About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

28 February 2013 / SL

USTVARJANJE REGIONALNEGA PODJETNIŠKEGA OKOLJA V EVROPI Vloga podjetništva in zaposlovanja mladih v središču regionalnega razvoja

Izjava skupine Evropske ljudske stranke v Odboru regij

Skupina Evropske ljudske stranke v Odboru regij:

 1. poudarja, da so stabilnost, rast in delovna mesta osrednje teme irskega predsedstva Sveta EU in slednjemu izraža podporo v prizadevanjih za trajnosten izhod iz krize, ki je prizadela številne države članice;
 2. pozdravlja sklep Evropskega sveta, ki je potekal 7. in 8. februarja 2013, o oblikovanju pobude za zaposlovanje mladih, ki ji bo v obdobju 2014–2020 namenjenih 6 milijard eurov in ki predstavlja pomembno orodje za spopadanje s težavami mladih v nekaterih regijah;
 3. pozdravlja sveženj ukrepov za zaposlovanje mladih, ki ga je objavila Evropska komisija, in zlasti njena priporočila državam članicam za uvedbo jamstva za mlade; poudarja pomen povezovanja med programi jamstev za mlade in mobilnostjo mladih v državah članicah ter vidnejšo vlogo vodilne pobude Mladi in mobilnost in regionalnih in lokalnih oblasti v tem pogledu;
 4. poziva, naj se podprejo države članice, v katerih veljajo proračunske omejitve in kjer je brezposelnost še zlasti visoka, da bodo lahko učinkovito izvajale jamstvo za mlade;
 5. opozarja na predloge za odpravljanje brezposelnosti med mladimi, ki jih je Evropska komisija navedla v Akcijskem načrtu za podjetništvo 2020; poudarja, da bi morale biti lokalne in regionalne oblasti v celoti vključene v oblikovanje in izvajanje ukrepov, predlaganih v treh stebrih;
 6. je prepričana, da bi bil model socialnega tržnega gospodarstva, ki temelji na subsidiarnosti in solidarnosti, temeljnih vrednotah Evropske ljudske stranke, lahko prava pot za rešitev iz krize ter predvsem za odpravo njenih negativnih posledic na gospodarski razvoj in zaposlovanje mladih;

  v zvezi z vlogo podjetij pri rasti in ustvarjanju delovnih mest v EU:
 7. opozarja, da so podjetja temeljni dejavniki rasti in zaposlovanja; za izpolnitev ciljev strategije Evropa 2020 je treba nameniti osrednjo pozornost konkurenčnosti in inovacijam ter jih spodbuditi na regionalni in lokalni ravni;
 8. poudarja, da je treba z ukrepi podpreti inovatorska in ustvarjalna področja, ki lahko ustvarijo kakovostna delovna mesta, na primer digitalni trg in finančne storitve;
 9. opozarja, da so mala in srednja podjetja (MSP), ki predstavljajo več kot 98 % vseh podjetij in zaposlujejo 90 milijonov ljudi, kljub krizi ohranila položaj dinamičnih akterjev evropskega gospodarstva, pri čemer so zagotavljala visoko raven naložb v inovacije;
 10. verjame, da so inovativna zagonska podjetja ključni vir, v katerega bo treba vlagati prihodnja leta, da se ohrani rast, ustvarijo kakovostna delovna mesta in priložnosti za vse ter ozavesti ljudi o konkretnih razvojnih priložnostih v mestih in regijah;
 11. poziva k čimprejšnji pametni ureditvi na evropski ravni v podporo evropskim podjetjem, zlasti MSP in mikro-podjetjem;
 12. verjame, da je treba nova inovativna podjetja videti kot povezovalne člene med univerzami in glavnimi industrijskimi panogami, tradicionalnim znanjem in tehnologijo, nadarjenimi mladimi in izkušenimi menedžerji ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi in mednarodnimi vlagatelji; zato poziva k nadaljnjemu razvoju javno-zasebnih partnerstev, ki lahko povečajo učinkovitost teh sinergij, jih horizontalno razširijo in učvrstijo;
 13. poudarja, da se morajo evropska podjetja spopasti z izzivi globalizacije; zato vztraja, da je treba vlagati v oblikovanje močnih regionalnih grozdov, ki bodo omogočali izmenjavo znanja in najboljših praks ter hkrati jamčili za edinstveno visoko kakovost evropske proizvodnje;
 14. izraža podporo preoblikovanju enotnega trga s politično voljo in predanostjo, pri čemer je treba od vsega začetka pripravljalnega dela o zakonodaji enotnega trga upoštevati zakonodajne in upravne tradicije, da se zagotovi izvajanje v praksi;

  v zvezi z zaposlovanjem mladih:
 15. poudarja, da vsak četrti mladi na trgu dela ne more najti zaposlitve in pogosto ostane dolgotrajno brezposeln, zato poziva lokalne in regionalne oblasti, naj vzpostavijo središča za pomoč iskalcem zaposlitve, ki bi omogočala strokovno svetovanje in usposabljanje mladih, da bi se laže vključili na trg dela;
 16. izraža podporo zamisli o večji mobilnosti mladih delavcev, saj je prepričana, da lahko mobilnost omogoči več priložnosti za zaposlitev; vendar opozarja na nevarni učinek socialnega dampinga, zato se zavzema za pravično konkurenčnost in uravnoteženo obravnavo delavcev, ki so ključni gradniki trajnostnega evropskega enotnega trga dela v vseh sektorjih;
 17. pozdravlja predlog Evropske komisije o strategiji za ponovni razmislek o izobraževanju, katere namen je bolje uskladiti izobraževanje s potrebami študentov in trga dela; zato poudarja, kako pomembno je zagotoviti jasen okvir za visokokakovostna pripravništva in vajeništva na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, da se premostijo vrzeli na zahtevnem prehodu od izobraževanja k zaposlitvi;
 18. spodbuja mlade v izobraževalnem procesu, naj razmislijo o podjetniški poklicni poti in vlagajo v svojo nadarjenost in ustvarjalnost; tako se bo namreč vzpostavila ambiciozna kultura samozaposlovanja, ki temelji na vrednotah odgovornosti, stremljenja k boljšim življenjskim pogojem in nenehnega samoizpopolnjevanja.