pred vol’bami do Európskeho parlamentu v roku 2019

 1. Chceme Európsku úniu budovanú spolu s občanmi a pre občanov
  Chceme Európsku úniu budovanú spolu s občanmi a pre občanov, ktorej činnosť sa bude začínať v našich obciach, mestách a regiónoch. Potrebujeme, aby Európska únia bola hlboko zakorenená na miestnej úrovni a vychádzala z demokratických hodnôt. Potrebujeme Európsku úniu, ktorá plní očakávania občanov. Chceme silnú a efektívnu Európsku úniu, ktorá upevňuje mier, slobodu a prosperitu a je ich zárukou. Chceme byť hrdí na našu identitu európskych občanov, ktorí sú spätí so svojimi mestami, regiónmi a členskými štátmi a zároveň zjednotení v rozmanitosti.
 2. Chceme žiť v udržateľnej Európskej únii, ktorá chráni svojich občanov a ponúka im príležitosti
  Želáme si Európsku úniu, ktorá bude chrániť nás, naše rodiny, náš životný štýl a našu planétu. Chceme Európsku úniu, ktorá zaručí bezpečnosť tým, že posilní ochranu svojich vonkajších hraníc a na svojom území bude bojovať proti extrémizmu a nacionalizmu. Potrebujeme Európsku úniu ústretovú voči rodinám, ktorá bude ponúkať rovnaké príležitosti, pomáhať znevýhodneným a podporovať bohatú a inkluzívnu spoločnosť – Európsku úniu, ktorá umožňuje kvalitné vzdelávanie, kvalitnú zdravotnú starostlivosť a pracovné príležitosti. Chceme Európsku úniu, ktorá investuje do miestnych podnikov, výskumu a inovácií, ktoré majú dosah na život ľudí, pretože hľadajú spôsoby liečby neliečiteľných chorôb, presadzujú ekologickejšiu dopravu a zvyšujú energetickú účinnosť našich budov.
 3. Potrebujeme väčšiu súdržnosť regiónov, miest a vidieckych oblastí Európskej únie
  Potrebujeme solidárnu Európsku úniu, ktorá zabezpečí hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Podporujeme súdržnosť ako základnú európsku hodnotu, pretože vytvára príležitosti pre ľudí z bohatších aj chudobnejších regiónov, upevňuje jednotný trh a zvyšuje pocit príslušnosti k európskemu projektu. Sme presvedčení o tom, že je nevyhnutné znížiť rozdiely medzi jednotlivými európskymi územnými celkami a zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Požadujeme digitalizovanú, používateľsky ústretovú a vzájomne prepojenú európsku, národnú, regionálnu a miestnu verejnú správu ako nevyhnutnú podmienku na to, aby sa občanom a podnikom poskytovali efektívne a účinné služby.
 4. Chceme, aby Európska únia prijímala rozhodnutia bližšie k občanom a vychádzala zo zásady subsidiarity
  Zasadzujeme sa za účinnú a demokratickú Úniu, ktorá má blízko k svojim občanom. Sme presvedčení o tom, že zodpovednosť a dôvera umožnia ľuďom, aby Európu vnímali, videli a stelesňovali. Musíme mať na pamäti, že politika nepozná hranice. Dôkazom toho je dôvera ľudí, ktorí hlasujú za jeden Európsky parlament, 41 komôr v národných parlamentoch, 74 regionálnych legislatívnych zhromaždení, 280 regiónov a 80 000 miestnych samospráv. Miestne a regionálne samosprávy zavádzajú do praxe 70 % všetkých právnych predpisov EÚ a zamestnávajú polovicu osôb pracujúcich vo verejnom sektore. Jedna tretina verejných výdavkov a dve tretiny verejných investícií sa uskutočňujú na regionálnej a miestnej úrovni. Regionálni a miestni vedúci predstavitelia sa spoliehajú na plnú dôveru občanov, ktorá im umožňuje riešiť miestne problémy pomocou európskych riešení v oblastiach, ako je doprava, energetika, zmena klímy, digitalizácia, ale tiež migrácia, bezpečnosť a boj proti terorizmu. Európa a jej členské štáty preto potrebujú väčšiu mieru decentralizácie a silnejšie regióny, ktoré by disponovali potrebnými kompetenciami a zdrojmi na dosahovanie výsledkov na úrovni čo najbližšej občanom. Politici pôsobiaci na úrovni EÚ, jednotlivých štátov, regiónov, miest a obcí musia spolupracovať v záujme vytvorenia Európy blízkej občanom, ktorá by umožňovala reagovať na reálnu situáciu v európskych územných celkoch. Spoločnými silami musíme zvýšiť demokratickú legitimitu Únie v súlade s požiadavkami 21. storočia.
 5. Skupina EĽS navrhuje konkrétne riešenia v záujme všetkých občanov EÚ
  My, politici zo skupiny EĽS pôsobiaci na národnej, regionálnej, miestnej a európskej úrovni, považujeme za svoju úlohu osloviť všetkých občanov, vypočuť si ich názory, plniť ich potreby a posilniť základy Európskej únie. Rozsiahle reformy boli úspešné a nepochybne zlepšili život obyvateľov. Ako skupina EĽS neobmedzíme európsky projekt len na bruselské inštitúcie. Ak chceme zabrániť tomu, aby Európu ovládli euroskeptici a populisti, musíme odvážne a odhodlane komunikovať o tom, čo sme už v praxi dosiahli, i o tom, kam mierime v budúcnosti. Chceme, aby sa vďaka nášmu spoločnému úsiliu Európa stala pre svojich občanov dynamickejším, otvorenejším a atraktívnejším domovom. Zaväzujeme sa, že spolu s hlavným kandidátom EĽS Manfredom Weberom budeme v záujme našich občanov pracovať ako jedna silná, jednotná a zodpovedná politická rodina.