About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

01 June 2012 / PL

Zwiększanie konkurencyjności terytorialnej Zrównoważona turystyka siłą napędową wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy

Deklaracja Grupy Europejskiej Partii Ludowej (PPE) w Komitecie Regionów

Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów:

 1. Podkreśla, że turystyka wywiera ogromny wpływ na wysiłki UE na rzecz wsparcia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, gdyż Europa jest nadal miejscem odwiedzanym najchętniej przez turystów z całego świata, a turystyka stanowi w niej trzeci co do wielkości sektor społeczno-gospodarczy. Wraz z pokrewnymi klastrami przemysłowymi i usługami branża ta jest w stanie wygenerować nawet 10% PKB Europy i odpowiada za 12% całego zatrudnienia.
 2. Przyjmuje z zadowoleniem europejski wymiar turystyki, wzmocniony zapisami traktatu lizbońskiego, i podkreśla znaczenie promowania konkurencyjności w tym sektorze.
 3. Wyraża ubolewanie z powodu wyzwań stojących przed sektorem turystyki w Europie wywołanych przez obecny kryzys gospodarczy, jednocześnie przypomina potencjał wzrostu w tej branży – zwłaszcza, że w ciągu ostatnich 10 lat w turystyce odnotowano wyższy wzrost zatrudnienia niż w innych sektorach gospodarki, co przyczyniło się do ożywienia gospodarczego w wielu państwach członkowskich.
 4. Uważa, że nowa rola Europy w zakresie turystyki musi być źródłem wsparcia dla wszystkich podmiotów przemysłu turystycznego – w tym władz lokalnych i regionalnych. Powinna polegać na zachęcaniu do inwestowania w zrównoważoną politykę turystyczną zgodnie z zasadami równowagi gospodarczej, społeczno-kulturowej i środowiskowej, przy jednoczesnym respektowaniu specyfiki lokalnej i regionalnej.
 5. Uważa, że władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w rozwoju wysokiej jakości, zrównoważonej turystyki i że wielopoziomowe sprawowanie rządów powinno być głównym narzędziem dalszego rozwoju współpracy w tym sektorze.

  Budowanie konkurencyjnego przemysłu turystycznego: realizacja celów strategii „Europa 2020”
 6. Podkreśla ścisły związek rozwoju sektora turystycznego ze strategią „Europa 2020”, gdyż turystyka stwarza szansę inwestowania w działania i politykę na rzecz rozwoju zrównoważonego oraz integracji społeczno-gospodarczej.
 7. Zwraca uwagę na wysiłki podjęte przez UE w celu wyodrębnienia kierunków turystycznych wysokiej jakości za pomocą programu modelowych ośrodków turystycznych Europy (EDEN), opierającego się na strategiach rozwoju zrównoważonego, i zachęca te ośrodki do współpracy w drodze wymiany sprawdzonych rozwiązań oraz zacieśniania wzajemnego partnerstwa poprzez utworzenie europejskiej sieci doskonałości w turystyce.
 8. Zachęca do stworzenia Europejskiego Znaku Jakości w Turystyce jako narzędzia promowania specyfiki danego regionu – w tym także specyfiki związanej z procesami rolniczymi i gastronomią – oraz utrwalenia wizerunku Europy jako „marki” dla reszty świata.
 9. Apeluje o praktyczne działania na rzecz rozwoju innowacji technologicznych w sektorze turystyki w ramach europejskiej agendy cyfrowej i zwraca szczególną uwagę na wkład małych i średnich przedsiębiorstw, które dominują w tym sektorze i potrzebują wsparcia, by w pełni wykorzystać możliwości jednolitego rynku internetowego; podkreśla również znaczenie partnerstw publiczno-prywatnych w tej dziedzinie.
 10. Obok wagi partnerstwa między organizacjami publicznymi i prywatnymi podkreśla istotne znaczenie nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi oraz ośrodkami badań i rozwoju w celu stymulowania innowacji w sektorze turystycznym.
 11. Zaleca wspieranie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju turystyki poprzez włączenie do innowacyjnych kierunków polityki niematerialnego dziedzictwa kulturowego i jego dóbr oraz ich wspieranie i ochronę i uważa, że muszą stać się one częścią europejskiej strategii na rzecz turystyki oraz zasadniczym elementem atrakcyjności poszczególnych regionów.
 12. Popiera organizację dużych festiwali kulturalnych i wydarzeń takich jak Europejskie Stolice Kultury, które umożliwiają miastom inwestowanie w infrastrukturę i tym samym mogą wywrzeć trwały wpływ na ich jakość i atrakcyjność jako celu wypraw turystycznych oraz miejsca życia i pracy.
 13. Podkreśla, że do wsparcia turystyki w miastach i regionach UE należy wykorzystać politykę spójności oraz inne europejskie środki finansowe, zarówno w celu finansowania projektów przyczyniających się do rozwoju przemysłu turystycznego, infrastruktury, transportu i ochrony przyrody, jak i do kształcenia oraz tworzenia lepszych warunków rozwoju dla sztuk pięknych, kultury i sektorów kreatywnych.
 14. Popiera wymianę sprawdzonych rozwiązań i synergii, a także tworzenie platform współpracy w zakresie zarządzania turystyką i jej planowania za pomocą europejskich narzędzi, takich jak europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej czy też bardziej tematyczne sieci, takie jak byłe, obecne i przyszłe Europejskie Stolice Kultury.

  Wyzwania społeczne na arenie UE:
 15. Podkreśla, że rozwój turystyki może pomóc władzom lokalnym i regionalnym w sprostaniu wyzwaniom związanym z upadkiem przemysłu lub pogarszającą się sytuacją przedmieść i obszarów wiejskich. Może być również sposobem przekształcenia i ożywienia obszarów, na których występuje zjawisko wykluczenia społecznego, imigracji i niekontrolowanego rozwoju miast.
 16. Zwraca uwagę na pojęcie „turystyki dla wszystkich”, które promuje mobilność i włączenie społeczne wszystkich grup społecznych i wiekowych, a także osób upośledzonych fizycznie i psychicznie oraz stanowi dodatkowe źródło dochodów w miejscowościach turystycznych, zwłaszcza poza szczytem sezonu.
 17. Przyznaje, że turystyka musi zareagować na światowe wyzwania związane ze zmianą klimatu. Wspiera władze lokalne i regionalne oraz sektor prywatny w ich wysiłkach na rzecz rozwoju ekologicznej i zrównoważonej turystyki alternatywnej, związanej z rolnictwem i ochroną środowiska naturalnego.