About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Dubrovnik / 28 October 2016 / HR

Uloga Strategije EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) u povećanju prosperiteta i sigurnosti u Europi

Deklaracija Kluba EPP-a pri Europskom odboru regija

Mi, članovi Kluba Europske pučke stranke pri Europskom odboru regija,

 1. podupiremo koncept makroregionalnih strategija kao integriranih okvira između država članica Europske unije i trećih zemalja za suočavanje sa zajedničkim izazovima i iznalaženje rješenja uz pomoć snažnijeg partnerstva, koordinacije i povezanosti gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije. Smatramo da će makroregionalna strategija za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) dopunjavati druge mjere/inicijative EU-a u regiji i donositi stvarnu dodanu vrijednost projektima koji se u toj regiji provode te time poticati rast i sigurnost;
 2. potičemo stoga razmjenu najboljih praksi među partnerima u cilju promicanja dobrog upravljanja, decentralizacije i regionalne samouprave u jadranskoj i jonskoj makroregiji. Potičemo sve partnere da na temelju stečenog iskustva jačaju suradnju s drugim makroregionalnim strategijama EU-a, poput strategija za baltičku, podunavsku i alpsku makroregiju;
 3. naglašavamo da europska, nacionalna, regionalna i lokalna razina vlasti moraju sudjelovati u osmišljavanju i provedbi EUSAIR-a. Obvezujemo se pružati stručno znanje, uz snažno političko vodstvo, u cilju iskorištavanja punog potencijala EUSAIR-a kao okvira za suradnju. Nadalje, ističemo da lokalne i regionalne vlasti imaju važnu ulogu u promicanju demokratskih vrijednosti, veće regionalne suradnje i politika decentralizacije u jadransko-jonskom području;
 4. naglašavamo da se ciljevi strategije jedino mogu postići propisnom primjenom filozofije utemeljene na pristupu uzlaznog višerazinskog upravljanja i supsidijarnosti – uz sudjelovanje svih razina vlasti koje zajedno rade kao partneri. Ustrajemo na potrebi da se lokalne i regionalne vlasti više uključe u politička, operativna, tehnička i provedbena tijela za upravljanje strategijom, pri čemu Europska komisija mora zadržati svoju ulogu u postupku koordinacije;
 5. pozdravljamo opseg i sadržaj četiri postojeća stupa EUSAIR-a (plavi rast, povezivanje regije, kvaliteta okoliša i održivi turizam). Potičemo uvrštavanje drugih važnih stupova koji bi stanovnicima jadransko-jonskog područja mogli donijeti korist na području razvoja, primjerice u vezi sa sigurnošću. Naglašavamo da su komunikacija i podizanje svijesti u svim stupovima od ključne važnosti za sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti i drugih partnera u procesu odlučivanja, kao i za povećanje osjećaja odgovornosti u javnosti;
 6. snažno podupiremo uporabu financijskih i tehničkih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i drugih relevantnih programa i fondova EU-a u skladu s pravnim okvirom EU-a. U tu svrhu pozivamo na veće usklađivanje nacionalnih ili regionalnih strategija razvoja s ciljevima EUSAIR-a uz pomoć sporazuma o partnerstvu, operativnih programa, strateških dokumenata IPA-e i drugih instrumenata. Nadalje, ustrajemo na potrebi da se temeljito pojednostavni cjelokupni sustav dodjeljivanja sredstava EU-a za upravljačka tijela i korisnike;
 7. ponovno ističemo velik utjecaj svjetske gospodarske krize na regiju te pad javnih i privatnih ulaganja koji je izazvala na tom području. Naglašavamo potrebu stavljanja većeg naglaska na ciljane inicijative za ulaganja koje su utemeljene na lokalnim potrebama te koje mogu potaknuti gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta. U tom pogledu potičemo objedinjavanje sredstava (npr. ESIF, IPA i Europski fond za strateška ulaganja – EFSU) te izdvajanje većih doprinosa iz nadnacionalnih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih izvora, zajedno s javno-privatnim partnerstvima. Nadalje, naglašavamo potrebu jačanja sposobnosti lokalnih i regionalnih vlasti da se služe financijskim instrumentima koje im pružaju Okvir za ulaganja na zapadnom Balkanu (WBIF) i Europska investicijska banka (EIB) kako bi osigurale ulaganja za ispunjavanje ciljeva strategije;
 8. ističemo da je prekogranična suradnja ključan instrument razvoja pograničnih područja. U tom pogledu tražimo da program INTERREG, Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTS), Instrument za povezivanje Europe (CEF) i EFSU igraju istaknutiju ulogu u promicanju prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje te u razvoju prekograničnih strategija u jadransko-jonskoj makroregiji jer se time podupire teritorijalna dimenzija strategije. Naglašavamo potrebu uklanjanja prepreka prekograničnoj i transnacionalnoj suradnji i s nestrpljenjem očekujemo rezultate Komisijina preispitivanja prekogranične suradnje početkom 2017.;
 9. podržavamo proširenje postojeće mreže TEN-T dovršavanjem baltičko-jadranskog koridora, uključujući i proširenje na čitavom jonsko-jadranskom obalnom području do Brindisija s jedne strane, a do južne Grčke s druge strane. Podržavamo poziv Europskog parlamenta zemljama sudionicama da usredotoče svoje napore na provođenje projekata koji su pokriveni mrežom TEN-T kao i na druge tekuće intervencije kojima se mreža TEN-T proširuje prema jugoistoku Europe / istočnoj jadranskoj obali, a koje bi mogle premostiti postojeći infrastrukturni jaz u jadransko-jonskom području, na primjer, na autoput po jadransko-jonskoj istočnoj obali, na tračnice za brzu željeznicu po talijanskoj jadranskoj obali i druge projekte za jačanje cestovnih, prekomorskih i zračnih veza između istoka i zapada;
 10. podržavamo EUSAIR kao sredstvo europske integracije na temelju načela stabilnosti, pomirenja i dobrosusjedskih odnosa među četirima državama članicama EU-a (Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija) i četirima zemljama kandidatkinja i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU-u (Srbija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina). Uvjereni smo da ta strategija predstavlja nov oblik regionalne suradnje koji može doprinijeti unapređenju integracije zapadnog Balkana u EU tako što će se zemljama ponuditi mogućnost da zajedno sa susjednim zemljama rade na područjima od zajedničkog interesa. Smatramo i da je nužno daljnje uključivanje zemalja koje još nisu obuhvaćene strategijom, posebno bivše jugoslavenske republike Makedonije i Kosova, zemljopisno i gospodarski povezanih s makroregijom, čime će im se barem omogućiti sudjelovanje na pojedinačnoj osnovi i u vezi s određenim projektom;
 11. pozivamo na usvajanje mjera za jačanje suradnje i razvoj zajedničkih strategija između zemalja, njihovih partnera te regionalnih i lokalnih vlasti u pogledu sigurnosti, borbe protiv terorizma, civilne zaštite i izazova povezanih s migracijama. U tu svrhu očekujemo da se prioriteti EUSAIR-a ponovno definiraju kako bi se djelovanje i projekti prilagodili tim novonastalim potrebama.