About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

01 June 2012 / SK

Zlepšenie územnej konkurencieschopnosti Udržateľný cestovný ruch ako hnacia sila hospodárskeho rastu a vytvárania nových pracovných miest

Vyhlásenie skupiny Európskej ľudovej strany vo Výbore regiónov

Skupina Európskej ľudovej strany vo Výbore regiónov:

 1. zdôrazňuje, že cestovný ruch má veľký vplyv na snahy EÚ o podporu rastu a tvorby pracovných miest, pretože Európa je aj naďalej najvyhľadávanejšou svetovou destináciou cestovného ruchu, ktorý je tretím najväčším sociálno-ekonomickým sektorom. Spolu so súvisiacimi priemyselnými zoskupeniami a službami cestovný ruch vytvára 10 % európskeho HDP a pripadá naň približne 12 % všetkých pracovných miest;
 2. víta európsky rozmer cestovného ruchu, ktorý sa posilnil prostredníctvom Lisabonskej zmluvy, a zdôrazňuje význam podpory konkurencieschopnosti v odvetví cestovného ruchu;
 3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že cestovný ruch v Európe čelí problémom vyplývajúcim z terajšej hospodárskej krízy, vyzdvihuje však potenciál rastu spojený s týmto sektorom, keďže počas uplynulých desiatich rokov cestovný ruch zaznamenal vyššiu mieru rastu zamestnanosti než iné odvetvia hospodárstva, čím prispieva k hospodárskej obnove vo viacerých členských štátoch;
 4. domnieva sa, že nová úloha, ktorá bola pridelená Európe v oblasti cestovného ruchu, musí vyústiť do väčšej podpory pre všetky strany zapojené do sektora cestovného ruchu vrátane miestnych a regionálnych orgánov, a to prostredníctvom podpory investícií do udržateľnej politiky pre cestovný ruch v súlade so zásadami hospodárskej, sociálno-kultúrnej a environmentálnej udržateľnosti a pri súčasnom rešpektovaní miestnych a regionálnych specific;
 5. konštatuje, že európske miestne a regionálne orgány zohrávajú kľúčovú úlohu v rozvoji vysoko kvalitného udržateľného cestovného ruchu a domnieva sa, že viacúrovňové riadenie by malo byť hlavným nástrojom na ďalšie posilnenie spolupráce v tomto odvetví;

  Budovanie konkurencieschopného odvetvia cestovného ruchu: uplatňovanie stratégie Európa 2020
 6. vyzdvihuje úzke prepojenie medzi rozvojom cestovného ruchu a stratégiou Európa 2020, pretože cestovný ruch je príležitosťou na investovanie do udržateľného rozvoja a iniciatív a politík v hospodárskej a sociálnej oblasti;
 7. zdôrazňuje úsilie EÚ stanoviť vysoko kvalitné destinácie prostredníctvom portálu EDEN (Výnimočné európske destinácie) na základe politík udržateľného rozvoja, a nabáda, aby tieto destinácie spolupracovali vymieňaním osvedčených postupov a posilnili vzájomné partnerstvo vytvorením európskej siete turistickej výnimočnosti;
 8. podporuje rozvoj označenia kvality európskeho cestovného ruchu ako nástroja na propagáciu územných špecifík, vrátane označení poľnohospodárskych postupov a gastronómie, a prostriedku na upevnenie obrazu Európy ako „značky“ vo svete;
 9. vyzýva na praktické opatrenia na podporu technologických inovácií v odvetví cestovného ruchu ako súčasť Digitálnej agendy pre Európu a upozorňuje predovšetkým na prínos malých a stredných podnikov, ktoré v tomto odvetví prevládajú, a na podporu potrebnú na plné využitie príležitostí dostupných v rámci jednotného digitálneho trhu. Takisto zdôrazňuje význam verejno-súkromných partnerstiev v tejto oblasti;
 10. Okrem významu partnerstva medzi verejnými a súkromnými orgánmi zdôrazňuje význam vytvárania partnerstiev s mimovládnymi organizáciami, univerzitami a výskumnými a vývojovými centrami s cieľom podporiť inováciu v odvetví cestovného ruchu;
 11. odporúča podporovať udržateľný a zodpovedný rozvoj cestovného ruchu začlenením,ochranou a podporou nehmotného kultúrneho dedičstva a aktív v inovatívnych formách tvorby politiky a domnieva sa, že to musí byť súčasťou európskej stratégie pre cestovný ruch a základným prvkom atraktívnosti jednotlivých území;
 12. podporuje využívanie veľkých kultúrnych festivalov a podujatí, akým je iniciatíva Európske hlavné mesto kultúry, ktorá dáva mestám príležitosť investovať do infraštruktúry, čo môže mať dlhodobé dôsledky na ich kvalitu a atraktívnosť ako turistických destinácií a miest na život a prácu;
 13. zdôrazňuje, že na podporu cestovného ruchu v európskych mestách a regiónoch by sa mala využívať politika súdržnosti a ďalšie európske finančné zdroje, a to na financovanie projektov, ktoré prispievajú k rozvoju sektora cestovného ruchu, infraštruktúry, dopravy, k ochrane prírody alebo na financovanie odbornej prípravy a lepšieho začlenenia umenia, kultúry a odvetví tvorivej činnosti;
 14. podporuje výmenu osvedčených postupov, vytváranie synergií a zriaďovanie platforiem pre spoluprácu v manažmente cestovného ruchu a plánovaní prostredníctvom európskych nástrojov, akým je európske zoskupenie územnej spolupráce alebo tematickejšie siete, ako napríklad bývalé, terajšie a budúce Európske hlavné mestá kultúry;

  Spoločenské výzvy na úrovni EÚ:
 15. zdôrazňuje, že rozvoj cestovného ruchu môže pomôcť miestnym a regionálnym orgánom pri riešení problémov súvisiacich s úpadkom priemyslu, predmestí a vidieckych oblastí, a môže tiež predstavovať konkrétny spôsob, ako pretvoriť oblasti čeliace sociálnemu vylúčeniu, imigrácii a neorganizovanému rozrastaniu miest a vniesť do nich život;
 16. zdôrazňuje význam koncepcie cestovného ruchu pre všetkých, ktorý podporuje mobilitu a sociálne začlenenie všetkých spoločenských a vekových skupín a telesne alebo duševne postihnutých ľudí, a zaisťuje turistickým destináciám dodatočný príjem predovšetkým mimo hlavnej sezóny;
 17. uznáva, že cestovný ruch musí reagovať na celosvetové problémy súvisiace s klimatickými zmenami. Podporuje miestne a regionálne orgány a tiež súkromný sektor v ich snahách o podporu ekologických a udržateľných alternatív v cestovnom ruchu spojených s poľnohospodárstvom a ochranou prírodného prostredia.