About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

21 October 2015 / SK

Štatutárny kongres EĽS v roku 2015 – Zabezpečiť účinnosť investícií EÚ v regiónoch a mestách

Deklarácia skupiny EĽS Európskeho výboru regiónov prijatá na výjazdovej schôdzi v Madride 21. októbra 2015

Miestne a regionálne orgány, ktoré sú zodpovedné za viac ako 70 % verejných investícií, sú kľúčovými subjektmi pri podporovaní a riadení investičných projektov, uľahčovaní vstupu verejných a súkromných finančných prostriedkov do reálnej ekonomiky, čím vytvárajú optimálne investičné podmienky bez toho, aby vznikal dodatočný dlh. Investície EÚ musia prispievať k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európe, kde sa všetky úrovne verejnej správy podieľajú na zlepšovaní správy hospodárskych záležitostí, transparentnosti a účinnosti verejných výdavkov, aby prinášali hmatateľné výsledky z hľadiska rastu a pracovných miest.

 

Regióny a mestá zlepšujú investície v EÚ

 1. Prispievame k zlepšovaniu regulačnej predvídateľnosti a rámcových podmienok, ako aj k odstraňovaniu prekážok pri hľadaní miestnych sprostredkovateľov, ako sú banky, fondy rizikového kapitálu, inovačné fondy a výskumné fondy na prilákanie súkromného kapitálu a investícií, najmä pre malé a stredné podniky, ktoré na miestnej úrovni v súkromnom sektore vytvárajú dve tretiny stabilných pracovných miest a poskytujú najlepšiu kvalitu zamestnania a práce. Zaväzujeme sa podporovať štrukturálne reformyfiškálnu zodpovednosť, riadenie dlhu a vynakladanie finančných prostriedkov inteligentným spôsobom.
 2. Podporujeme znižovanie investičných rozdielov a zabezpečenie toho, aby sa všetky regióny vrátane regiónov, ktoré zaostávajú z hľadiska ekonomického rozvoja a sú znevýhodnené pre svoju zemepisnú polohu, stali proaktívnymi subjektmi v záujme väčšej súdržnosti v celej EÚ.
 3. Veľmi radi sa zapojíme do lepšej koordinácie rozpočtov na všetkých úrovniach verejnej správy, t. j. európskej, národnej, regionálnej a miestnej, aby sme maximalizovali efektívnosť investícií a dosiahli konkrétne výsledky v praxi. Vyzývame na koordináciu a koherenciu medzi nástrojmi na úrovni EÚ a inými zdrojmi finančnej podpory zo strany Európskej investičnej banky (EIB), národných podporných bánk a regionálnych rozvojových bánk a žiadame, aby miestne a regionálne orgány boli zapojené do viacúrovňových konzultácií.
 4. Zaväzujeme sa zlepšovať administratívne kapacity a správu verejných záležitostí z hľadiska strategického plánovania, ktoré by prepojilo špecifické vlastnosti a konkurenčné výhody každého regiónu alebo mesta s ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami s cieľom navrhnúť špecifickú investičnú stratégiu.
 5. Presadzujeme plnenie záväzkov a požadujeme väčšiu výmenu osvedčených postupov, častejšie partnerské preskúmania, viac programov v oblasti vzájomného učeniazvyšovania povedomia, viac kurzov a školení, ktoré budú určené regionálnym a miestnym orgánom verejnej správy zodpovedným za plánovanie, vykonávanie a zúčtovanie finančných nástrojov.

  Finančné riešenia prispôsobené potrebám a potenciálu miestnych ekonomík
 6. Žiadame špecifické finančné riešenia v prvom rade pre infraštruktúru v oblasti širokopásmových a energetických sietí, obnoviteľných zdrojov energie a mikropodnikov, mestského rozvoja, dopravy, vzdelávania a výskumu a inovácií.
 7. Žiadame investičnú stratégiu s finančnými nástrojmi, ktoré vychádzajú zo zásady sociálno-trhového hospodárstva a ktoré sa zameriavajú na dosahovanie dlhodobých pozitívnych účinkov na hospodárstvo EÚ, a nie na vyrovnanie poskytnutej podpory.
 8. Potrebujeme likvidnú, stabilnú a diverzifikovanú úniu kapitálových trhov na podporu podnikov a podnikateľov, ktorí inovujú, rastú a vytvárajú pracovné miesta v našich regiónoch a mestách.
 9. Žiadame, aby finančné nástroje vo forme úverov, vlastného kapitálu a záruk boli transparentné, spoľahlivé a dostupné za výhodnejších podmienok, než sú štandardné komerčné úvery, vzhľadom na ich čoraz častejšie využívanie v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). V tejto súvislosti podporujeme tiež poskytnutie záruky EÚ pre projekty financované EIB.
 10. Žiadame, aby malým projektom a zoskupeniam projektov na nižšej ako celoštátnej úrovni bola poskytnutá primeraná finančná podpora, pretože prispievajú k vytváraniu rastu a pracovných miest v miestnych komunitách a zabraňujú vytváraniu územnej koncentrácie.
 11. Chceme zjednodušiť postupy a urýchliť vykonávanie kvalitných projektov EÚ a žiadame uprednostniť MSP a spoločnosti s malou a so strednou trhovou kapitalizáciou. Keďže tieto podniky a spoločnosti sú hlavnou oporou hospodárstva EÚ, zasadzujeme sa za to, aby mali možnosť väčšej flexibility financovania prevádzkového kapitálu.
 12. Vyzývame Európsku komisiu, aby zapojila miestne a regionálne orgány do ďalšieho ročného prieskumu rastu ako skutočných partnerov pri navrhovaní a vykonávaní národných reformných programov, ktorých realizácia musí byť zaručená prostredníctvom dohôd o viacúrovňovom riadení.
 13. Zdôrazňujeme, že Európsky fond pre strategické investície (EFSI) dopĺňa ostatné rozpočtové nástroje a musí sa využívať na podporu oblastí, ktoré sú v súčasnosti nedostatočne financované. Požadujeme, aby boli miestne a regionálne orgány zapojené do EFSI, najmä do prípravy projektuEurópskeho centra investičného poradenstva s cieľom poskytovať odborné skúsenosti a know-how pri výbere, podporovaní a riadení projektov.
 14. Požadujeme silnú súčinnosť medzi EFSI a EŠIF prostredníctvom spolufinancovania projektov pomocou finančných nástrojov alebo grantov, aby sa predišlo prekrývaniu, a väčšiu flexibilitu pri kombinovaní zdrojov financovania. Žiadame, aby sa výnimka ustanovená v Pakte stability a rastu vzťahovala na všetky projekty EŠIF.
 15. Požadujeme kolegiálnu spoluprácu medzi Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou a miestnymi a regionálnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť účinnosť investícií EÚ v regiónoch a mestách z hľadiska prosperity a blahobytu občanov EÚ v súčasnosti aj v budúcnosti.