About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

16 September 2016 / PL

Rola władz lokalnych i regionalnych UE w rozwiązywaniu kryzysu uchodźczego: wspólne wyzwanie, wspólna reakcja

Deklaracja Grupy EPL w Europejskim Komitecie Regionów

Saloniki, 16 września 2016 r.

_________________________

 

My, członkowie Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Europejskim Komitecie Regionów:

 

  1. Podkreślamy, że obywatele oczekują dobrze funkcjonującej europejskiej polityki migracyjnej. Cel ten powinien przyświecać wszystkim decydentom politycznym na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Aby go zrealizować, wszystkie poziomy sprawowania rządów, a zwłaszcza władze lokalne i regionalne, muszą mieć możliwość zabrania głosu w trakcie opracowania i wdrażania tej polityki. Będzie to dowodem faktycznie wzmocnionej współpracy i solidarności. W europejskiej polityce dotyczącej uchodźców i migracji należy jasno rozróżniać między wyraźnie potrzebującymi ochrony uchodźcami a migrantami z przyczyn ekonomicznych.
  2. Uważamy, że polityka migracyjna UE musi uwzględniać poszanowanie godności ludzkiej, w ramach której uznaje się prawa migrantów i propaguje równość osób, a wnioski o udzielenie azylu są szybko rozpatrywane. Jednocześnie absolutnie należy uznać zasadę wzajemności, za pomocą której polityka ta musi gwarantować wzajemny szacunek migrantów i społeczności przyjmujących. Zasada ta chroni wolny, demokratyczny i tolerancyjny model społeczeństwa stworzony przez obywateli europejskich.
  3. Przypominamy, że władze lokalne i regionalne znajdują się na pierwszej linii pomocy migrantom w potrzebie przybywającym do UE i że wykazały się chwalebną solidarnością w stosunku do innych ludzi, którzy uciekają przed wojną, przemocą i głodem. Dysponując często ograniczonymi zasobami, władze te udzielają podstawowych informacji na temat praw i opieki medycznej. W związku z tym wnosimy o przyznawanie wystarczających zasobów finansowych władzom lokalnym i regionalnym, które powinny odpowiadać za koordynację wykorzystania tych środków z odpowiednimi organizacjami pozarządowymi.
  4. Przedstawiamy stanowisko władz lokalnych i regionalnych, które pragną skuteczniej inwestować we wspólne, zintegrowane i europejskie rozwiązanie kryzysu uchodźczego. Podkreślamy, że programy w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji powinny być realizowane głównie przez organy lokalne lub regionalne oraz że należałoby w tym celu nawiązać ściślejszą współpracę z krajowymi organami zarządzającymi. Naszym zdaniem kluczowe znaczenie ma uproszczenie i przyspieszenie procedury finansowania, przyznanie regionom bezpośredniego dostępu do środków finansowych udostępnianych przez UE oraz wykorzystanie zarówno Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, jak i instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych opracowanego w celu zaradzenia kryzysom humanitarnym.
  5. Kładziemy szczególny nacisk na stosowanie zasady zerowej tolerancji dla przemytników i handlarzy ludźmi, w tym organizacji terrorystycznych, i apelujemy do odpowiednich decydentów UE o opracowanie i wdrożenie bardziej dynamicznej strategii zwalczania tego procederu. W tym celu należy zwiększyć wymianę informacji z władzami w państwach pochodzenia. Jesteśmy przekonani co do zastosowania w walce z przemytnikami podejścia opartego na wielopoziomowym sprawowaniu rządów uwzględniającego władze lokalne i regionalne, aby wesprzeć wdrażanie Unijnego planu działania na rzecz zwalczania przemytu migrantów na lata 2015–2020. W tym kontekście wyrażamy gotowość do dalszego rozwijania tego podejścia w stosunku do władz lokalnych i regionalnych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.
  6. Zdecydowanie popieramy wysiłki na poziomie UE w zakresie wszechstronnej i skutecznej reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz żądamy ściślejszej współpracy i większej solidarności wśród członków Rady Europejskiej w tej dziedzinie. Potrzebujemy reformy, która uprości i przyspieszy procedury azylowe, ograniczając często przymusowy pobyt migrantów w ośrodkach tymczasowych, a także zagwarantuje równe i sprawiedliwe traktowanie wnioskodawców. Podkreślamy jednak, że rozwiązanie kryzysu uchodźczego można znaleźć jedynie dzięki identyfikacji przyczyn w miejscach pochodzenia i wspieraniu rozwiązań poza UE w celu ochrony zewnętrznych granic UE i strefy Schengen. W tym kontekście zasadnicze znaczenie mają zarządzanie osiedlaniem się uchodźców i migrantów w UE oraz rozwiązywanie przyczyn problemów. Można to osiągnąć przez zapewnienie opieki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w państwach dotkniętych kryzysem (np. przez budowę szpitali), lub poprzez wszelkie inne rozwiązania lokalne, a także przez ochronę granic strefy UE–Schengen i granic na trasie tranzytu.
  7. Podkreślamy, że należy wdrożyć skuteczny i wykonalny plan dotyczący rozdzielenia uchodźców na wszystkie kraje, na zasadzie wzajemności, współpracy i wspólnej odpowiedzialności państw członkowskich UE w odniesieniu do kwestii uchodźców. Sprawiedliwe rozłożenie obciążenia będzie dowodem solidarności między państwami członkowskimi. Dzięki temu więcej organów władz lokalnych i regionalnych przyjmie na siebie odpowiedzialność i zapewni w przyszłości więcej możliwości zakwaterowania osób ubiegających się o azyl.
  8. Uważamy, że status uchodźcy należy przyznawać tylko osobom ubiegającym się o azyl uciekającym przed wojnami, prześladowaniami czy klęskami żywiołowymi, umożliwiając im korzystanie z praw i świadczeń oraz rozpoczęcie niezbędnego procesu integracji w naszych społeczeństwach. Podkreślamy, że wnioskodawców, którzy nie kwalifikują się do ochrony międzynarodowej, należy odsyłać do odpowiednich krajów pochodzenia. Działania w zakresie powrotów należy wspierać w ramach współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi a agencjami unijnymi. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmujemy propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą utworzenia wspólnego unijnego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia w ramach harmonizacji polityki migracyjnej UE, wspieramy pozytywny wynik obecnych negocjacji międzyinstytucjonalnych oraz wzywamy do stopniowego i owocnego przyjęcia wykazu przez wszystkie państwa członkowskie.
  9. Nalegamy na zachowanie bez wyjątku i na równych zasadach wszystkich czterech swobód jednolitego rynku UE, a mianowicie swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i osób, które stanowią podwaliny Unii Europejskiej. Jesteśmy wysoce zaniepokojeni ewentualnymi ograniczeniami swobodnego przepływu osób, gdyż jest to zasadniczy element projektu europejskiego. W tym kontekście przypominamy, że przywrócenie kontroli granicznych w strefie Schengen mogłoby doprowadzić do utraty inwestycji i negatywnie wpłynąć na międzyregionalną i transgraniczną współpracę gospodarczą. W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy utworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która pomoże zapobiec przyszłym zagrożeniom i zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej.
  10. Wspieramy kraje trzecie tranzytu w zapobieganiu wyjazdom do UE osób przesiedlonych. Ze względu na eskalację konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz coraz gwałtowniejszą przemoc wobec ludności cywilnej, kluczowym elementem w radzeniu sobie z rosnącą liczbą wysiedleńców musi być ochrona uchodźców w ich regionie pochodzenia. Pragniemy, by podejście to stanowiło element strategii UE dotyczącej kryzysu uchodźczego ukierunkowany na człowieka i na zachowanie równowagi i w związku z tym angażujemy się w inwestowanie większych środków w opracowanie zintegrowanego i długoterminowego planu pomocy ludziom w powrocie do normalnego życia w godności jak najbliżej ich kraju pochodzenia.