About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

28 February 2013 / PL

TWORZENIE EUROPEJSKIEGO REGIONALNEGO ŚRODOWISKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Rola przedsiębiorczości i zatrudnienia młodzieży u podstaw rozwoju regionalnego

Deklaracja Grupy Europejskiej Partii Ludowej (PPE) w Komitecie Regionów

Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów:

 1. podkreśla, że stabilność, wzrost i miejsca pracy to główne cele prezydencji Irlandii w Radzie Unii Europejskiej i wspiera ten kraj w jego wysiłkach na rzecz trwałej odbudowy po kryzysie dotykającym wielu państw członkowskich;
 2. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Europejskiej z dn. 7–8 lutego 2013 r. dotyczącą utworzenia inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży, która dysponowałaby wsparciem 6 mld euro w latach 2014–2020, jako ważnego instrumentu zaradzenia trudnej sytuacji ludzi młodych w niektórych regionach;
 3. przychylnie odnosi się do pakietu w sprawie zatrudnienia młodzieży Komisji Europejskiej, a zwłaszcza do zawartych w nim zaleceń dla państw członkowskich w zakresie ustanowienia gwarancji dla młodzieży; podkreśla znaczenie powiązania systemów gwarancji dla młodzieży z mobilnością ludzi młodych pomiędzy państwami członkowskimi oraz wzmocnionej roli młodzieży w inicjatywie przewodniej „Mobilna młodzież” i roli władz lokalnych i regionalnych w tym zakresie;
 4. wzywa do wsparcia państw członkowskich narażonych obecnie na ograniczenia budżetowe i w których stopa bezrobocia jest szczególnie wysoka, by skutecznie wdrożyć przepisy gwarancji dla młodzieży;
 5. odnosi się do propozycji Komisji Europejskiej zawartych w „Planie działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r.”, które powinny stanowić rozwiązanie dla problemu bezrobocia młodych Europejczyków; podkreśla, że władze lokalne i regionalne powinny zostać w pełni zaangażowane w opracowywanie i wdrażanie działań zaproponowanych w ramach trzech filarów;
 6. uważa, że model społecznej gospodarki rynkowej opierający się na fundamentalnych wartościach grupy PPE – pomocniczości i solidarności – może okazać się sposobem na zaradzenie kryzysowi, a przede wszystkim jego negatywnemu wpływowi na rozwój gospodarczy i zatrudnienie ludzi młodych;

  Rola przedsiębiorstw dla wzrostu i tworzenia miejsc pracy w UE:
 7. przypomina, że przedsiębiorstwa w kluczowy sposób przyczyniają się do wzrostu i zatrudnienia; by zrealizować cele strategii „Europa 2020” należy priorytetowo potraktować konkurencyjność i innowacje, które należy wspierać i propagować na poziomie lokalnym i regionalnym;
 8. podkreśla potrzebę przedsięwzięcia środków wsparcia dla dziedzin, w których możliwe są innowacje i tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości, takich jak rynek cyfrowy i usługi finansowe;
 9. przypomina, że pomimo kryzysu małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) udało się utrzymać pozycję dynamicznych podmiotów europejskiej gospodarki; stanowią one ponad 98% wszystkich przedsiębiorstw i zatrudniają 90 mln osób, zapewniając jednocześnie wysoki odsetek inwestycji w innowacje;
 10. jest przekonana, że innowacyjne, nowo powstałe przedsiębiorstwa to kluczowe zasoby, w które należy inwestować w nadchodzących latach, by utrzymać wzrost, stworzyć miejsca pracy wysokiej jakości i szanse dla wszystkich, a także by uświadomić obywatelom, co konkretnie można osiągnąć w ich mieście czy regionie;
 11. wzywa do pilnego opracowania inteligentnej regulacji na szczeblu europejskim wspierającej europejskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP i mikroprzedsiębiorstwa;
 12. jest przekonana, że nowe innowacyjne przedsiębiorstwa należy postrzegać jako pomosty pomiędzy uniwersytetami a sektorami przemysłu, tradycyjną wiedzą a technologią, utalentowanymi młodymi ludźmi a doświadczonymi menadżerami oraz władzami lokalnymi i regionalnymi a inwestorami z całego świata; dlatego wzywa do dalszego rozwijania partnerstw publiczno-prywatnych, by powstała synergia była skuteczniejsza, przekrojowa i trwała;
 13. podkreśla potrzebę skonfrontowania europejskich przedsiębiorstw z wyzwaniami globalizacji, dlatego podkreśla znaczenie inwestowania w powstanie silnych klastrów regionalnych, by ułatwić wymianę specjalistycznej wiedzy i sprawdzonych rozwiązań, przy zagwarantowaniu unikalnej wysokiej jakości europejskich produktów;
 14. popiera poddany reformom jednolity rynek oraz dotyczącą go wolę i zaangażowanie na poziomie politycznym; uważa, że od samego początku prac nad ustawodawstwem dotyczącym jednolitego rynku należy wziąć pod uwagę odmienne kultury prawne i administracyjne, by zapewnić skuteczną realizację.

  Zatrudnienie ludzi młodych:
 15. podkreśla, że co czwarty młody człowiek nie może znaleźć zatrudnienia na rynku pracy i bardzo często pozostaje długotrwale bezrobotny; dlatego wzywa władze lokalne i regionalne do ustanowienia ośrodków pośrednictwa pracy, w których młodzi ludzie mogliby zasięgnąć profesjonalnych porad i uczestniczyć w szkoleniach, by skuteczniej włączyć ich w zmieniające się rynki pracy;
 16. propaguje ideę mobilności młodych pracowników i jest przekonana, że może ona zwiększyć możliwości zatrudnienia; przypomina jednak o niebezpiecznych konsekwencjach dumpingu socjalnego i wzywa do uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich pracowników, jako do kluczowych podwalin zrównoważonego europejskiego jednolitego rynku pracy we wszystkich sektorach;
 17. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej w sprawie strategii nowego podejścia do edukacji, której celem jest lepsze dostosowanie edukacji do potrzeb studentów i rynku pracy; Dlatego podkreśla znaczenie zagwarantowania przejrzystych ram na rzecz staży i praktyk wysokiej jakości na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, by zaradzić problemom wynikającym ze złożonego procesu przechodzenia z systemu edukacyjnego na rynek pracy;
 18. zachęca młodych ludzi, którzy wciąż się kształcą, do rozważenia możliwości zostania przedsiębiorcami i inwestowania we własny talent i kreatywność. Może to pozytywnie wpłynąć na ambitną kulturę samozatrudnienia opartą na takich wartościach jak odpowiedzialność, dążenie do lepszych warunków życiowych i twórcze kształtowanie własnej kariery.