About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Dubrownik / 28 October 2016 / PL

Rola strategii UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR) w zwiększaniu dobrobytu i bezpieczeństwa w Europie

Deklaracja Grupy EPL w Europejskim Komitecie Regionów

My, członkowie Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Europejskim Komitecie Regionów:

 1. Popieramy koncepcję strategii makroregionalnych jako zintegrowanych ram dla państw członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich, umożliwiających sprostanie wspólnym wyzwaniom i dostarczających rozwiązań, które sprzyjają spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w oparciu o wzmocnione partnerstwo, koordynację i łączność. Uważamy, że strategia makroregionalna UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR) będzie stanowić uzupełnienie innych działań i inicjatyw UE w regionie i będzie wnosić prawdziwą wartość dodaną do projektów realizowanych w regionie, przyczyniając się do wzrostu i bezpieczeństwa.
 2. Zachęcamy zatem do wymiany sprawdzonych wzorców między partnerami, które przyczynią się do dobrego rządzenia, decentralizacji i samorządności regionalnej w makroregionie adriatycko-jońskim. Zachęcamy wszystkich partnerów do korzystania ze zdobytych doświadczeń w celu pogłębienia współpracy z innymi strategiami makroregionalnymi UE, takimi jak makroregion Morza Bałtyckiego, makroregion dorzecza Dunaju i makroregion alpejski.
 3. Podkreślamy, że europejskie, krajowe, regionalne i lokalne szczeble sprawowania rządów muszą mieć prawo do decydowania o kształcie i wdrażaniu EUSAIR. Zobowiązujemy się wykorzystać naszą wiedzę fachową i silne przywództwo polityczne, aby w pełni czerpać z potencjału EUSAIR jako ram współpracy. Ponadto wskazujemy, że władze lokalne i regionalne odgrywają istotną rolę w krzewieniu wartości demokratycznych, ściślejszej współpracy regionalnej i polityce decentralizacji w regionie adriatycko-jońskim.
 4. Podkreślamy, że cele strategii można osiągnąć wyłącznie dzięki odpowiedniemu zastosowaniu podejścia oddolnego opartego na wielopoziomowym sprawowaniu rządów i zasadzie pomocniczości, z udziałem wszystkich szczebli rządzenia współpracujących w ramach partnerstwa. Nalegamy na konieczność lepszego włączenia władz lokalnych i regionalnych w polityczne, operacyjne, techniczne i wykonawcze organy zarządzające strategią, przy jednoczesnym utrzymaniu roli Komisji Europejskiej w procesie koordynacji.
 5. Przyjmujemy z zadowoleniem zakres i treść czterech już istniejących filarów EUSAIR („niebieski” wzrost, rozwój połączeń w regionie, jakość środowiska i zrównoważona turystyka). Zachęcamy do włączenia innych istotnych filarów, które mogłyby przynieść korzyści z rozwoju mieszkańcom regionu adriatycko-jońskiego, na przykład w związku z bezpieczeństwem. Podkreślamy, że komunikacja i podnoszenie poziomu świadomości w ramach wszystkich filarów są niezbędne do udziału władz lokalnych i regionalnych oraz innych partnerów w procesie decyzyjnym, a także do zwiększenia odpowiedzialności publicznej.
 6. Zdecydowanie popieramy wykorzystanie zasobów finansowych i technicznych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) oraz innych stosownych programów i funduszy UE zgodnie z wymogami ram prawnych UE. W tym celu apelujemy o ściślejsze dopasowanie krajowych lub regionalnych strategii rozwoju do celów EUSAIR za pomocą umów partnerstwa, programów operacyjnych, dokumentów strategicznych IPA oraz innych instrumentów. Ponadto podkreślamy potrzebę zasadniczego uproszczenia ogólnego systemu wykorzystania funduszy UE dla instytucji zarządzających i beneficjentów.
 7. Przypominamy, że światowy kryzys gospodarczy wywarł duży wpływ na ten region, co pociągnęło za sobą spadek inwestycji prywatnych i publicznych w regionie. Podkreślamy konieczność większego skupienia się na ukierunkowanych inicjatywach inwestycyjnych opartych na lokalnych potrzebach, które mogą ożywić wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. W tym względzie zachęcamy do połączenia takich funduszy jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, Instrument Pomocy Przedakcesyjnej oraz Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), a także do większego wkładu ze źródeł ponadnarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych, wraz z partnerstwami publiczno-prywatnymi. Ponadto zwracamy uwagę na potrzebę zwiększenia zdolności władz lokalnych i regionalnych do wykorzystania narzędzi finansowych, które zapewniają ramy inwestycyjne dla Bałkanów Zachodnich oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), służących do realizacji inwestycji zgodnie z celami strategii.
 8. Wskazujemy, że współpraca transgraniczna jest kluczowym narzędziem rozwoju obszarów przygranicznych. Zwracamy się w tym względzie, by program INTERREG, europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT), instrument „Łącząc Europę” i EFIS odgrywały większą rolę w propagowaniu współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej, a także w rozwijaniu strategii transgranicznych w makroregionie adriatycko-jońskim, gdyż wesprze to wymiar terytorialny strategii. Podkreślamy potrzebę usunięcia przeszkód we współpracy transgranicznej i ponadnarodowej i oczekujemy na wyniki przeglądu transgranicznego Komisji Europejskiej na początku 2017 r.
 9. Wyrażamy aprobatę dla rozszerzenia obecnej sieci TEN-T poprzez ukończenie budowy korytarza bałtycko-adriatyckiego, włączając w to rozszerzenie całego wybrzeża jońsko-adriatyckiego aż po Brindisi z jednej strony i południe Grecji z drugiej. Popieramy wezwanie wystosowane przez Parlament Europejski do krajów uczestniczących, aby skupiły swoje wysiłki na wdrożeniu projektów objętych siecią TEN-T oraz innych bieżących działaniach mających na celu rozszerzenie sieci TEN-T na południowo-wschodnią Europę i wschodnie wybrzeże Adriatyku. Inicjatywy te mogą zlikwidować przepaść infrastrukturalną w obszarze adriatycko-jońskim, np. w związku z budową autostrady na wschodnim wybrzeżu adriatycko-jońskim, uruchomieniem kolei dużych prędkości na wybrzeżu włosko-adriatyckim oraz innymi projektami wzmacniającymi powiązania drogowe, morskie i lotnicze między Wschodem a Zachodem.
 10. Zobowiązujemy się do realizacji EUSAIR jako narzędzia europejskiej integracji opartego na zasadach stabilności, pojednania i stosunków dobrosąsiedzkich między państwami członkowskimi UE (Chorwacją, Grecją, Włochami i Słowenią), a także czterema krajami kandydującymi i potencjalnymi krajami kandydującymi (Serbią, Czarnogórą, Albanią i Bośnią i Hercegowiną). Jesteśmy przekonani, że strategia stanowi nową formę współpracy regionalnej, która może się przyczynić do pogłębienia integracji UE na Bałkanach Zachodnich, dając tym krajom możliwość podejmowania działań razem z sąsiadami w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Za niezbędne uważamy również szersze włączenie krajów, których strategia jeszcze nie obejmuje, lecz które są powiązane geograficznie i gospodarczo z tym makroregionem, zwłaszcza byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii oraz Kosowa, umożliwiając im przynajmniej indywidualny udział w konkretnych projektach.
 11. Apelujemy o środki, które przyczynią się do pogłębienia współpracy i opracowania wspólnych strategii między krajami, ich partnerami oraz władzami lokalnymi i regionalnymi w dziedzinie bezpieczeństwa, walki z terroryzmem, ochrony ludności i wyzwań migracyjnych. Oczekujemy w związku z tym, że priorytety EUSAIR zostaną przedefiniowane, co wymagać będzie dostosowania działań i projektów do nowo powstających potrzeb.