About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Brindisi / 16 June 2017 / HU

Városok és régiók egy területi alapú transzeurópai közlekedési hálózat kialakításáért

A Régiók Európai Bizottsága EPP képviselőcsoportjának nyilatkozata

Mi, az Európai Néppárt képviselőcsoportjának a Régiók Európai Bizottságán belüli tagjai:

  1. Elismerjük, hogy a közlekedés fontos eleme a virágzó uniós gazdaságnak: segíti a kereskedelmet, előmozdítja a gazdasági növekedést és munkahelyek millióit biztosítja. Ösztönözzük, hogy biztonságos, innovatív, hatékony és környezetbarát politikák előtérbe helyezésével jöjjön létre egy versenyképes uniós közlekedési ágazat. Hisszük, hogy a transzeurópai közlekedési hálózati politika lényegi támogatást nyújt a közlekedési infrastruktúrák megépítéséhez és fejlesztéséhez szerte az Európai Unióban, ez pedig lehetővé teszi a személyek és az áruk zökkenőmentes, biztonságos és fenntartható mobilitását.
  2. Hangsúlyozzuk azt is, hogy a transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) tervezése, fejlesztése és működtetése jelentős szerepet tölt be az Európa 2020 stratégiában és a közlekedésről szóló 2011-es fehér könyvben meghatározott fontos uniós célok elérése, illetve a Juncker-féle Európai Bizottság 10 prioritása – köztük a belső piac zökkenőmentes működése és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése – terén.
  3. Támogatjuk egy olyan, területi alapú TEN-T-politika kialakítását, amely elérhetőséget és összeköttetéseket biztosít az Unió összes régiója számára, ezáltal pedig tovább segíti fenntartható gazdasági növekedésüket és hosszú távú versenyképességüket. Vállaljuk ezért, hogy mindent megteszünk egy olyan területi alapú TEN-T-politika sikere érdekében, amely a teljes európai kontinensen összeköti a déli országokat az északiakkal, a keletieket a nyugatiakkal, pótolja a nemzeti közlekedési hálózatok közötti hiányzó kapcsolatokat és felszámolja azokat az akadályokat, amelyek hátráltatják régióink és városaink gazdasági fejlődését.
  4. Hangsúlyozzuk, hogy a területi alapú TEN-T-politikát csak egy alulról felfelé irányuló, többszintű kormányzási megközelítés, valamint a szubszidiaritás elvének megfelelő alkalmazásával lehet elérni, melynek során valamennyi kormányzati szint partnerként működik együtt. Megismételjük továbbá, hogy biztosítani kell a helyi és regionális önkormányzatok fokozott részvételét, ugyanis sok esetben ők a felelősek a közlekedési infrastruktúra karbantartásért. A helyi és regionális önkormányzatok ilyen minőségükben részt vesznek a TEN-T infrastruktúra-projektek politikai, operatív, műszaki és végrehajtó irányító testületeiben; létfontosságú azonban a tagállamok és az Európai Bizottság szerepének fenntartása a koordinációs folyamatban.
  5. Vállaljuk, hogy szakértelmünkkel és határozott politikai vezetésünkkel segítjük, hogy teljes körűen ki lehessen használni a TEN-T-politikát mint eszközt a közlekedési hálózatok korszerűsítése, illetve minden közlekedési módra és Európa összes szegletére történő kibővítése érdekében. E tekintetben üdvözöljük az európai strukturális és beruházási alapok, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és más idevágó uniós kezdeményezések – például az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA), az INTERREG program és a Horizont 2020 – által nyújtott pénzügyi és technikai támogatást.
  6. Határozottan támogatjuk a célirányos állami és magánberuházásokat a közlekedési infrastruktúrák és rendszerek terén, amelyek jelentős közvetlen és közvetett foglalkoztatási hatást válthatnak ki egy olyan időszakban, amikor a munkanélküliség egyes uniós országokban továbbra is magas. Nagyobb szinergiák kialakítását ösztönözzük a különféle finanszírozási eszközök és a szupranacionális, nemzeti, regionális és helyi szintű forrásokból származó hozzájárulások között, valamint az állami és a magánszféra közötti partnerségek létrehozását ennek megkönnyítésére. Ezenkívül hangsúlyozzuk, hogy meg kell erősíteni a helyi és regionális önkormányzatok arra irányuló kapacitásait, hogy fel tudják használni az Európai Beruházási Bank (EBB) által biztosított pénzügyi eszközöket a szakpolitika célkitűzéseinek elérésére irányuló beruházások megvalósítása során.
  7. Megjegyezzük, hogy a kilenc törzshálózati folyosó vezető szerepet tölt be a TEN-T megvalósításában. Rámutatunk továbbá, hogy nincsen elegendő pénzügyi erőforrás a helyi és regionális szintű és a kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére a határ menti és a távoli térségekben, ami pedig létfontosságú Európa régióinak fenntartható fejlesztéséhez. Ezért sürgős és fontos lenne a CEF gazdasági kötelezettségvállalásának megújítása finanszírozásának növelésével és többek között olyan intézkedések elősegítésével, amelyek az átfogó hálózatok és a TEN-T törzshálózati folyosóhoz kapcsolódást szolgáló rendszer kialakítására irányulnak, a hiányzó összeköttetések pótlása érdekében.
  8. Támogatjuk a jelenlegi TEN-T hálózat kiterjesztését a balti–adriai folyosó befejezése révén, ideértve az egész jón-adriai part menti folyosó egyrészt Brindisiig, másrészt Görögország déli csücskéig történő meghosszabbítását. Támogatjuk az Európai Parlament arra irányuló felhívását, hogy a részt vevő országok erőfeszítéseiket összpontosítsák a jelenlegi TEN-T hálózatban szereplő projektek végrehajtására és annak Délkelet-Európa/az Adriai-tenger keleti partvidéke felé javasolt kiterjesztését célzó egyéb intézkedésekre. Ezek a projektek alkalmasak az adriai- és jón-tengeri régióban meglévő hálózati hiányosságok megoldására – lásd például az adriai–jón keleti parton építendő autópályát, az Adriai-tenger olasz partvidékén fejlesztendő nagy sebességű vasútvonalat, valamint a térség keleti és nyugati része közötti közúti, tengeri és légi összeköttetések megerősítését célzó egyéb projekteket.