About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

18 November 2011 / PL

W kierunku Europy efektywnie korzystającej z zasobów Miasta i regiony na rzecz poprawy efektywności energetycznej w budynkach publicznych i infrastrukturze publicznej

Projekt deklaracji Grupy Europejskiej Partii Ludowej (PPE) w Komitecie Regionów

Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów, mając na uwadze, że:

 

 • zasoby naturalne mają fundamentalne znaczenie dla jakości życia;
 • Europejczycy zużywają rocznie średnio 16 ton zasobów materialnych;
 • mimo bogactwa zasobów naturalnych Europy, popyt dawno już przekroczył możliwości wytworzenia takiej ich ilości, która będzie odpowiadała zapotrzebowaniu;
 • musimy nauczyć się efektywniej korzystać z zasobów oraz dzielić się wspólną wiedzą i sprawdzonymi rozwiązaniami;
 • władze lokalne i regionalne oraz miasta i regiony są ważnymi podmiotami w tym kontekście, gdyż to zazwyczaj na nich spoczywa odpowiedzialność za politykę w zakresie efektywności energetycznej, za budynki publiczne, politykę transportową, gospodarkę odpadami oraz strategie na rzecz produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

 

 1. Przypomina, że celem strategii „Europa 2020” – i jej siedmiu inicjatyw przewodnich – jest propagowanie inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a przy tym ukierunkowanego na odnowę gospodarczą i konsolidację w Europie. Powodzenie tych działań można zapewnić jedynie poprzez ich realizację i przejęcie odpowiedzialności za nie na szczeblu lokalnym i regionalnym.
 2. Szczególnie w kontekście kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego jest zdania, że styl życia propagujący większą efektywność w korzystaniu z zasobów może pomóc w przezwyciężeniu trudności poprzez tworzenie miejsc pracy oraz znacznych korzyści dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i władz publicznych, generując tym samym pożądane oszczędności finansowe.
 3. Całkowicie zgadza się, że dążenie do efektywności energetycznej jest najbardziej opłacalnym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, zmniejszenie zależności energetycznej, zapewnienie przystępnych cen energii oraz przeciwdziałanie degradacji środowiska.
 4. Zaledwie na kilka dni przed organizowaną w Durbanie konferencją w sprawie zmiany klimatu odnotowuje, że prawie 3000 miast dobrowolnie podjęło się wdrożyć środki na rzecz zrównoważonej energii w ramach Porozumienia Burmistrzów. Zachęca wszystkie regiony i miasta do przyłączenia się do tej inicjatywy.
 5. Kieruje uwagę na opinię Komitetu Regionów „Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii »Europa 2020«”,w której władze lokalne i regionalne postrzegane są jako oczywiste pierwszoplanowe podmioty realizujące cele 20-20-20[1].
 6. Podkreśla, że przejście na gospodarkę niskoemisyjną stworzyłoby nowe możliwości w gospodarce i w zakresie innowacji, wspierało konkurencyjność UE oraz stymulowało zatrudnienie w sektorze technologii ekologicznych.
 7. Popiera propozycje Komisji, by w następnych wieloletnich ramach finansowych (2014–2020) zwiększyć udział wydatków związanych z klimatem do co najmniej 20% oraz uwzględnić efektywność energetyczną w przyszłej polityce spójności.
 8. Z zadowoleniem przyjmuje instrument „Łącząc Europę” oraz priorytety UE w odniesieniu do infrastruktury w transporcie, energetyce i telekomunikacji, które nie tylko zapewnią wzrost i nowe miejsca pracy, lecz także posłużą ekologizacji gospodarki Europy.
 9. Ubolewa, że UE osiągnie zaledwie połowę z przyjętego celu 20% i zobowiązuje się do wprowadzenia środków na rzecz oszczędności energii w publicznych budynkach, infrastrukturze, produktach i procesach.
 10. Wyraża zadowolenie z reakcji na inicjatywę PPE dotyczącą utworzenia terytorialnych paktów władz lokalnych i regionalnych w sprawie strategii „Europa 2020”, których celem jest zapewnienie zaangażowania na wielu poziomach poprzez skuteczne partnerstwo między władzami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, zwłaszcza w zakresie planowania i wdrażania głównych celów i inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”.

  W odniesieniu do budynków publicznych, wydatków i infrastruktury:
 11. Przypomina, że 60% całkowitego światowego zużycia energii pochłania oświetlenie budynków publicznych i handlowych. Wzywa więc do wprowadzenia odpowiednich bodźców prawnych i finansowych dla sektora budowlanego, aby zwiększyć liczbę renowacji poprawiających charakterystykę energetyczną budynków.
 12. Przyznaje, że największy potencjał w zakresie oszczędności energii leży w budynkach, a zwłaszcza w renowacji budynków publicznych i prywatnych w celu poprawy charakterystyki energetycznej stosowanych w nich elementów składowych i urządzeń.
 13. Zaznacza potrzebę szeroko zakrojonych i zrównoważonych pod względem gospodarczym inwestycji w infrastrukturę energetyczną na szczeblu lokalnym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania budynków publicznych do nowoczesnych i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju standardów efektywności energetycznej.
 14. Zaleca wszystkim władzom lokalnym i regionalnym, by zagwarantowały podatnikom i partnerom gospodarczym dostęp do informacji na temat powszechnych korzyści finansowych i zdrowotnych płynących z renowacji budynków publicznych i infrastruktury zgodnie z uznanymi wskaźnikami efektywności energetycznej.
 15. Zaleca wszystkim władzom lokalnym i regionalnym, by zagwarantowały swoim pracownikom dostęp do informacji na temat znaczenia korzystania w sposób zrównoważony ze źródeł energii, takich jak elektryczność, woda i ogrzewanie, zarówno w domu, jak i w pracy.
 16. Z zadowoleniem przyjmuje szansę na stworzenie nowych rynków energooszczędnych technologii, usług i modeli ekologicznych przedsiębiorstw.

  W odniesieniu do roli miast i regionów w budowaniu Europy efektywnie korzystającej z zasobów:
 17. Podkreśla odpowiedzialność władz lokalnych i regionalnych za promowanie innowacyjnych modeli zarządzania będących w stanie zmienić styl życia obywateli, promować wiarygodne zintegrowane sieci energetyczne oraz unowocześnić infrastrukturę energetyczną UE.
 18. Zwraca uwagę na pierwszoplanową rolę odgrywaną przez władze lokalne i regionalne w udostępnianiu decydentom na szczeblu krajowym i unijnym kompleksowych praktycznych porad i przykładów sprawdzonych rozwiązań w zakresie planowania i realizacji inicjatyw na rzecz efektywności energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw wykorzystujących TIK i innowacyjne projekty.
 19. Potwierdza rolę władz lokalnych i regionalnych w umacnianiu i propagowaniu gotowości do zmian wśród obywateli, począwszy od najmłodszych lat, poprzez uświadamianie im, że właściwe i odpowiedzialne korzystanie z zasobów energetycznych jest powiązane z globalnymi wyzwaniami w zakresie poszukiwania trwałych rozwiązań ekologicznych w celu zachowania i przywrócenia naturalnego dziedzictwa planet.
 20. W tym kontekście podkreśla znaczenie budowania świadomości poprzez promowanie dynamicznego wykorzystania narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych. Dlatego zwraca uwagę na ścisłe powiązania między stosowaniem nowych technologii, narzędzi informatycznych i sieci społecznych a niezależnym i bezpłatnym dostępem do szerszej informacji na temat korzyści, jakie płyną z prawidłowego wykorzystania źródeł energii pod kątem zdrowia, ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziałania zmianie klimatu oraz szeroko pojętych oszczędności w gospodarce.
 21. Zamierza działać na rzecz szerszego wykorzystywania partnerstw publiczno-prywatnych i innowacyjnych modeli, które angażują władze lokalne i regionalne oraz zespoły doradców i przedsiębiorstwa zajmujące się ekologiczną i przyjazną dla środowiska architekturą, a także zwracać szczególną uwagę na przedsiębiorców i MŚP, którzy są siłą napędową badań i wzrostu.
 22. Zaznacza, że model publiczno-prywatny, na którego czele stoją władze publiczne wspólnie z uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, może przysłużyć się do zwiększenia wiedzy na temat efektywności energetycznej dzięki wspólnym projektom i dalekosiężnym wizjom przyszłości, w której większą wagę przypisuje się zasadom zrównoważonego rozwoju, jak też poprzez stymulowanie inwestycji i innowacji. Odnotowuje potrzebę szkoleń dla podmiotów sektora budowlanego, które to szkolenia byłyby bardziej ukierunkowane na efektywność energetyczną.
 23. W związku z tym zwraca się do Komisji Europejskiej o wspieranie tworzenia krajowych, regionalnych i lokalnych agencji ds. efektywnego gospodarowania zasobami oraz o zwiększenie zakresu kompetencji już powołanych agencji, tak aby mogły szerzyć informacje oraz doradzać władzom publicznym, przedsiębiorstwom, przedsiębiorcom i obywatelom.
 24. Podkreśla znaczenie zasady dobrego gospodarowania, zgodnie z którą obywatele angażują się w odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i zarządzanie nimi w celu zapewnienia ich trwałości i zachowania ich różnorodności.
 25. Wyraża przekonanie, że zasada ta powinna być realizowana poprzez wielopoziomowe sprawowanie rządów oraz w poszanowaniu zasady pomocniczości i proporcjonalności, co stanowi warunek pełnego uznania władz lokalnych i regionalnych za aktywnych partnerów we wdrażaniu polityk UE.

  W odniesieniu do wdrażania w terenie:
 26. Podkreśla, że władze lokalne i regionalne, których wydatki przekraczają w skali roku 17% PKB UE, są pionierami w budowaniu społeczeństwa oszczędnie korzystającego z energii. Dokonują one inwestycji pieniężnych, służą przykładem i zachęcają do innowacji w celu dalszego rozwoju.
 27. Przypomina, że władze lokalne i regionalne mają bezpośredni wpływ na obywateli i już obecnie przyczyniają się do propagowania zasad zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie, podejmując konkretne działania, takie jak instalowanie ściemniaczy oświetlenia ulicznego czy inteligentnych liczników dla użytkowników energii, a także renowacja budynków publicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej.
 28. Gotowa jest przyjąć z zadowoleniem i poprzeć ambitne projekty oddolne zgodne z niniejszym oficjalnym stanowiskiem. Deklaracja mariborska PPE „W kierunku Europy efektywnie korzystającej z zasobów – Miasta i regiony na rzecz poprawy efektywności energetycznej w budynkach publicznych i infrastrukturze publicznej”.

[1]              Michel Lebrun, październik 2011 r.