About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

12 October 2010 / FI

URAAUURTAVAT YHTEISKUNNALLISET INNOVAATIOT Kunnat ja alueet Eurooppa 2020 -digitaalistrategian toteuttajina

Alueiden komitean Euroopan kansanpuolueen ryhmän kannanotto digitaalistrategian täytäntöönpanosta

Alueiden komitean Euroopan kansanpuolueen ryhmä

 1. toteaa painokkaasti, että korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa harjoitettava korkeatasoinen ja monitieteinen digitaalialan tutkimus on äärimmäisen tärkeää alue- ja paikallisviranomaisille, ja korostaa, että tarvitaan uusia keinoja yhteyksien luomiseksi julkisten laitosten ja yleisön välillä.
 2. kehottaa lisäämään paikallis- ja alueviranomaisten välistä Euroopan laajuista vertailevaa arviointia ja yhteistyötä, joiden tavoitteena on tutkimus- ja kehittämistyön hyödyntäminen sekä käytännön ratkaisujen ja aloitteiden tarjoaminen kansalaisille niiden perusteella.
 3. kannustaa paikallis- ja alueviranomaisia edistämään korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä.

  Tutkimus ja innovointi
 4. tiedostaa vastuunsa yksityisyyden suojan parantamisesta ja erityisesti haavoittuvimpien ihmisryhmien – kuten lasten – yhä tehokkaammasta suojelemisesta sisällöiltä, jotka voivat olla heille haitallisia.
 5. tähdentää, että Eurooppa tarvitsee paikallisia ja alueellisia uranuurtajia, jotka vastaavat väestörakenteen muutoksen haasteisiin tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien innovatiivisten ja kunnianhimoisten kokonaisratkaisujen avulla.
 6. korostaa roolia, joka viranomaisilla on pyrittäessä varmistamaan, että kaikki sukupolvet voivat hyötyä verkkopalvelujen tarjoamista eduista, ja aikoo panostaa suuren yleisön – palvelujen käyttäjien ja kuluttajien – keskinäisen luottamuksen lujittamiseen.
 7. sitoutuu tukemaan koulutusjärjestelmän jatkokehittämistä niin, että siirrytään tiedon välittämisestä tiedonhaun keinojen opettamiseen. Keinona voi olla entistä dynaamisempi lähestymistapa, jossa vahvistetaan tietopohjaa tarjoamalla uusia virikkeitä sekä hyödynnetään tuoreempia ja selvemmin tulevaisuuteen suuntautuvia toimintamalleja.
 8. toteaa, että sähköisten palvelujen lisääntyminen Euroopassa on omiaan parantamaan tavallisten ihmisten digilukutaitoa, ja kannattaa Euroopan komission ehdotusta, jonka mukaan digilukutaito olisi määriteltävä yhdeksi tavoitteeksi Euroopan sosiaalirahastosta tulevaisuudessa annettavassa asetuksessa.

  Osallistuminen tietoyhteiskuntaan
 9. kehottaa innovatiivisuuteen taajamasuunnittelussa ja ympäristönhoidossa, sillä näillä aloilla on suuri merkitys paikalliselle taloudelle, ja niistä on apua ilmastonmuutoksen torjunnassa.
 10. sitoutuu edistämään valaistuksen tehostamista osana pyrkimyksiä saavuttaa EU:n tavoite, jonka mukaan valaistuksen energiankulutusta pitää vähentää 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Ryhmä on vakuuttunut tämän sitoumuksen vaikuttavuudesta, sillä 60 prosenttia kaikesta käytetystä sähköstä kuluu julkisten ja liikerakennusten valaisemiseen.
 11. pyrkii siihen, että paikallis- ja alueviranomaisten sekä tieto- ja viestintätekniikkaa kehittävien yritysten osallistumiseen perustuvien julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien ja innovatiivisten laatumallien käyttöä lisätään ja että yrittäjiin ja pk-yrityksiin kiinnitetään erityishuomiota, sillä nämä ovat tutkimuksen ja kasvun moottoreita.
 12. korostaa vähähiiliseen talouteen panostamista ja aikoo kiinnittää siihen huomiota yhdessä aluekehitysvirastojen, eri alojen koulutuspalvelujen tarjoajien, elinkeinovirastojen ja yleishyödyllisten palvelujen tuottajien kanssa.

  Vähähiilinen talous
 13. kannustaa paikallis- ja alueviranomaisia osallistumaan ohjelmiin julkishallintojen yhteentoimivuuden parantamiseksi ja sähköisten julkispalvelujen tuotannon tehostamiseksi harjoittamalla ahkeraa verkkoavusteista tietojenvaihtoa eri maiden ja alojen välillä sekä edistämällä näin alueiden kehitystä.
 14. korostaa digitaalistrategian tarjoamia mahdollisuuksia kehittää julkisia hankintamenettelyjä. Tämä voi johtaa käänteentekevään muutokseen alue- ja paikallisviranomaisten palveluntuotannossa ja suorituskyvyssä.
 15. sitoutuu edistämään innovointia sekä paikallis- ja alueviranomaisten Euroopan unionin kansalaisille tarjoamien palvelujen tehostamista, nopeuttamista ja vaikuttavuuden parantamista.
 16. toteaa, että Eurooppa 2020 ‑strategian ja siihen sisältyvien seitsemän lippulaivahankkeen tavoitteena on edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua Euroopan talouden elpymisen ja vakautumisen tukemiseksi.
 17. on erittäin tyytyväinen palautteesta, jota PPE:n aloite Eurooppa 2020 ‑strategiaa koskevien alue- ja paikallisviranomaisten alueellisten sopimusten solmimisesta on herättänyt. Sopimusten tavoitteena olisi varmistaa unionin, valtiollisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten tehokkaan kumppanuuden avulla, että kaikki tasot kokevat strategian omakseen. Tämä koskee erityisesti Eurooppa 2020 ‑strategian yleistavoitteiden ja lippulaivahankkeiden suunnittelua ja toteuttamista.[1]
 18. kiinnittää huomiota alueiden komitean lausuntoon eurooppalaisesta digitaalistrategiasta[2] ja korostaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla on luontaiset edellytykset toimia digitaalistrategian keskeisinä toteuttajina.
 19. on valmis toimimaan aktiivisesti seuraavassa esitettyjen, vuosien 2011–2015 vertailuarviointikehykseen[3] perustuvien keskeisten suoritustavoitteiden saavuttamiseksi.

  Julkiset palvelut
 20. haluaa edistää sähköisten viranomaispalvelujen ja sähköisen hallinnon lisäämistä ja parantamista koulutus- ja terveyspalvelujen sekä sosiaalista osallisuutta ja aluesuunnittelua palvelevien toimintojen kehittämiseksi paikallis- ja aluetasolla.
 21. kehottaa tukemaan ja koordinoimaan entistä laajemmin maailmanluokan tutkimusta sen selvittämiseksi, miten globalisaation haasteisiin voidaan vastata luomalla ja tekemällä tunnetuksi paikallisia ja alueellisia huippuosaamisen keskuksia.

  Laajakaistayhteyksien levinneisyys
 22. katsoo, että kohtuuhintaisten laadukkaiden laajakaistayhteyksien saatavuus voi parantaa paikallis- ja alueviranomaisten tarjoamien palvelujen laatua ja edistää merkittävästi alueen kilpailukykyä, yhteyksiä ja kansalaisten tasa-arvoisuutta.
 23. korostaa, että paikallis- ja alueviranomaisten olisi viipymättä varmistettava kohtuuhintaisten laajakaistayhteyksien yhtäläinen saatavuus alueilla, joilla markkinat eivät toimi. Ryhmä kiinnittää huomiota syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden ja yhdyskuntien
 24. korostaa, että laajakaistainfrastruktuurin sekä tieto- ja viestintäverkkojen rakentamiseen osoitettuja EU:n varoja olisi käytettävä mahdollisuuksien mukaan erityisesti sellaisilla alueilla ja sellaisissa maissa, jotka ovat maantieteellisten tai luonnonolosuhteista johtuvien seikkojen takia muita huonommassa asemassa.

  Sähköisten sisämarkkinoiden luominen
 25. korostaa kiireellistä tarvetta edistää sähköisten sisämarkkinoiden luomista ja niistä paikallis- ja aluetasolle odotettavissa olevia positiivisia vaikutuksia.
 26. haluaa edistää tasapuolisia mahdollisuuksia sähköiseen kaupankäyntiin ja sen laajaa käyttöä dynaamisessa markkinaympäristössä, jossa hinnat ovat oikeudenmukaiset ja vakaat.
 27. aikoo edistää tietoverkkoihin investoimiselle suotuisan talousympäristön luomista poistamalla asteittain esteet ja tarpeettomat sääntelyvelvoitteet, jotka eivät vastaa markkinoiden kehitystä.
 28. pyrkii kaikin voimin varmistamaan, että julkista sektoria tehostetaan, julkisista palveluista tiedotetaan avoimesti ja yhtäläiset avoimuus­vaatimukset tiedostetaan verkossa toteutettavia liike- ja kaupallisia toimia koskevissa säännöissä.

  Käytännön toteutus
 29. pitää tervetulleena ja on halukas tukemaan kunnianhimoisia ruohonjuuritason hankkeita, jotka ovat tämän virallisen kannanoton mukaisia.
 30. kannustaa paikallis- ja alueviranomaisia ryhtymään yhteiskunnallisten innovaatioiden uranuurtajiksi ja panostamaan niiden jatkokehittämiseen.
 31. lupaa edistää aktiivisesti digitaalistrategiaa, joka on keskeinen sen varmistamiseksi, että paikallinen ja alueellinen kehitys saavuttaa korkean tason ja että Eurooppa 2020 ‑strategian ydintavoitteet saavutetaan.

 

[1]           Alueiden komitean päätöslauselma alue- ja paikallisviranomaisten aiempaa aktiivisemmasta osallistumisesta Eurooppa 2020 ‑strategiaan, CdR199/2010, hyväksytty 10.6.2010.

[2]          “Eurooppalainen digitaalistrategia”, CdR 104/2010, esittelijä: Markku Markkula (Espoon kaupunginvaltuuston jäsen, FI, PPE), hyväksytty 6.10.2010.

[3]          Benchmarking Digital Europe 2011-2015: a conceptual framework, EU:n jäsenvaltioiden marraskuussa 2009 hyväksymä asiakirja.