About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

12 October 2010 / NL

VOOROPLOPEN IN MAATSCHAPPELIJKE VERNIEUWING Steden en regio’s brengen de Digitale Agenda voor Europa 2020 in de praktijk

Bijdrage van de CvdR-fractie van de Europese Volkspartij aan de uitvoering van de Digitale Agenda

De fractie van de Europese Volkspartij in het Comité van de Regio’s

 1. wijst op het doel van de Europa 2020-strategie en van haar zeven kerninitiatieven: duurzame en inclusieve groei gericht op economisch herstel en economische consolidatie in Europa;
 2. is ingenomen met de respons op het EVP-initiatief om in het kader van de Europa 2020-strategie territoriale pacten van lokale en regionale overheden op te richten. Deze pacten moeten garant staan voor een gedeelde verantwoordelijkheid van en efficiënte samenwerking tussen de Europese, nationale, regionale en lokale overheden, vooral waar het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van de Europa 2020-strategie en de kerninitiatieven[1];
 3. verwijst naar het advies van het Comité van de Regio’s over de Digitale Agenda [2]en benadrukt dat lokale en regionale overheden qualitate qua vooroplopen bij de uitvoering hiervan;
 4. is ten volle bereid een actieve bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de belangrijkste prestatiedoelstellingen van het Benchmarking framework 2011-2015[3] (zie hieronder

  Overheidsdiensten
 5. wil graag werken aan een betere e-overheid en e-governance om het niveau van de diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, bestrijding van sociale uitsluiting en ruimtelijke ordening op lokaal en regionaal niveau te verhogen;
 6. zal een impuls geven aan innovatie en de dienstverlening door lokale en regionale overheden aan de burgers van de Europese Unie sneller en efficiënter maken;
 7. benadrukt de mogelijkheid dat de Digitale Agenda zal zorgen voor betere overheidsopdrachten, wat een fundamentele verandering van de prestaties van lokale en regionale overheden teweeg zou kunnen brengen;
 8. roept lokale en regionale overheden op mee te doen aan programma’s ter verbetering van de interoperabiliteit van overheidsdiensten en van de effectiviteit van hun elektronische dienstverlening via efficiënte online uitwisselingen over grenzen en sectoren heen, wat de territoriale ontwikkeling ten goede zal komen;

  Koolstofarme economie
 9. staat achter het streven naar een koolstofarme economie en zal dit samen met instanties voor regionale ontwikkeling, opleidingscentra, bedrijfsondersteunende instanties en nutsbedrijven in aanmerking nemen;
 10. streeft naar meer publiek-private samenwerking en innovatieve, op topprestaties gerichte modellen, waar lokale en regionale overheden en ICT-bedrijven bij betrokken zijn, en wil daarbij speciale aandacht besteden aan ondernemers en kleine en middelgrote bedrijven als aanjagers van onderzoek en groei;
 11. zal investeren in efficiëntere verlichting om zo het streven van de EU naar 20% energiezuinigere verlichting in 2020 te helpen verwezenlijken en is wat de impact hiervan betreft vol vertrouwen, aangezien wereldwijd 60% van alle elektriciteit wordt gebruikt voor de verlichting van openbare en commerciële gebouwen;
 12. dringt erop aan om innovaties door te voeren in ruimtelijke ordening en milieubeheer, omdat deze sectoren van grote invloed zijn op de lokale economie en de klimaatverandering helpen bestrijden;

  Digitale integratie
 13. bevestigt dat in een meer gedigitaliseerd Europa de e-geletterdheid van de burgers zal toenemen en steunt het voorstel van de Europese Commissie om hiervan een doelstelling te maken in de nieuwe verordening over het Europees Sociaal Fonds;
 14. zal steun bieden aan verdere ontwikkelingen van het onderwijsstelsel waarbij wordt overgestapt van de loutere overdracht van informatie naar informatie leren vinden, en wel via een dynamischer aanpak waarbij kennis met behulp van nieuwe prikkels wordt geconsolideerd en wordt ingehaakt op modernere en meer toekomstgerichte sociale aanpakken;
 15. wijst op de taak van publieke overheden om ervoor te zorgen dat alle generaties profiteren van de voordelen van online communicatie en zal het vertrouwen van het publiek als gebruikers en consumenten helpen vergroten.
 16. benadrukt dat er lokale en regionale Europese pioniers nodig zijn om door middel van innovatieve, ambitieuze en systemische ICT-oplossingen demografische veranderingen aan te pakken.
 17. beschouwt het als haar verantwoordelijkheid om de privacy beter te waarborgen en met name de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, beter te beschermen tegen mogelijk schadelijke inhoud;

  Onderzoek en innovatie
 18. roept lokale en regionale overheden op om de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven te ondersteunen;
 19. dringt aan op meer benchmarking en samenwerking in heel Europa tussen lokale en regionale overheden om de resultaten van onderzoek en ontwikkeling te baat te nemen en de burgers aldus praktische oplossingen en initiatieven aan te reiken;
 20. benadrukt met klem dat hoogwaardig interdisciplinair onderzoek op digitaal gebied door universiteiten en onderzoekscentra van cruciaal belang is voor lokale en regionale overheden en dringt aan op nieuwe manieren om koppelingen tussen overheidsinstanties en het publiek tot stand te brengen;
 21. dringt aan op meer investeringen en meer coördinatie om, in reactie op de globalisering, via het ontwikkelen en promoten van lokale en regionale topcentra te zorgen voor onderzoek van wereldklasse;

  Breedband
 22. gelooft dat betaalbare hoogwaardige breedbandtechnologie de dienstverlening door lokale en regionale overheden ten goede kan komen en van essentieel belang is voor regionaal concurrentievermogen, toegankelijkheid en gelijkheid tussen mensen;
 23. onderstreept dat lokale en regionale overheden snel moeten zorgen voor betaalbare breedbandmogelijkheden voor iedereen in gebieden waar de markt het laat afweten, en wijst op de specifieke problemen van afgelegen en dunbevolkte regio’s en gemeenschappen;
 24. benadrukt dat Europese fondsen voor het aanleggen van breedbandinfrastructuur en ICT-netwerken waar mogelijk moeten worden aangesproken, met name in regio’s en landen die door hun geografie of natuur in het nadeel zijn;

  Totstandbrenging van een digitale interne markt
 25. wijst op de dringende behoefte aan een digitale interne markt en op het positieve effect dat hiervan zal uitgaan op lokaal en regionaal niveau;
 26. zal zich inzetten voor een democratisch en breed gebruik van e-handel tegen billijke en haalbare prijzen in een dynamisch marktklimaat; zal obstakels en onnodige regels die achterlopen bij de marktontwikkelingen stapsgewijs aanpakken en aldus een impuls geven aan een economisch klimaat dat gunstig is voor online investeringen;
 27. zal alles in het werk stellen om te zorgen voor een efficiëntere overheidssector, vrije toegang tot informatie over overheidsdiensten en een beter besef dat de regels voor online economische en commerciële transacties op uniforme wijze transparant dienen te zijn;

  Uitvoering op lokaal niveau
 28. zal conform deze formele bijdrage instemmen met en steun bieden aan ambitieuze projecten aan de basis.
 29. roept lokale en regionale overheden op om voorop te lopen in maatschappelijke vernieuwing en te investeren in de verdere ontwikkeling hiervan;
 30. zal de Digitale Agenda actief promoten als een essentieel middel voor het doorvoeren van ambitieuze lokale en regionale ontwikkelingen en het verwezenlijken van de kerndoelen van de Europa 2020-strategie.

 

[1]           Resolutie van het Comité van de Regio’s over Een grotere betrokkenheid van de lokale en regionale             overheden bij de Europa 2020-strategie, CdR199-2010, goedgekeurd op 10 juni 2010

[2]           Digitale Agenda voor Europa, CdR 104/2010; rapporteur: Markku Markkula (FI/EVP), lid van de gemeenteraad van Espoo; goedgekeurd op 6-10-2010

[3]           Benchmarking Digital Europe 2011-2015: a conceptual framework, goedgekeurd door de lidstaten in november 2009