About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

12 June 2010 / CS

Územní nerovnost a sociální vyloučení – posilování politiky soudržnosti pro blaho všech občanů

Poznaňská deklarace skupiny Evropské lidové strany ve Výboru regionů

Výjezdní schůze skupiny ELS ve VR – Poznaň, 18. června 2010

Skupina Evropské lidové strany ve Výboru region

 1. vítá, že je Evropský rok 2010 věnován boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení a připomíná význam boje proti všem formám chudoby jako jednu z hlavních priorit Evropské unie;
 2. zdůrazňuje, že nejméně 78 milionů osob v Evropské unii je ohroženo chudobou a trpí nedostatkem, omezeným a nerovným přístupem ke službám, jakož i sociálním vyloučením, a připomíná, že 19 milionů z těchto osob představují děti;
 3. připomíná, že chudoba a sociální vyloučení jsou komplexní a vícerozměrovou problematikou, jež se dotýká příjmu, obecné životní úrovně, vzdělání, přiměřených pracovních příležitostí, účinných systémů sociální ochrany, bydlení, přístupu ke kvalitní zdravotní péči a dalším veřejným službám;
 4. pevně věří, že místní a regionální orgány, které jsou občanům nejblíže, představují nejefektivnější hybnou sílu pro odpovídající, přímou a solidární strategii vedoucí ke snižování chudoby a sociálního vyloučení a k informování celostátních a evropských orgánů o regionálních rozdílech v oblasti chudoby a sociálního vyloučení;
 5. zdůrazňuje, že nezbytným krokem k prolomení stereotypů, plnění cílů a zavádění politik sociálního začleňování je zvýšit povědomí občanů o problematice chudoby a vyloučení;
 6. konstatuje, že nezaměstnanost v celé EU roste, a zároveň připomíná, že zejména mladí lidé se často setkávají s obtížemi při vstupu na trh práce a potřebují pomoc prostřednictvím vhodných systémů, jež je připraví na zaměstnání;
 7. znovu připomíná, že Evropská lidová strana podporuje Unii hodnot; solidarita, svoboda a odpovědnost, lidská důstojnost a subsidiarita jsou základními kameny jejího politického přesvědčení; je třeba povzbuzovat kolektivní a individuální odpovědnost na podporu práva na aktivní život pro všechny občany a v jejich zájmu;

  Politika soudržnosti
 8. věří, že EU může prostřednictvím ambiciózní politiky soudržnosti podporovat soudržnější společnost, a ukázat tak přidanou hodnotu sociální soudržnosti, usnadnit udržitelné rozdělování bohatství a omezit marginalizaci na minimum;
 9. zdůrazňuje, že politika soudržnosti je hlavním nástrojem pro vyvážený a udržitelný rozvoj území EU, který je schopen zajistit blaho občanů a poskytovat rovné příležitosti pro všechny, jako prostředek pomoci jednotlivcům ke svépomoci po celé Evropské unii;
 10. zdůrazňuje, že pokud se má předejít vylidňování zapříčiněnému nedostatečným hospodářským rozvojem, je důležité investovat do horizontálních projektů zaměřených na podporu regionů, jež jsou znevýhodněny geografickými a přírodními factory;

  Doporučení
 11. podporuje místní a regionální orgány, aby významným způsobem přispěly k iniciativám věnovaným Evropskému roku, a zajistily, že tento rok bude sloužit jako katalyzátor pro dlouhodobá opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení;
 12. žádá, aby byl zvolen důraznější víceúrovňový přístup k této oblasti politiky zapojením místní, regionální, vnitrostátní a evropské úrovně a respektováním zásady subsidiarity, kterou uznala a posílila Lisabonská smlouva;
 13. vítá, že strategie Evropa 2020 stanovila ambiciózní cíle snižování chudoby a zároveň cíle pro inovaci, vzdělávání, obnovitelnou energii a zaměstnanost v zájmu lepších životních podmínek všech generací; žádá Evropskou unii, aby spolufinancovala projekty v této oblasti;
 14. je odhodlána rozvíjet společnou iniciativu skupiny ELS ve Výboru regionů a frakce ELS v Evropském parlamentu, která je podporována Evropskou lidovou stranou, s cílem vytvořit Územní pakt místních a regionálních orgánů pro strategii Evropa 2020; smyslem tohoto paktu je zajistit víceúrovňové ztotožnění se strategií prostřednictvím efektivního partnerství mezi evropskými, vnitrostátními, regionálními a místními veřejnými orgány, zejména pokud jde o koncepci a provádění hlavních cílů a stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020;
 15. věří, že tento územní pakt přispěje ke stěžejní iniciativě strategie Evropa 2020 s názvem Evropská platforma pro boj proti chudobě tím, že bude rozvíjet agendu sociálního začleňování na územní úrovni, jež zefektivní a zpřístupní místní sociální služby pro všechny a začlení osoby vyloučené z trhu práce;
 16. zdůrazňuje, že je zásadní podporovat všechny mladé lidi, aby měli možnost plně rozvinout svůj talent a schopnosti; věří, že mladí lidé by měli rozvíjet své schopnosti nejen ve škole, ale i v rodině a v dobrovolné činnosti a organizacích; připomíná, že místní a regionální orgány mají k životu mladých lidí nejblíže, a proto jsou velmi důležité při zajišťování rámce pro jejich vývoj;
 17. povzbuzuje místní a regionální orgány, aby podporovaly ochranu rodiny, jež je základem vyváženého a udržitelného rozvoje společnosti;
 18. zdůrazňuje význam poskytování rad a asistence domácnostem s cílem zvýšit povědomí rodin a jednotlivců o důsledcích využívání půjček; v této souvislosti volá po větší odpovědnosti bank při poskytování půjček a po pořádání informačních kampaní, které zajistí, že lidé budou upozorněni na skryté a provozní náklady finančních produktů;
 19. v rámci regionálních a místních politik sociálního zabezpečení by měla být přijata opatření, která budou informovat o malých bezúročných půjčkách pro rodiny, jež mají dočasné finanční potíže a mohly by se jinak stát oběťmi tzv. nových forem chudoby;
 20. žádá, aby místní a regionální orgány zvýšily své investice do vzdělávání a odborných dovedností jako prostředek pro odstranění jevu mezigenerační chudoby, což může podstatným způsobem snížit úroveň sociálního vyloučení;
 21. zdůrazňuje, že je potřeba zabezpečit a podporovat rozvoj malých a středních podniků, které jsou v současné době ohroženy z důvodu nepříznivých hospodářských podmínek; znovu připomíná, že malé a střední podniky zajišťují pracovní místa ve všech regionech EU a pomáhají vytvářet hospodářskou soudržnost rozvojem decentralizované výroby;
 22. zdůrazňuje potřebu silnější sociální ekonomikysociálních podniků jako inovativních nástrojů pro místní rozvoj zaměřený na aktivaci osob, jež se ocitly v těžké životní situaci; sociální podniky působící v oblasti služeb sociální integrace a poskytování veřejných služeb a zboží mohou přispět k udržitelnému sociálnímu rozvoji a hospodářskému růstu v regionech a městech;
 23. připomíná, že boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení vyžaduje opatření na všech úrovních; podporuje proto místní a regionální orgány, aby zahájily trvalý dialog s neziskovými organizacemi působícími v oblasti sociální solidarity a výrazně podpořily občanské iniciativy založené na přístupu „zdola nahoru“; rovněž je podporuje v tom, aby spolupracovaly v rámci místních partnerství zastupujících veřejný, nevládní a soukromý sektor a tam, kde jsou malé komunity aktivní v hospodářské, vzdělávací a kulturní oblasti; žádá, aby byla místním a regionálním orgánům poskytnuta pomoc při rozvoji sociální infrastruktury zaměřené na koordinaci této spolupráce v rámci místních partnerství;
 24. zdůrazňuje, že polská Charta solidarity je v souladu s křesťanskými a demokratickými hodnotami a představuje dobrý příklad zavedení sociálního řádu a uplatnění pravidla kolektivní a individuální odpovědnosti ve veřejném životě, a naléhavě žádá, aby osoby pracující v sociálním odvětví získaly odpovídající uznání z hlediska vzdělání a odborné přípravy, náležitých pracovních podmínek a platu, který je v souladu s jejich odpovědností;
 25. věří, že solidarita je základní hodnotou pro budování moderní Evropy; úspěšná budoucnost bude záviset na respektování zásad svobody, demokracie a subsidiarity a na začlenění všech občanů do veřejného a hospodářského života Unie.